Pedagogisch project

 

Welkom op freinetschool De Spiegel.

Onze school benadert de eindtermen vanuit een ervaringsgerichte invalshoek. Vanuit de leefwereld van de kinderen grijpen we leerkansen aan om de leerdoelen en eindtermen van het Ministerie van Onderwijs aan te koppelen. Door deze realistische insteek merken wij een grotere intrinsieke motivatie.

We begeleiden de kinderen in hun cognitieve en emotionele groei en trachten een waaier aan sociale vaardigheden mee te geven. Zo besteden we veel aandacht aan samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, gevoelens uiten, ideeën uitwisselen, respectvol omgaan met gelijkenissen en verschillen. In onze werking bieden we tevens veel ruimte voor experiment en onderzoek. We helpen de kinderen hun talenten ontdekken in een creatief klasklimaat en stimuleren expressie en zelfontplooiing.

Onze klaspraktijk steunt in belangrijke mate op ideeën van de Franse onderwijzer Celestin Freinet die een aantal technieken heeft aangereikt.

 

Heterogene groepen

Kinderen leren niet alleen van hun leerkracht, maar ook van elkaar.
Wij geloven dat afwisselend de jongste en de oudste in een groep zijn heel wat ontwikkelingskansen biedt. Daarom kiezen wij voor naar leeftijd heterogeen samengestelde groepen. Jonge kinderen leren van hun oudere klasgenootjes, terwijl de oudsten hun verantwoordelijkheid t.o.v. de kleintjes nemen.
Onze school bestaat uit vijf leefgroepen:
Eerste en tweede leefgroep: een onderbouw (2,5–3 j.) en een bovenbouw (4–5 j.)
Derde leefgroep: 1ste en 2de leerjaar
Vierde leefgroep: 3de en 4de leerjaar
Vijfde leefgroep: 5de en 6de leerjaar
Via gemeenschappelijke activiteiten werken we gericht aan integratie tussen kleuter en lager en laten zo de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar vlot verlopen.

 

Dag- en weekschema

Een schooldag bestaat afwisselend uit individuele en collectieve momenten.
De dag begint vaak met een praatronde, waarin de kinderen aan elkaar iets vertellen.Dat kan een persoonlijke belevenis zijn (bij mijn opa zijn dieven geweest, ik heb een leuk boek mee,…) of iets uit de grote actualiteit (een aangespoelde potvis, een betoging,…).
Aansluitend hierop wordt een planning gemaakt.

Bij de jongste kleuters gaat dit nog niet verder dan de onmiddellijk daaropvolgende werktijd, waarbij ze kunnen inpikken op een aanbod van de leerkracht.Hier ligt de nadruk op het exploreren en experimenteren met diverse materialen.Bij de oudste kleuters wordt een dagplanning opgesteld en vanaf de derde leefgroep is er een weekplan.

Sommige werktijden zijn vrij: de kinderen kiezen of ze een tekst maken, aan hun project werken, spelling oefenen, schilderen, …Andere werktijden zijn inhoudelijk afgebakend, zodat de leerkracht de begeleidingstijd kan plannen. Tijdens de werktijden werkt een deel van de kinderen zelfstandig, anderen krijgen uitleg van de leerkracht. Kinderen noteren in hun weekplan wat ze afgewerkt hebben. De inrichting van het klaslokaal bevordert dit zelfstandig werken.

 

Vrije Tekst

Kinderen maken dagelijks een heleboel dingen mee of fantaseren er op los. In hun vrije teksten kunnen al deze zaken aan bod komen.Soms verbergen ze hun gevoelens in een sprookje, fantasieverhaal. Soms gaan ze uit van waargebeurde anekdotes.
Tijdens de voorleesronde lezen ze hun teksten voor aan de klasgenootjes. Dit is motiverend voor de schrijver en inspirerend voor de andere kinderen. Het wekt nieuwsgierigheid op. Ze leren helder denken en schrijven wat ze op hun hart hebben. Leerlingen leren ook dat het de moeite loont om iets te schrijven, dat het niet een aparte techniek is die je enkel voor school leert. Ze leren schrijven om voor zichzelf dingen vast te leggen of om anderen iets te vertellen.

 

Project

De aanleiding tot een project kan verschillend zijn: iets uit de praatronde, een voorgelezen boek, een uitstap, de actualiteit…
Bij de jongste kleuters zijn het nog korte aandachtspuntjes die naargelang het toeval of de interesse dieper worden uitgewerkt.
In de oudere groepen evolueert projectwerking naar het zelfstandig raadplegen van allerhande informatiebronnen. Aanvankelijk zijn projecten klassikaal, later werken de kinderen in kleine groepjes of individueel.
Een project kan resulteren in een tentoonstelling voor de ganse school, de ouders of de klasgenootjes. Sommige projecten geven meer aanleiding tot een historische of geografische benadering. Bij andere projecten primeert eerder het sociale-culturele. Tevens krijgen techniek, wetenschap en natuur een ruime plaats.
Naast de kennis die de kinderen opdoen, leren zij samenwerken, onderzoeken, opzoeken, conclusies trekken, details van hoofdzaken onderscheiden.
Expressie is een belangrijk onderdeel van de projectwerking. Sommige thema’s lenen er zich toe een toneeltje over te maken, iets anders kan je beter schilderen of in klei boetseren..

 

Klassenraad en Spiegelraad

In een school leven en werken we samen en is er nood aan afspraken en overleg. Wekelijks worden in onze klassen  zaken die goed of minder goed lopen in de klassenraad besproken.
Hier leren de kinderen, op een constructieve manier, hun gevoelens uiten, met kritiek omgaan en samen naar oplossingen zoeken voor een vlot groepsleven.
Klasoverschrijdend wordt er maandelijks een Spiegelraad gehouden. Twee kinderen uit elke klas komen dan samen om zaken die belangrijk zijn voor de ganse school te bespreken.