Onze visie op zorg en leerlingenbegeleiding.

Wat is voor ons een warme school? Wij vinden dat open communicatie, wederzijds respect en vertrouwen in ieders competenties hier de belangrijkste ingrediënten van zijn. Daarnaast krijgt bij ons iedereen de kans om op zijn of haar eigen manier het leerproces in te vullen.

In Hotelschool Gent gaan zorg en structuur hand in hand. Jongeren kunnen zo op een veilige en geborgen manier hun talent en passie ontdekken en ontwikkelen. Ook hun groeien als mens vinden wij erg belangrijk.

Een betrokken team luistert naar de noden van de jongeren en daagt hen uit om hun eigen leertraject uit te bouwen door het aanbieden van stevige basismethodes, coachende feedback en inspirerende activiteiten op maat van de leerlingen. Het is ons streefdoel om iedereen tot de eindmeet mee te krijgen. Ook de ouders van onze leerlingen betrekken wij graag in dit proces.

Tenslotte zetten we in op intense samenwerking met een netwerk van partners en een veelheid aan professionele contexten om onze leerlingen zich verder te laten ontwikkelen tot veerkrachtige, weerbare, zelfredzame jongeren, klaar om hun passie in het beroepsveld te vervullen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Het team leerlingenbegeleiding biedt hulp op allerlei manieren:

 • Een vertrouwelijk gesprek;
 • Klassengesprekken;
 • Leren leren: hoe kan je efficiënt studeren;
 • Helpen bij het opstellen van een studieplanning;
 • Remediëring: je bijwerken als je ziek was;
 • Ondersteuning bij de specifieke problemen die je studies kunnen bemoeilijken (dyslexie, dyscalculie, ADHD, gezondheids- of familiale problemen…..);
 • Pestproblemen.

Speciale aandacht gaat naar de bijlessen en de huistaakklas voor leerlingen die het moeilijk hebben met bepaalde vakken.

Op onze school zijn er twee voltijdse leerlingenbegeleiders, bij wie je terecht kan met al je vragen. Indien je problemen hebt, proberen zij in overleg met jou en je ouders en eventueel de begeleider van het CLB een degelijk begeleidingsplan op te stellen.

Indien nodig wordt er samengewerkt met externe diensten zoals CGG Eclips, Agentschap Jongerenwelzijn, TEJO, VZW@part,... Jouw medewerking aan een begeleidingstraject is heel belangrijk en heeft alleen kans op slagen als je bereid bent om hulp te aanvaarden.

Centraal in onze visie op zorg staat een zorgcontinuüm waarin alles begint bij de preventieve basiszorg, die geldt voor alle leerlingen en hun ouders. Wanneer de leerkracht een zorgvraag heeft en een leerling specifieke hulp nodig heeft, verhogen wij de zorg.Tot slot breiden we de zorg uit voor een aantal leerlingen waarvoor de aangeboden zorg uit de vorige punten niet volstaat.

Brede basiszorg

 • Preventieve basiszorg op klasniveau voor alle leerlingen in een krachtige leeromgeving;
 • Betrokkenheid, wederzijds vertrouwen, welbevinden;
 • Inschrijvingsbeleid met een brede kijk op de beginsituatie;
 • Relevante info van de leerlingen wordt aan leerkrachten doorgegeven;
 • Ook info leerproblemen wordt doorgegeven;
 • Leerlingvolgsysteem / regelmatig overleg /  kort op de bal;
 • Organisatie leren leren en bijwerklessen.

Verhoogde zorg

  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen sticordi maatregelen, redelijke aanpassingen, hulpmiddelen…;
  • Dit gebeurt na een zorgoverleg, met de leerling / ouders / andere;
  • Indien nodig wordt het CLB betrokken.

  Uitbreiding van zorg

  • Soms is de verhoogde zorg niet voldoende;
  • Het CLB wordt betrokken om bijkomende maatregelen individueel uit te werken;
  • Ook met de GON-begeleiding is er een goede samenwerking en veel overleg.

   

  Klik op de afbeelding om te vergroten.