Levensbeschouwing

Katholieke godsdienst 

In onze lessen gaan we samen op weg en zoeken we samen naar een levenswijze, gedragen door openheid, respect en waardering. En dit vanuit een zoekend, maar waardevol christelijk geloven.

De les katholieke godsdienst nodigt de kinderen uit om:

stil te staan bij eigen levenservaringen

te luisteren wat medeleerlingen en anderen raakt en beweegt, en hierover te communiceren.

te ervaren hoe het verhaal van Jezus een eigen kleur kan geven aan het leven en mensen kan inspireren   

doorheen dit proces van "zin zoeken", stilaan te groeien naar een eigen verhaal.

We proberen er SAMEN een TOF jaar van te maken!

 

Niet-confessionele zedenleer

Als leerkracht niet confessionele zedenleer heb ik een tweedelige opdracht: enerzijds maakt ik, net als elke leerkracht, deel uit van het schoolteam en anderzijds richt ik mij op het levensbeschouwelijk onderwijs eigen aan de “vrijzinnig-humanistische” levensbeschouwing. 

De algemene opdracht van de lessen niet- confessionele zedenleer is de leerlingen begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Wij willen jonge mensen helpen zich te ontplooien en tot een onderzoekende houding te komen, dit zonder beroep te doen op een godsdienst.

Onze aandacht richt zich op zelfstandig denken en handelen, tolerant zijn ten aanzien van anderen en dit met zin voor verantwoordelijkheid en participeren in een open pluralistische samenleving.

Voor meer informatie i.v.m. de cursus zedenleer kan je terecht op de website.

 

Islamitische godsdienst 

Voor ons vak hebben we een jaarplan dat over de verschillende leerjaren, verschillende leerrijke en boeiende thema’s behandelt.

Hier volgen in een notendop een paar van de thema’s die we samen met de collega’s LBV verwerken Dit valt onder de interlevensbeschouwelijke competenties. Deze kunnen ook in overleg met onze collega’s vakleerkrachten onder de noemer vakoverschrijdende thema’s.

- we bezoeken de kerk, de moskee, het geuzenhuis en organiseren leerrijke uitstappen

- we werken projecten uit tegen racisme, tegen pesten…

- we werken rond gezonde voeding, beweging en welzijn

- we werken rond milieu, natuur

- we werken rond actualiteit

- we werken rond identiteit ( iedereen is anders en we zijn als mensen evenwaardig)...

 

Israelistische godsdienst