Ouderbetrokkenheid

Ouderparticipatie

De vader van Fjodor vertelt hoe ouders bij de algemene werking van de school worden betrokken en hoe je als ouder kunt participeren.

Contactmomenten

Voorafgaand aan het oudercontact houdt elke leerling met de klastitularis een leerlingencontact op afspraak. Tijdens dit gesprek brengen de leerlingen onder woorden waar zij staan in hun persoonlijk leertraject. Wat loopt goed? Waar kan bijgestuurd worden? Wat is het plan van aanpak?
Daarna wordt dit traject besproken met de ouder(s).
Los van de vaste contactmomenten kunnen indien nodig extra gesprekken aangevraagd worden.    

Communicatie school <> ouder

Smartschool is het communicatieplatform dat wij gebruiken naar ouders en leerlingen toe. Belangrijke mededelingen worden via dit kanaal verstuurd.

Met de nieuwsbrief geven we aan wat jullie de komende periode mogen verwachten en blikken we terug op de afgelopen gebeurtenissen.