Ouderbetrokkenheid

(ouder* : de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige.)

IDe ouder* is de eerste verantwoordelijke, wordt met respect benaderd en vanuit een empathische houding ernstig genomen.

Wij streven naar tevredenheid bij elke ouder over de internaatswerking. Van de ouder verwachten wij belangstelling voor het wel en wee van hun kind. Belangrijk is een correcte opvolging van gemaakte afspraken.

Elke ouder* kan het internaat telefonisch of via mail bereiken. (tabblad 'Over ons', bij 'Wie is wie?' of tabblad 'Leefgroepen') Tijdens het weekend krijgen onze internen een 'heen-en-weer-schrift' mee. Dit vormt het eerste communicatiemiddel tussen het internaat en de ouder*.

U bent ook altijd welkom tijdens de kantooruren. Maak wel een afspraak met ons, zodat wij uw bezoek kunnen inplannen. Bezoekers melden zich altijd eerst aan bij het onthaal.

Vanaf dit schooljaar willen wij nog meer inzetten op ouderbetrokkenheid. Dit zowel in het belang van de interne als van ons internaat, als hefboom tot kwaliteitsontwikkeling. Ons digitaal 'Contactformulier' is een stap in die richting. (tabblad 'Contact') Op korte termijn komen er oudermomenten, zodat we elkaar beter leren kennen.

Wij zullen u af en toe bevragen over bepaalde zaken, om uw mate van tevredenheid te kennen. Uit uw antwoorden kunnen we veel leren: wat doet ons internaat goed en wat kan er beter? Samenwerken komt iedereen ten goede: SAMEN staan we STERK(ER)!

(* Het internaat is wettelijk verplicht zich te houden aan: elk juridisch bindend vonnis of juridisch bindende regeling inzake bezoeken, contacten, hoederecht, voogdij, ouderlijk gezag en afhaling van de internen.*) Dank voor uw begrip!