Ons uitgangspunt is gelijkwaardigheid voor iedereen die bij het leerproces betrokken is: leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, schoonmaakpersoneel, leerlingen, directie en ouders. Wij hechten veel belang aan: respect voor meningen via dialoog, ontwikkelen van burgerzin door participatie, het maken en navolgen van afspraken, en inspraak op klas- en schoolniveau.

Ouderniveau

Ouders die een oudercontact wensen, kunnen dit na afspraak. Dit kan praktisch elke donderdagavond.

Ouders kunnen ook deelnemen aan de ouderoverleggroep. Voor meer info kan je contact opnemen met Frank Van Campe (frank.van.campe@telenet.be)

Via deze link word je doorverwezen naar enkele van de realisaties van de ouderoverleggroep.

Leerlingenniveau

Leerlingen nemen actief deel aan het schoolgebeuren. Naast de verplichte lestijden, wordt 1 lesuur extra ingericht op donderdagnamiddag. Dit noemen we de klassenraad. Leerlingen en hun klastitularis(sen) zitten samen. Hier worden activiteiten voorgesteld, uitgewerkt; voorstellen worden besproken om eventueel voor te stellen aan het schoolteam …

De leerlingenraad werkt over de jaren heen. De leerlingen komen regelmatig samen. Zij organiseren klasoverstijgende acties; geven voorstellen i.v.m. schoolorganisatie om het schoollopen aangenamer te maken …

Leerkrachtenniveau

Elke donderdagavond zit het hele team samen. Volgende thema’s worden besproken en/of uitgewerkt:

* Het op poten zetten van projecten.

* Samen de schoolorganisatie optimaliseren.

* Evaluatie van de eigen werking.

* Waar gaan we met de school naartoe?

* Hoe kunnen we tegemoet komen aan bepaalde vragen/noden van leerlingen?

* Belangrijke punten die in het klassenraaduur besproken zijn, kunnen op het team gebracht worden.

* …

Leerlingen kunnen hun voorstellen op donderdagavond op het team voorleggen.