Partners

Kleuterschool Ter Leie en Bollekens

De kleuterschool Ter Leie is een autonome kleuterschool met verschillende vestigingsplaatsen. De directeur is mevrouw Marleen Cloetens. Ter Leie is gelegen aan de Gordunakaai 58 te 9000 Gent (09/222.78.96 of terleie@gent.be). De Bollekens is gelegen aan de Jubileumlaan 215d te 9000 Gent (09/225.74.08 of debollekens@gent.be).

Voor de inschrijvingen vormt de kleuterschool Ter Leie met haar verschillende vestigingsplaatsen een schoolentiteit met de Bollekensschool. Dit betekent dat de ouders zich niet opnieuw moeten aanmelden via het digitaal platform van het LOP. De inschrijving in de kleuterschool loopt immers door voor de lagere school.

Deze regel staat tevens opgenomen in het intern schoolreglement van de beide scholen.

Daarom wordt ingezet op een uitgebreide samenwerking met de autonome kleuterschool. Om een kwaliteitsvolle samenwerking uit te bouwen en te borgen, werden een aantal overlegorganen opgericht: campusoverleg, integratie-overleg, overleg festiviteiten.

Het campusoverleg gebeurt tussen de zorgcoördinatoren, de brugfiguren, de adjunct pedagogisch beleid (lagere school) en eventueel de andere beleidsondersteuners en/of directies. Tijdens dit overleg wordt aandacht gegeven aan ander andere de volgende issues, afstemmen van: zorgcontinuüm, brug/zorg-werking, HGW, didactisch materiaal, professionalisering…

Het integratie-overleg wordt aangevuld met de kleuterleiders van de ‘bovenbouw’ en de leerkrachten van het eerste leerjaar. Tijdens dit overleg worden beslissingen genomen omtrent de gezamenlijke activiteiten, gezamenlijke lessen, sportactiviteiten…(e.g. appelpluk, integratie sportlessen, integratie-les in de klas van de eerste leerjaren…)

Het overleg festiviteiten legt de focus op de organisatie van het jaarlijks schoolfeest en eventueel activiteiten die worden georganiseerd in functie van teambuilding. Het overleg wordt gevoerd tussen een delegatie van het personeel van de kleuterschool en een delegatie van het personeel van de lagere school.

Bollenraad

De beleidsondersteuner, Luc Haes, is belast met het organiseren van leerlingenparticipatie. Dit gebeurt via de leerlingenraad, die een adviserende functie heeft (zoals over de speelplaats, de toiletten, het gedrag van leerlingen). In de leerlingenraad zetelen leerlingen uit alle leerjaren. Het stuurteam organiseert jaarlijks verkiezingen en begeleidt per schooljaar minimum vijf vergaderingen van de leerlingenraad. Het stuurteam staat ook in voor de verslaggeving.

Na elke vergadering worden de ingenomen standpunten gecommuniceerd naar alle leerlingen. Dit gebeurt door de voorzitter van de leerlingenraad, via een gezamenlijk moment op de speelplaats.

Schoolraad

De schoolraad is op paritaire wijze samengesteld en bestaat uit drie geledingen: ouders, leerkrachten en afgevaardigden uit het sociaal-economische of cultureel milieu. De schoolraad wordt telkens voor een periode van vier jaar verkozen. De huidige schoolraad is samengesteld voor de periode 2017-2021.
De schoolraad komt driemaal samen per schooljaar en pleegt overleg en geeft advies omtrent diverse onderwijsaangelegenheden:

Vergadering 1 (oktober/november): schoolwerkplan, schoolbevolking op 1 september, schoolkalender...
Vergadering 2 (februari/maart): aanpassingen schoolreglement stedelijk onderwijs Gent en intern schoolreglement, iCLB beleidsplan, welzijn- en veiligheidsbeleid...
Vergadering 3 (mei): lesurenpakket, nascholingsplan, extra-muros, bijdrageregeling ouders...

Leden: Patrick Descamps, Sami Souguir, Pierre Bruyneel, Katia Gevaert, Sarah De Vos, Tim Van Marck, Elke Cherretté, Zohra Ben Malik

Voorzitter: Patrick Descamps (pat.descamps@telenet.be)
Secretaris: Luc Haes (bollekensschool.beleid@gent.be)
Dagelijks bestuur: Gwen Moerman (bollekensschool.dir@gent.be)

Schoolcomité

Het schoolcomité is een groep van ouders, personeel en sympathisanten die regelmatig samenkomt voor de organisatie van allerlei activiteiten. De band tussen de school en ouders wordt hierdoor levendig gehouden. Het schoolcomité volgt het schoolleven in al zijn aspecten en verrijkt het met prettige initiatieven (zoals ouderbar, Sinterklaas, paaseitjes, carnaval, opendeurdag). De fondsen die bij activiteiten van het schoolcomité worden bijeengebracht, worden gebruikt ten behoeve van onze leerlingen.
De voorzitters zijn: Chris De Puydt en Tim Van Marck