Zorg en samenwerking met iCLB

ZORG EN SAMENWERKING MET HET CLB

Zorg op Westerhem

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Soms hebben kinderen wat meer of wat minder tijd nodig om leerstof te verwerken; soms is er sprake van leerproblemen of leerstoornissen; soms zijn er kinderen met sociale of emotionele problemen.

Als blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, bespreken we dit  in het zorgteam van onze school.  De directeur, zorgcoördinator, SES-leerkrachten en leerkracht zijn hierop aanwezig. We komen wekelijks samen op dinsdagnamiddag. Op dit zorgteam wordt gezocht naar de beste hulp voor elk kind. Een leerkracht is volgens een beurtrolsysteem minstens 3 keer per jaar hierop aanwezig, tenzij natuurlijk een kind dringender hulp nodig heeft. Dan wordt een spoedoverleg bijeengeroepen waarop niet alleen de leerkracht aanwezig is, maar waarbij ook ouders, logopedisten, medewerkers van een revalidatiecentrum of CLB kunnen worden uitgenodigd. Schakel tussen al deze partners is de zorgcoördinator.

Elke twee weken komt de psychologe van het iCLB samen met de zorgcoördinator. Eventueel nemen ook de directeur en/of SES-leerkrachten deel aan dit team. Het handelingsplan, opgesteld voor kinderen die extra zorg nodig hebben, wordt hier opgevolgd, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Na goedkeuring van ouders wordt geregeld ook tweedelijnszorg gestart zoals logo, kiné, revalidatie, …

Om de kinderen en hun evoluties goed op te volgen nemen we in Westerhem op regelmatige basis genormeerde testen af: AVI-toetsen voor lezen en de CITO-spellingstoetsen. Voor rekenen gebruiken we de toetsen van onze rekenmethode.

Uit deze evoluties wordt duidelijk welke differentiatie elk kind in de klas nodig heeft. Samen met de leerkracht, zoco en SES-leerkracht stellen we een handelingsplan op. Dit geldt zowel  voor kinderen die specifieke leerproblemen hebben, voor kinderen die meer tijd nodig hebben als voor kinderen die minder tijd nodig hebben om leerstof te verwerken. Zo krijgen de kinderen de extra eerstelijnszorg die ze nodig hebben.

Bij de kleuters kleuren we drie keer per schooljaar een evolutiecirkel in. We starten hiermee in september. De leerkracht, zoco en SES-leerkracht observeren elke kleuter en kleuren de individuele cirkels in voor elke voorbereidende vaardigheid. Zo kunnen we de evoluties van de kinderen goed bijhouden en hulp bieden indien nodig via binnenklasdifferentiatie als differentiatie buiten de klas.

Naast deze opvolging nemen we van sommige kinderen van de derde kleuterklas in februari de Toetertest af. We doen dit vooral om gerichter te observeren op vlak van aandacht, concentratie, zelfstandig werk, beurt afwachten, zithouding.  We hechten niet zoveel belang aan de score op deze toets. In juni wordt dan, indien nodig,  de Kontrabastest afgenomen zodat de leerevolutie van een kind kan worden nagegaan.

Uiteraard vinden we in Westerhem dat het sociale en emotionele welbevinden van een kind centraal staat. Onze visie is dat een kind slechts leert als het zich goed voelt. In Westerhem betrekken we de kinderen in hun proces via anonieme bevraging, het zogenaamde sociogram. Deze geven een beeld van de plaats die een kind krijgt of zichzelf geeft in de groep. Op basis daarvan kan de leerkracht samen met de zoco en/of SES-leerkracht een aanpak bepalen voor de hele klasgroep.

Al deze metingen en testresultaten en beoordelingen verwerken we voor de kinderen van de lagere school in een rapport . Elk lagereschoolkind krijgt vier keer per jaar een rapport mee naar huis: vlak voor het herfstverlof, het kerstverlof, voor Pasen en op het einde van het schooljaar.

Ouders zijn op Westerhem belangrijke partners. Er worden zeer geregeld formele oudercontacten georganiseerd maar elke ouder kan altijd, zowel de zorgcoördinator, de SES-leerkrachten, het iCLB of de directeur contacteren.

Informele contacten tussen ouders en school zijn er net voor of na school, op infoavonden, tijdens de ouderwerkgroepen en de talrijke schoolevenementen.

 

http://www.iclb.be/missie-iclb