Personeel en Stage

Dagelijks staat een enthousiast team van opvoeders klaar voor de opvang van de kinderen en jongeren. Ook de secretariaatsmedewerkers en het onderhoudspersoneel dragen hun steentje bij tot een kwaliteitsvolle opvang van het kind.

De personeelsleden werken aan:
• Overleg, reflectie en feedback via open communicatie met respect voor ieders mening, op structureel vastgelegde momenten
• Brede ondersteuning en nazorg waarbij we elkaars kwaliteiten ten volle inzetten.
• Voortdurende professionalisering door aangepaste vorming, in groep of individueel.

STAGE IN HET STEDELIJK INTERNAAT GENT
Het opvangen en begeleiden van stagiairs wordt binnen het Stedelijk internaat Gent als een sterke meerwaarde ervaren voor en door de personeelsleden. Het begeleiden van stagiairs gebeurt zo efficiënt mogelijk en conform de vooropgestelde profielen van de stage en opleiding.
Een stage biedt unieke kansen voor alle deelnemers. De student maakt enerzijds kennis met het werkveld en de doelgroep, kan theorie in de praktijk omzetten en de eigen vaardigheden ontdekken. Anderzijds is de kijk van de stagiair op het internaatgebeuren, de doelgroep en de inbreng van de theorie verfrissend voor de stage-mentor en de algemene werking.
Studenten zijn geen ‘ werkkrachten ‘ maar onze betrachting is om hen zich zo goed mogelijk te laten ontplooien en ontwikkelen binnen een veilige en gedegen omgeving. Zij sluiten maximaal aan bij de beroepskrachten en hun taken, conform de vooropgestelde afspraken en visie vanuit de school en de specifieke verwachtingen vanuit de vestiging.
Studenten die interesse hebben in 1 van onze aangeboden stage-vacatures binnen de 2 vestigingen, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Beide partijen krijgen bedenktijd om de ervaringen en info te spiegelen aan de eigen verwachtingen. Bij een gezamenlijk positief standpunt wordt een personeelslid gedeeltelijk vrijgesteld voor begeleiding en evaluatie.
Uniek is dat zowel de student als het personeelslid tijdens de stage kunnen gebruik maken van een stage-coach:
 kwaliteitsbewaker van de stagedoelen en –proces
 neutraal aanspreekpunt, bemiddelaar en vertrouwenspersoon voor de stagiair
 coach van de stagebegeleider inzake evaluatieverslagen, uitstippelen doelen, activiteiten, instap en stappenplan, … indien de begeleider problemen ervaart

Het Stedelijk Internaat Gent stelt zich open voor diverse stages en opleidingsvormen. Naast de klassieke stagevormen is er ook ruimte voor kortstondige en meer projectmatige stages of schoolse opdrachten.
Voor (aan)vragen m.b.t. stage of vrijblijvende info kunt u het onderstaande digitaal stage-formulier invullen .

STAGE BINNEN STAD GENT? DAT KAN!! SURF SNEL NAAR DE STAGEDATABANK

algemeen