Onderstaand kan je onze schoolvisie vinden waarop het beleid en het dagdagelijks handelen op de school is gebaseerd. Het is onze houvast, de leidraad voor iedereen op onze school.

Met passie aan de slag in de smaakvolle school van Gent!

In de Hotelschool Gent geloven we in de talenten en groeikansen van elke leerling en elk teamlid. Samen wakkeren we het enthousiasme en de passie van de leerlingen aan voor een beroep binnen de horecasector en/of bakkerijsector.

We bouwen aan een warme en veilige school waarin alle leerlingen, leerkrachten, teamleden en ouders zich welkom voelen.

We stimuleren iedereen om kwaliteitsvolle prestaties neer te zetten, zowel in de praktijk- als in de algemene vakken. We zien iedere fout als een stimulans om door te zetten en eruit te leren.

We reiken onze leerlingen handvatten aan om verder te groeien als mens en als professional in de snel veranderende maatschappij. Onze leerlingen mogen trots zijn op wie ze zijn, wat ze leren en wie ze worden.

Wederzijds respect, open communicatie en verantwoordelijkheid zijn in dit leerverhaal de rode draad.

Loopt het even stroef? Dan kijken we samen met de leerling welke ondersteuning nodig is.

Iedereen is anders en uniek. We bekijken diversiteit als een mogelijkheid om van elkaar te leren en teamwork te bevorderen bij de leerlingen.

We geven onze leerlingen alle kansen om te schitteren, elk op hun eigen manier.

 

Onze schoolvisie sluit aan bij de visie op onderwijs van de Stad Gent. Het Stedelijk onderwijs Gent kent een rijke geschiedenis en neemt een voortrekkersrol in bij het inrichten van het methode-onderwijs, met de uitbouw van een ruim aanbod freinetscholen, jenaplanscholen en een daltonschool. Andere scholen profileren zich voor de uitbouw van hun pedagogische projecten op meervoudige intelligentie, techniek, cultuur, sport, horeca of muziek.

Het Stedelijk Onderwijs Gent staat, dankzij de doorgedreven pedagogische begeleiding en dankzij de moed om innovatie door te voeren, aan de top. In de klas zijn het de 2.500 leerkrachten, mede-werkers en directies die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven en zo het verschil maken.

De combinatie van een sterk pedagogisch project, gemotiveerde medewerkers en een degelijke omkadering maakt van het Stedelijk Onderwijs Gent een sterk merk. De aanpak waarbij vertrokken wordt vanuit individuele ervaringen en competenties en waarmee binnen een klasgroep gedifferentieerd wordt, komt alle leerlingen ten goede. Leerlingen die even moeten bijbenen krijgen daarvoor de ruimte terwijl leerlingen die voorop lopen blijvend uitgedaagd worden.

Met 69 scholen, academies voor deeltijds kunstonderwijs, een centrum voor volwassenenonderwijs en een internaat gespreid over 94 locaties heeft het stedelijk onderwijs het meest volledige lesaanbod dat je in Gent kan vinden. Van kleuters tot volwassenen. Van algemene over artistieke tot praktijkgerichte opleidingen.

Meertaligheid is een troef. In onze huidige maatschappij is het spreken van meerdere talen een sterkte en bovendien een talent. Je thuistaal is een deel van wie je bent, van je identiteit. Het zorgt voor een positief beeld op de eigen socio-culturele achtergrond en op die van anderen.

Maar de moedertaal is niet enkel belangrijk voor het welbevinden van kinderen. Het kan ook een steiger zijn om nieuwe kennis en woordenschat aan op te hangen. De moedertaal is de basis waar kinderen op verder bouwen. Hoe sterker je basis is in de moedertaal, hoe gemakkelijker het zal zijn om een tweede taal te leren.

Dit is de uitdaging waar leerkrachten, begeleiders en mensen in het onderwijs voor staan. De diversiteit wordt alleen maar groter, de rijkdom aan talen op school steeds ruimer. De vraag hoe leerkrachten en begeleiders de meertaligheid van de kinderen een plaats kunnen geven in de werking zonder het gevoel te hebben zelf controle te verliezen of schrik te hebben voor uitsluiting leeft heel sterk.

Brede School: Breder dan de school. In een stedelijke context als Gent hebben maatschappelijke uitdagingen zoals superdiversiteit, sociale ongelijkheid en (kans)armoede een grote impact op het leven en de leerkansen van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren hebben tal van competenties nodig om in deze stedelijke realiteit vorm te geven aan hun persoonlijk leven en hun omgeving. Die competenties verwerven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat, door iedereen die zorg voor hen draagt. Een Brede School activeert daarom een netwerk van organisaties uit verschillende beleidsdomeinen die samenwerken rond één gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd. Een Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren via een kwalitatief aanbod van leeractiviteiten in de binnen- en buitenschoolse tijd, zowel op school als in de buurt. We besteden ook veel aandacht aan de toeleiding van kansengroepen naar dit leeraanbod.