Externe diensten

Centrum Leerling Begeleiding

Het iCLB biedt gratis begeleiding aan leerlingen en richt zich vooral op leren en studeren, de schoolloopbaan, preventieve gezondheidszorg en de sociale -en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoƶrdinator en schooldirecties kunnen er terecht. Het iCLB werkt vraaggericht: het biedt ondersteuning aan wie daarom vraagt, maar komt niet op eigen initiatief tussen.

Als de school van mening is dat ondersteuning van het iCLB vereist is, dan brengt ze de ouders eerst op de hoogte. De bevindingen van een onderzoek door het iCLB worden altijd eerst met de ouders besproken. Ze hebben tot doel de kansen van leerlingen om zich te ontplooien zo groot mogelijk te maken.

Het iCLB is gelegen in de Jubileumlaan 215 te 9000 Gent. Heel wat informatie vind je terug via de webpagina van het iCLB: www.iclb.be

De contactpersoon van het iCLB voor de Bollekensschool is mevrouw Elise Verbeurgt:  09/323.53.22 of Elise.Verbeurgt@stad.gent

Omtrent medische vragen, kan u steeds terecht bij mevrouw Martine De Coninck: 09/235.09.00 of martine.deconinck@gent.be

 

 

Pedagogische Begeleidingsdienst

De Pedagogische Begeleidingsdienst maakt deel uit van het Departement Opvoeding en Onderwijs van de Stad Gent (DOOSG). De Pedagogische Begeleidingsdienst stelt zich als kernopdracht de pedagogische kwaliteit van alle kinderopvanginitiatieven en scholen te optimaliseren, prioritair de instellingen van het departement. Hierbij willen we kinderen en jongeren gelijkwaardige kansen bieden, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond, om zich optimaal te ontplooien en te komen tot actieve deelname aan de samenleving, nu en in de toekomst.

Bijzondere aandacht gaat naar het bestrijden van vooroordelen en discriminatie, het verhogen van welbevinden en betrokkenheid, en het opzetten van krachtige en zorgbrede leerprocessen en -omgevingen. Centraal staat ook het participatief en verbindend werken met kinderen, ouders en buurt. De Pedagogische Begeleidingsdienst ziet zichzelf en de instellingen van het departement als lerende organisaties en ondersteunt hen hierbij. Er is een sterk geloof in de mogelijkheden van medewerkers en in de meerwaarde van samenwerking.

De Pedagogische Begeleidingsdienst is in de eerste plaats een adviserende dienst. Met haar interventies wil ze de basiswerkers, leidinggevenden en beleidsmedewerkers ondersteunen, versterken in hun autonoom en kwalitatief handelen en niet in hun plaats treden.

De Pedagogische Begeleidingsdienst maakt zijn kernopdracht waar door middel van drie kernactiviteiten:

  1. Advieswerk op departementsniveau De dienst formuleert mogelijke oplossingen voor de noden en problemen uit het werkveld, reflecteert kritisch op beleidslijnen en ondersteunt bij de implementatie ervan.
  2. Advieswerk op instellingsniveau Dit kan op vraag van het departement, de instellingen of op basis van een eigen aanbod. Hiertoe gebruiken we onderstaande werkvormen: Vorming De dienst organiseert vorming op maat van de instellingen. Bij de vorming die de dienst zelf verzorgt, worden steeds praktijkgerichte toepassingen ingebouwd. Vorming kan tevens onderdeel uitmaken van begeleiding. Collegiale ondersteuning De dienst stimuleert samenwerking met het oog op het uitwisselen van expertise of het uitwerken van een product in collega-groepen.

Coaching
Het coachen gebeurt via reflectieve gesprekken op de praktijk om zowel de kwaliteit van het werk te verbeteren als competentieontwikkeling te stimuleren. Praktijkbegeleiding naast reflectieve gesprekken wordt eveneens gebruik gemaakt van het observeren, voordoen en samen doen van het pedagogisch en/of leidinggevend werk. Het op gang brengen van vernieuwingen neemt hierbij een belangrijke plaats in. 

Projectbegeleiding
Dit is een bijzondere vorm van praktijkbegeleiding die een impact heeft op het totale pedagogisch concept en de totale instelling. De positieve aspecten van deze projecten worden getransfereerd naar andere instellingen. 3. Informatieverspreiding en kennisdeling. De dienst zoekt, verzamelt, structureert en verstrekt informatie en kennis voor alle medewerkers van het departement en alle betrokkenen bij de organisatie van onderwijs en opvoeding.

OCMW

Elke 2 weken op donderdag van 8u tot 10u kan je langskomen bij onze contactpersoon van het OCMW. Dorine Van Kerckhove ontvangt jullie graag bij ons op school. Heb je vragen over geldzorgen, papieren, werk, wonen, gezondheid/stress, eten en kledij, dan is dit de ideale manier om hulp te vragen.

- 22 september

- 6 en 20 oktober

- 10 en 24 november

- 8 december

Contact kan je opnemen via 0470/24 44 30 of dorine.vankerckhove@ocmw.gent