Onze visie op zorg en leerlingenbegeleiding

De leerlingbegeleiding van de Hotelschool Gent vindt het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op school en dat ze mooie resultaten behalen. Je mag er van uit gaan dat ieder personeelslid van onze school een beetje leerlingenbegeleider is. De klassencoach zien we in de eerste plaats als de vertrouwenspersoon van de leerlingen.

Het team leerlingenbegeleiding biedt hulp op allerlei manieren:

 • Een vertrouwelijk gesprek;
 • Klassengesprekken;
 • Leren leren: hoe kan je efficiënt studeren;
 • Helpen bij het opstellen van een studieplanning;
 • Remediëring: je bijwerken als je ziek was;
 • Ondersteuning bij de specifieke problemen die je studies kunnen bemoeilijken (dyslexie, dyscalculie, ADHD, gezondheids- of familiale problemen…..);
 • Pestproblemen.

Speciale aandacht gaat naar de bijlessen en de huistaakklas voor leerlingen die het moeilijk hebben met bepaalde vakken.

Op onze school zijn er twee voltijdse leerlingenbegeleiders, bij wie je terecht kan met al je vragen. Indien je problemen hebt, proberen zij in overleg met jou en je ouders en eventueel de begeleider van het CLB een degelijk begeleidingsplan op te stellen.

Indien nodig wordt er samengewerkt met externe diensten zoals CGG Eclips, Agentschap Jongerenwelzijn, TEJO, VZW@part,... Jouw medewerking aan een begeleidingstraject is heel belangrijk en heeft alleen kans op slagen als je bereid bent om hulp te aanvaarden.

Centraal in onze visie op zorg staat een zorgcontinuüm waarin alles begint bij de preventieve basiszorg, die geldt voor alle leerlingen en hun ouders. Wanneer de leerkracht een zorgvraag heeft en een leerling specifieke hulp nodig heeft, verhogen wij de zorg.Tot slot breiden we de zorg uit voor een aantal leerlingen waarvoor de aangeboden zorg uit de vorige punten niet volstaat.

Brede basiszorg

 • Preventieve basiszorg op klasniveau voor alle leerlingen in een krachtige leeromgeving;
 • Betrokkenheid, wederzijds vertrouwen, welbevinden;
 • Inschrijvingsbeleid met een brede kijk op de beginsituatie;
 • Relevante info van de leerlingen wordt aan leerkrachten doorgegeven;
 • Ook info leerproblemen wordt doorgegeven;
 • Leerlingvolgsysteem / regelmatig overleg /  kort op de bal;
 • Organisatie leren leren en bijwerklessen.

Verhoogde zorg

  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen sticordi maatregelen, redelijke aanpassingen, hulpmiddelen…;
  • Dit gebeurt na een zorgoverleg, met de leerling / ouders / andere;
  • Indien nodig wordt het CLB betrokken.

  Uitbreiding van zorg

  • Soms is de verhoogde zorg niet voldoende;
  • Het CLB wordt betrokken om bijkomende maatregelen individueel uit te werken;
  • Ook met de GON-begeleiding is er een goede samenwerking en veel overleg.