Intern schoolreglement: Het ABC van onze school

Het Lotus ABC

Dit Lotus ABC is een aanvulling op “het schoolreglement voor het basisonderwijs” en moet daarom samen gelezen worden. Het ABC omvat relevante informatie omtrent de werking en de organisatie van onze school.

A

 

1.    Afwezigheid leerkrachten
Als de klasleerkracht afwezig is, doen we ons best om de kinderen zo goed als mogelijk op te vangen. Op de eerste plaats bekijken we of de zorgleerkrachten kunnen inspringen. Het kan ook zijn dat we de kinderen verdelen de eerste dag. Wanneer de leerkrachten langer afwezig zijn, dan gaan we met de zorgleerkrachten op zoek naar hoe we de afwezigheid intern kunnen opvangen.

 

2.    Afzetten kinderen
De kleuters mogen elke ochtend afgezet worden bij de leerkracht vanaf 8 uur (daarvoor in het STIBO). Op die manier krijgen jullie de ruimte om vragen te stellen aan de leerkracht. Om alles vlot te laten verlopen vragen we om de kleutertjes via de speelplaats naar de kleuterklassen te brengen en niet door de gang van het lager te gaan.

De kinderen van het lager mogen vanaf 8 uur alleen naar de klas, maar als je als ouder een vraag hebt voor de leerkracht, mag je zeker even meewandelen met je kind naar de klas.
 

3.    Agenda
Vanaf het eerste leerjaar hebben de kinderen een schoolagenda. Het is de bedoeling dat de agenda dagelijks getekend worden.

 

B

1.    Bereikbaarheid
Onze school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (tram 1), te voet of met de fiets.

Als je toch met de auto komt, houd er dan rekening mee dat het ‘betalend parkeren’ is in de Grensstraat.

Denk aan de veiligheid van onze kinderen en respecteer de verkeers-en parkeerregels aan onze schoolpoort.              

 

C

1.    Communicatie
We streven ernaar om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school via verschillende digitale kanalen: e-mail (secretariaat, directeur, leerkracht), nieuwsbrief en de website.
We denken aan het milieu en vermijden zo veel mogelijk om informatie op papier mee te geven, al kan dit niet altijd vermeden worden.
Ook de leerkracht communiceert via e-mail of via de klasagenda.
De juffen van het lager staan ook elke dag klaar om ’s morgens vragen te beantwoorden, bij de kleuters kan dit ’s morgens en in de namiddag.

 

2.    Contact
Daltonschool De Lotus

Grensstraat 202, 9000 Gent

http://daltonschooldelotus.stad.gent

09/323.52.10

secretariaat:                                                            delotus.sec@onderwijs.gent.be

STIBO: 09/323.52.14                                             stibo.groenweelde@stad.gent

directie, Lot Stevens:                                             delotus.dir@onderwijs.gent.be

brugfiguur Naomi Driege:                                    delotus.brug@onderwijs.gent.be

zorgcoördinator Anne Vlaemynck:                     delotus.zorg@onderwijs.gent.be

iCLB:                                                                        clb@stad.gent         

                                    

D

1.    Dalton
De Lotus is een Daltonschool. De gehele werking van onze school is gebaseerd op de kernwaarden van Dalton. Hierover kan je alles lezen op onze website.

 

E

1.    Extra-muros
Extra-muros-activiteiten zijn meerdaagse uitstappen die plaatsvinden buiten de schoolmuren.
Deze openluchtklassen maken deel uit van het leerprogramma. We rekenen er dan ook op dat alle kinderen deelnemen. De kosten voor deze openluchtklassen worden zoals wettelijk bepaald gespreid over 3 facturen.
Wanneer ouders de factuur voor de openluchtklas moeilijk kunnen betalen, gaan we samen met hen op zoek naar een oplossing.

We kiezen ervoor om de openluchtklassen tweejaarlijks te organiseren. Hierover worden jullie geïnformeerd tijdens het infomoment aan de start van het schooljaar.

 

F

1.    Facturen
Betalingen gebeuren via een maandelijkse schoolfactuur. Op deze factuur staan o.a. de volgende kosten: middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang, maaltijden, sportactiviteiten, culturele uitstappen,…
De factuur kan je via mail of op papier verkrijgen. Wij verkiezen via mail omdat we denken aan het milieu.
De factuur kan via domiciliëring betaald worden, hiervoor ontvang je een formulier aan het begin van het schooljaar.
Aanpassingen van kostprijzen worden steeds vooraf meegedeeld.
De kleuters zullen soms 2 facturen krijgen: 1 vanuit het STIBO voor opvang en maaltijden en 1 vanuit de school voor uitstappen of zwemmen of…

 

2.    Financiële ondersteuning
Het schoolbestuur voorziet kortingen op bijdragen zoals opvang of maaltijden. Hierover kan de brugfiguur of het secretariaat meer info geven. Kom gerust langs op school aan het begin van het schooljaar. Er zal steeds een kopie van je laatste belastingaangifte gevraagd worden. 

De meeste mutualiteiten voorzien een financiële tegemoetkoming voor kinderen die deelnemen aan openluchtklassen.

De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor krijgt u een fiscaal attest van ofwel het STIBO ofwel van het secretariaat van de school.

Ouders kunnen een schooltoelage aanvragen voor kleuters of lagere schoolkinderen. Deze aanvraag kan online gebeuren via www.schooltoelagen.be. Je kan een papieren versie van het document bekomen op het secretariaat.
Ook hierover kan je meer uitleg vragen op het secretariaat of aan de brugfiguur.

 

3.    Fietsbeleid
We vinden het heel belangrijk dat we de kinderen leren om duurzaam om te gaan met het klimaat. Met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school komen maakt daar deel van uit. Hoe minder auto’s aan de schoolpoort hoe beter!
Denk er wel aan dat er op het schoolterrein niet mag gefietst worden. Dit om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

 

G

1.    Groepsindeling
Om optimaal te kunnen werken aan de Daltonkernwaarden en aan onze visie kiezen we ervoor om de kinderen telkens per twee leeftijden te groeperen. Dit zowel in de kleuterklassen als in het lager. De kinderen kunnen daardoor heel wat leren van elkaar. De oudere kinderen dragen zorg voor de jongere kinderen en de jongere kinderen leren dan weer heel wat van hun oudere klasgenoten. Voor het welbevinden van de kinderen is het ook goed dat ze twee jaar bij dezelfde leerkracht zitten.

 

In de kleuterafdeling :

 

Onderbouw : K0-K1-klassen (2,5- tot 4-jarige kleuters).

Bovenbouw : K2-K3-klassen (4- tot 6-jarige kleuters).

 

In de lagere school :

 

Onderbouw : 1e en 2e  leerjaar.

Middenbouw : 3e en 4e leerjaar.

Bovenbouw : 5e en 6e leerjaar.

 

In de Daltonklas komt aan bod : wereldoriëntatie, muzische vorming, spreken en luisteren, Frans, zelfstandige werktijd, lichamelijke opvoeding en de levensbeschouwelijke vakken.

 

We kiezen er echter voor om de Daltonklassen een aantal uur per week op te splitsen in instructiegroepen.

In de instructiegroep wordt aangesloten bij het niveau van het kind. Kinderen met ongeveer hetzelfde niveau voor wiskunde of Nederlands, krijgen hier samen les. Hier wordt dus niet gekeken naar de leeftijd van een kind, maar naar het niveau.

Dit niveau wordt bepaald aan de hand van genormeerde toetsen, methodetoetsen en observatie.

Binnen deze groep wordt de instructie gegeven, zodat de leerlingen de leerstof daarna verder kunnen inoefenen tijdens het zelfstandig werk in de Daltonklas.

 

2.    Gsm
Het gebruik van een gsm of smartphone is niet toegelaten op school. Kinderen die hun gsm toch meebrengen naar school geven die ’s morgens af aan de leerkracht. De gsm meebrengen naar school is sowieso op eigen risico. Het verlies hiervan valt niet onder de schoolverzekering.

 

3.    Gezonde voeding
We stimuleren gezonde voeding op school. Koeken, snoepen, chocolade, choco,… zijn dan ook niet welkom bij ons op school. We vragen om kinderen als tussendoortjes fruit, groenten of gezonde snacks (noten, rijstkoek, maïskoek,…) mee te geven. Ook voor tussen de boterham zijn er heel wat gezonde alternatieven voor choco of confituur. We vragen aan de ouders om hier elke dag rekening mee te houden. 
De kinderen mogen enkel water drinken op school. We vragen om een herbruikbare drinkfles mee te geven aan je kind. Op die manier denken we ook aan het milieu! 

 

H

1.    Huiswerk

Op onze school kiezen we ervoor om huiswerk zo veel mogelijk te beperken. Er zijn echter in elke ‘bouw’ specifieke zaken die wel thuis ingeoefend moeten worden. Hierover krijgen jullie aan het begin van het schooljaar informatie van de klasleerkracht. 

 

I

1.    Inschrijvingen
Alle info over inschrijvingen in Gent vind je terug op www.meldjeaanbasis.gent.be. Je kan ook contact opnemen met de school.

 

2.    Interstedelijk centrum voor leerlingbegeleiding (iCLB)
Het CLB kan schoolgaande kinderen op 4 domeinen begeleiden in hun persoonlijkheidsontwikkeling: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

De samenwerking tussen school en CLB verloopt vraaggestuurd. Ook ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met het CLB. Naast het vraaggestuurd aanbod is er vanuit het CLB ook een verzekerd aanbod, nl. de opvolging van de gezondheid van de kinderen onder de vorm van medische consulten en opvolging van problematische afwezigheden.

 

K

1.    Kalender
De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een kalender met daarop activiteiten, oudercontacten, vrije dagen, vakanties,… vermeld.

 

2.    Kosteloos onderwijs en bijdragen
Alles wat nodig is om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen is wettelijk bepaald kosteloos voor ouders.
Voor andere activiteiten (vb toneel, sport, uitstappen, kookactiviteiten, busvervoer,…) mag een bijdrage gevraagd worden. Hiervoor is een wettelijke scherpe maximumfactuur bepaald.

 

L

1.    Leerlingenraad
We hebben op onze school een leerlingenraad. De directeur zal de leerlingenraad mee begeleiden om de inspraak van de kinderen op de werking van de school te verhogen. De leerlingenraad komt maandelijks samen. De leden worden verkozen per klas.

 

2.    Luizen
Wanneer er luizen zijn op school, worden ouders zo snel mogelijk verwittigd door de leerkracht via de klasagenda of via mail. Het is dan de bedoeling dat ouders zelf checken of hun kind luizen heeft en indien ‘ja’, tot behandeling overgaan.
We appreciëren het ook dat wanneer een kind luizen heeft, dit zo snel mogelijk gemeld wordt aan de leerkracht. Heb je vragen over de behandeling van luizen, dan kan je steeds terecht bij onze brugfiguur.  

 

3.    Laatkomen
De schooldag begint ‘s morgens STIPT om 8u20 en na de middag om 13u30. Iedereen wordt dan verwacht in de klas aanwezig te zijn. We rekenen erop dat jullie deze afspraak respecteren, dit is belangrijk voor een vlotte klaswerking.

Kleutertjes worden altijd door de ouders naar de klas gebracht. Wanneer kinderen van het lager te laat zijn, graag even langsgaan op het secretariaat zodat de lijsten voor de maaltijden zeker kloppen.
Kinderen vinden het zelf niet fijn om te laat te komen in de klas. Zet de wekker gerust 10 minuutjes vroeger als op tijd komen moeilijk is.
 

M

1.    Maaltijden
Kinderen kunnen bij ons op school als middagmaal kiezen uit een warme maaltijd, een eigen lunchpakket met soep of enkel een eigen lunchpakket.
Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders een formulier om een keuze te maken voor het gehele schooljaar. Wijzigingen achteraf zijn slechts uitzonderlijk mogelijk.

De menu’s kan je steeds terugvinden op de website van Stad Gent.
Donderdag is steeds veggie-dag, dit is een initiatief van het Stedelijk Onderwijs Gent waar wij ons als school helemaal in kunnen vinden. Er kan ook voor gekozen worden om elke dag vegetarisch te eten. Ook dieetmaaltijden kunnen aangevraagd worden.
Tijdens het middagmaal en doorheen de dag drinken onze kinderen altijd water.
Voor de kleuters worden maaltijden en 4-uurtjes via het STIBO besteld.

 

2.    Medicatie
Er wordt enkel medicatie toegediend aan een kind wanneer er een duidelijk doktersvoorschrift is met de volgende gegevens erop: naam van het kind, naam van de medicatie, dosering, wijze van toediening, duur van de behandeling, contactgegevens van de arts, datum en handtekening van de arts.

 

3.    Milieuzorg
We dragen op onze school zorg voor het milieu. We vragen om jullie steentje bij te dragen door de kinderen geen wegwerpverpakking mee te geven voor tussendoortjes of lunchpakket. We vragen ook om met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school te komen.

 

N

1.    Nieuwsbrief
Maandelijks wordt er een nieuwsbrief doorgestuurd naar jullie. Hierin staat informatie over activiteiten voor de komende maand. Ook andere belangrijke zaken komen hierin aan bod.

 

O

1.    Ongevallen
Er kan altijd iets gebeuren… De eerste medische zorgen worden uiteraard op school gegeven door mensen die hiervoor een opleiding gevolgd hebben. Ouders worden verwittigd wanneer we dit noodzakelijk vinden. Wanneer het lukt voor de ouders, wordt er gevraagd om zelf met het kind naar de dokter te gaan. De ouders krijgen de nodige verzekeringsdocumenten mee van de school. Deze kan je steeds verkrijgen op het secretariaat.

 

2.    Ouderraad
Onze school kan rekenen op een enthousiaste ouderraad. Zij organiseren verschillende activiteiten om geld in het laatje te brengen en om de band tussen de school en de ouders te versterken. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

 

3.    Oudercontacten

In de kleuterklassen zijn er 2 oudercontacten per schooljaar, in het lager zijn dit er vier. De data zijn terug te vinden op de kalender die aan het begin van het schooljaar meegegeven wordt. Bepaalde oudercontacten zijn voor alle ouders, andere enkel op vraag van de juf wanneer het belangrijk is om bepaalde specifieke zaken te bespreken. Hierover krijgen jullie meer info doorheen het schooljaar.

 

 

4.    Ophalen
De kleuters mogen na school opgehaald worden in de klas (later in het STIBO). De kinderen van het lager worden opgehaald op de speelplaats onder het afdak.

 

P

1.    Pasjes
Leerlingen die de school ’s middags of na school alleen mogen verlaten krijgen een pasje aan het begin van het schooljaar wanneer ze hiervoor schriftelijke toelating krijgen van de ouders. De pasjes worden elke dag gecontroleerd alvorens de kinderen de school verlaten. Pasjes kunnen aangepast of aangemaakt worden doorheen het gehele schooljaar. De verantwoordelijkheid van de school stopt wanneer de kinderen de school verlaten.

 

2.    Postvakje kleuters
De leerkracht communiceert voornamelijk via mail, maar we vragen toch om dagelijks het postvakje na te kijken.

 

R

1.    Rapporten
De kinderen van het lager krijgen 3 rapporten per schooljaar. In de rapporten kunnen de ouders de evolutie van de kinderen opvolgen.
 

2.    Rookbeleid
Op het schoolterrein mag niet gerookt worden. We geven allemaal samen het goede voorbeeld voor de kinderen. We roken dan ook niet net aan de schoolpoort.

 

S

1.    Schoolraad
De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen. In de schoolraad zetelen ouders, leerkrachten en gecoöpteerde leden die de school een warm hart toedragen. De directeur heeft een adviserende rol in de schoolraad. De schoolraad komt 3 keer per schooljaar samen. De thema’s liggen gedeeltelijk vast, maar kunnen steeds aangevuld worden met bepaalde thema’s, zolang deze niet persoonsgebonden zijn.

 

2.    Schoolreglement
Aan het begin van het schooljaar tekent u een document voor instemming en akkoord met de inhoud van het schoolreglement voor het basisonderwijs Stedelijk Onderwijs Gent, het pedagogisch project en dit Lotus ABC. Je vindt deze drie documenten op onze website.

 

3.    Schooluren en opvang

voormiddag: 8u20 tot 11u55
namiddag: 13u30 tot 15u25
speeltijd lager: 10u00 tot 10u15 en 14u20 tot 14u35
speeltijd kleuter: 10u30 tot 11u

Opvang kleuters

 

in het STIBO:                       van 7u00 tot 8u00 (gratis)

in de klas:                             vanaf 8u00                          

in de speelzaal:                   van 15u20 tot 15u40

in het STIBO:                       van 15u40 tot 18u00 (betalend)

 

 

Opvang lager         

 

in het STIBO:                       van 7u00 tot 7u30 (gratis)

op de kleine speelplaats:  van 7u30 tot 8u00 (gratis)

in de klas:                             vanaf 8u00

op de speelplaats               van 15u25 tot 16u00

in de studie                          van 16u00 tot 18u00 (betalend)


De tarieven voor avondopvang worden bepaald door het stadsbestuur via het retributiereglement opvang.

 

4.    Sport
Sport op school is voor ons heel belangrijk. De kinderen van het lager krijgen 2 uur sport per week en gaan ook tweewekelijks zwemmen. De kleuters krijgen ook 2 uur bewegingsopvoeding en de kleuters uit de derde kleuterklas gaan ook al enkele keren per schooljaar zwemmen.
Voor het turnen vragen we om een school T-shirt aan te kopen. Dit kan via de turnleerkracht. De kinderen brengen voor de turnles een turnzak mee naar school met daarin: de turn T-shirt, een short, aangepaste schoenen en eventueel een extra paar kousen.
’s Middags kunnen de kinderen van het lager ook naar de sportspeelplaats om zich daar volop uit te leven.

 

U

1.    Uitstappen
De leerkrachten plannen elk jaar verschillende uitstappen vooraf, maar er zijn ook uitstappen die niet ingepland kunnen worden omdat ze passend zijn bij bepaalde thema’s die de kinderen kiezen. Over elke uitstap wordt er vooraf gecommuniceerd door de klasleerkracht.

 

2.    Uitstappen met De Lijn
Kinderen die in Gent wonen, hebben recht op een Mobib kaart en rijden gratis met tram of bus. Wanneer een kind een pasje heeft, maar dit niet bij zich heeft op de dag waarop een uitstap gepland staat, dan moeten de ouders het ticket betalen. Voor kinderen die niet in Gent wonen, worden de busritten betaald door de school.

 

V

1.    Veiligheid aan de schoolpoort
De veiligheid van de kinderen is voor ons uiterst belangrijk. Kom het liefst te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school. Goed voor het milieu en de veiligheid van onze kinderen!

Indien je de kinderen toch komt afzetten of ophalen met de auto, wordt er uitdrukkelijk gevraagd om de auto reglementair te parkeren.
 

2.    Verjaardagen
Trakteren op je verjaardag is fijn, maar ook hierbij willen we vragen om voor een gezonde, suikervrije traktatie te zorgen, dus geen snoep of koek.
Een leuk idee voor wie wil trakteren kan ook een klasgeschenkje zijn (een puzzel, een boekje,…), maar dit is uiteraard geen verplichting.

 

3.    Verloren voorwerpen
De verloren voorwerpen vinden jullie voor het lager terug in de kast ter hoogte van de refter. Voor de vakanties zorgen we ervoor dat alle verloren voorwerpen een plekje krijgen aan de ingang van de school. Vergeet niet om die dag zeker een kijkje te nemen. Naamtekenen is altijd een goed idee!

 

4.    Verkeerd gedrag
Wanneer een leerling op school zijn/haar boekje te buiten gaat, kan er een stappenplan opgestart worden conform het schoolreglement basisonderwijs.


W

1.    Wenmoment
Voor de allerkleinsten die starten bij ons op school zal er telkens op donderdag voor de instapdatum een wenmoment zijn. Op dat moment kunnen de kinderen al even spelen in de klas en kunnen de ouders vragen stellen aan de leerkrachten.

 

Z

1.    Zorg op school
Ons doel is om elke leerling zo ver mogelijk te brengen in zijn/haar ontwikkeling en daarbij rekening te houden met de talenten en eigenheid van het kind.
We houden rekening met het eigen tempo en niveau van het kind.

De leerkrachten worden hierin ondersteund door verschillende zorgleerkrachten, de zorgcoördinator en eventueel (in samenspraak met CLB en ouders) externen (logopedist, ergotherapeut, kinesist).
 

2.    Zelfstandig werk
De kinderen krijgen vanaf het tweede leerjaar wekelijks een taakbrief mee naar huis waarop een duidelijk overzicht staat van hun zelfstandig werk. Daarop kunnen jullie zien wat de kinderen die week gedaan hebben op school. Het is heel belangrijk dat de taakbrief steeds getekend wordt. Op die manier weten de leerkrachten dat jullie de taakbrief gezien hebben.