Wie zijn we?

Het Stedelijk Internaat Gent kent reeds een lange geschiedenis die in zijn internaatvorm reeds teruggaat tot WO II. De toenmalige “Openluchtschool” werd na WOII opgesplitst in een school aan de Oudenaardsesteenweg en een vestiging aan Steenakker met een verplicht internaat. Enkele bijzonderheden van dit eerste internaat willen we jullie niet onthouden . Het was een voorziening voor 90 kinderen en opvang in het internaat kon alleen op doktersvoorschrift. Tot begin ’70 betaalden de ouders 5 Belgische franken en 1 Belgische frank solidariteitsgeld “ de soldaatjes” per week ( omgerekend zou dit nu zo’n €6 / week). Er was 1 algemeen directeur nl Frans Steenhout ( tot ’67) en er werden voor de begeleiding van 90 kinderen … 2 opvoeders aangesteld. Het internaat was open van zondagavond tot vrijdagavond.
Na veel veranderingen qua locatie, afsplitsingen en samensmeltingen die u kan nalezen via bijgevoegde basispagina historie bestond het Stedelijk Internaat Gent vanaf 2009-2010 t.e.m augustus 2015 uit de afdelingen Pollepel, Olijf en Steenakker. Na een positieve doorlichting waar erkenning volgde voor 2 internaten werden de internaten opgedeeld in SIG Pollepel waarin de werking van Steenakker opging en Henri Story ( samenvoegen van SIG Olijf en Henri Story). Deze internaten maken het deel uit van het Intern Verzelfstandigd Agentschap SOG. Het is een methodiek waar de Stad Gent voor kiest om zijn hoofdstrategische doelstelling GENT 2020 te behalen nl “ Gent is een referentieplek op vlak van Onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad en via strategische doelstelling “ We voorzien in een voldoende capaciteit aan de kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien.
Via de leidraad voor de realisatie van het pedagogische project van het IVA SOG wordt er sterk ingezet op kwaliteitsvolle internaatsopvang voor kinderen van 2.5 jaar t.e.m. 18 jaar vanuit het gewoon en buitengewoon onderwijs waarbij de afspraken en communicatie met kinderen en ouders de basis leggen voor een goede samenwerking.
Een greep uit onze troeven
• Thuisgevoel en huiselijke sfeer via kleine leefgroepen
• Welbevinden, betrokkenheid en veiligheid van het kind primeren
• Maximale tegemoetkoming aan de specifieke behoeften en de ontwikkeling van vaardigheden en talenten van uw kind
• Gezonde en evenwichtige voeding
• Vrijetijdsbesteding op maat
• Ouder- en kind participatie
• Opvolging en ondersteunen van het schoolgebeuren van het kind
• Permanente en transparante samenwerking met onze partners: Scholen, Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) , het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB) , …
• Een team bekwame en gemotiveerde medewerkers