Pedagogisch project De Sterre-spits 

Missie 

We willen kinderen begeleiden : 

In hun totale ontwikkeling ( kennis, vaardigheden, talenten en attitudes) 

In het ontdekken, exploreren van hun eigen identiteit en de wereld rondom  zich. Dit binnen de grenzen en de context van de leefgroep, de school en de maatschappij. 

 

Visie en uitgangspunten van de school 

Als school hebben we oog voor: 

Het natuurlijk leren 

Onderwijs vertrekt van wat bij de kinderen leeft, van hun eigen ervaringen. Zo krijg je een school met geïnteresseerde leerlingen waarbij het effect verder reikt dan de schoolse kennis. 

Zinvol werk 

Wat kinderen leren op school moet betekenis hebben voor hen, bv. Ze leren lezen en schrijven om hun ervaringen vast te leggen, ze aan elkaar of aan anderen te kunnen meedelen. 

Wat de kinderen boeit moeten ze op school kunnen uiten, anders kunnen we er niet op voortbouwen. In die zin is expressie de echte pijler van ons onderwijs. De expressie kan vele vormen aannemen: muzikaal, plastisch, verbaal (schriftelijk en mondeling), lichamelijk… 

We willen een school zijn waar kinderen afwisselend schilder, dichter, schrijver, auteur, acteur, componist, zanger, danser en beeldhouwer zijn, maar ook ambachtsman, filosoof en wetenschapper… 

De school moet meer bieden dan in vakjes opgesplitste leerstof. 

Leren op school 

Heel wat kennis en vaardigheden verwerven kinderen op een natuurlijke wijze. Net zoals een peuter leert lopen en spreken. Sommige basistechnieken ( lezen, schrijven, rekenen) vergen echter ook specifieke oefening, maar niet voor alle kinderen in dezelfde mate. 

We hebben als school dus ook oog voor de verschillen tussen de kinderen. 

Differentiatie 

Kinderen die een bijkomende uitdaging nodig hebben, maar ook kinderen die het lastig hebben met sommige schoolse vaardigheden komen op onze school aan hun trekken. Rekening houden met individuele verschillen tussen kinderen betekent niet dat de klasgroep verwaarloosd wordt. De klaswerking bestaat steeds uit individuele werktijden afgewisseld met coöperatieve werkvormen. 

Ruimte voor zelfinitiatief 

Op onze school leren de kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor de groep. Omdat we in democratie geloven beslissen de kinderen mee in de organisatie van klas- en schoolgebeuren (planning, afspraken en regels,…) 

Rol van de leerkracht 

De leerkracht moet de ervaringen van de kinderen steeds naar een hoger niveau brengen. De leerkracht waakt er over dat het kind steeds auteur blijft van zijn eigen werk. Soms zal de leerkracht les geven, maar het is belangrijk dat de kinderen eerst 

zelf experimenteren, zelf hun milieu gaan onderzoeken (tastenderwijs experimenteren). 

De kinderen leren niet alleen van de leerkracht maar ook veel van elkaar. 

Omgaan met diversiteit 

Verschillen tussen kinderen maken het leefmilieu rijker. We kiezen als school voor heterogene groepen. 

In een leefgroep werken kinderen samen van verschillende leeftijden. 

In principe wordt de hele basisschool doorlopen in 4 leefgroepen. 

Eerste leefgroep : kleuters van 2,5 tot 6 jaar 

Tweede leefgroep: kinderen van 1e en 2e leerjaar. 

Derde leefgroep: kinderen van 3e en 4e leerjaar. 

Vierde leefgroep: kinderen van 5e en 6e leerjaar. 

De groeperingswijze biedt veel voordelen. Het klasleven behoudt zijn continuïteit, want elk schooljaar blijft een groep leerlingen in dezelfde groep. De oudere kinderen nemen meer verantwoordelijkheid naar de jongere toe. Het afwisselend jongste en oudste zijn in een groep biedt ontwikkelingskansen op sociaal vlak. Binnen de groep is het normaal dat kinderen niet allemaal op hetzelfde schoolse niveau staan. 

Sociaal engagement 

We voeden de kinderen op tot sociale wezens. 

Opkomen voor elkaar, eigen belangen opzij kunnen zetten ten gunste van de groep, de school, de buurt, de maatschappij.

Ouderparticipatie 

Samen school maken is belangrijk. 

Ouders moeten kunnen meewerken, meedenken, meevoelen. 

Ouders moeten zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind en met de school in zijn geheel. De school zet in op ouderparticipatie, ziet dit als een verrijking. 

Orde en discipline 

Afspraken en regels worden gemaakt op basis van overleg en ervaringen. 

 

Freinetonderwijs: 

4 pijlers van freinetonderwijs 

Ervaringsgericht 

Expressie 

Communicatie 

Democratisch en coöperatief 

 

Freinettechnieken 

Praatronde (kring) 

Vrije tekst 

Correspondentie 

Ateliers 

Voorleesronde (tekstbespreking) 

Projecten, onderzoeken, werkstukken (presentaties) 

Actualiteitsronde 

Levend rekenen 

Klassenraad 

Schoolraad (leerlingenraad)