Frans

In het derde en vierde leerjaar krijgen de kinderen  één uurtje Frans per week : via liedjes, versjes, verhaaltjes, spelletjes, filmpjes… leren ze luisteren en begrijpen, zingen en spreken in het Frans.

In het 5de wordt daarop verder gewerkt. Het inoefenen van wat moet geleerd worden komt nu intensief aan bod. Er wordt niet enkel meer gezongen, gesproken, geluisterd en gespeeld, maar ook het lezen en overschrijven of kopiëren gebeurt in elke les. Schrijven kan helpen om woorden beter te onthouden en kopiëren ontwikkelt de aandacht voor het typisch Frans schriftbeeld (accenten, cedille enz.)

Wat staat er in de eindtermen van het basisonderwijs : Het accent ligt op mondelinge taalvaardigheden. Schrijven gebeurt kopiërend. Grammatica en woordenschat hebben een ondersteunende functie. Er is aandacht voor aspecten van de Franse cultuur. Het doel van het leren van de Franse taal in het lager onderwijs is : kinderen in staat stellen om op een beperkt niveau en in een aantal concrete situaties in het Frans te communiceren.

Toneel spelen in het Frans voor de hele school en voor de ouders is voor de kinderen een bevestiging dat ze al heel wat Frans kunnen spreken!

De kinderen van het 6de gaan ingeoefende verhaaltjes zelf vertellen in het Frans bij de kleuters en in de tweede leefgroep.

Sedert dit schooljaar krijgt het 6de leerjaar drie uur Frans per week: dit is een uurtje meer dan vorige schooljaren want de twee uren bleken te krap, o.a. een toneelvoorstelling vraagt veel voorbereiding en inoefentijd.

Wij zijn ook net gestart met het corresponderen met een 6de leerjaar in een Franstalige Freinetschool in Louvain-la-Neuve : we gaan brieven schrijven in het Frans, op bezoek gaan naar de correspondentieschool, elkaar ontmoeten in Brussel, de correspondentieklas ontvangen bij ons enz…. nieuwe uitdagingen dus!

          Met alles wat we in de Franse les doen hoop ik de spreekdurf te vergroten, de interesse in onze tweede taal aan te wakkeren, de kinderen in de mogelijkheid te stellen om te communiceren met Franstaligen en hen voor te bereiden op het middelbaar.