intern schoolreglement

intern schoolreglement

Jenaplanschool Hippo’s Hof

Jenaplanschool Kriebelhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenaplanschool Hippo’s Hof

Hippoliet Lammensstraat 10

9000 Gent

Tel: 09/323 52 70

www.hipposhof.gent.be

hipposhof@onderwijs.gent.be

 

 

Het Kriebelhuis

Peerstraat 176

9000 Gent

Tel. (Peerstraat) : 09/226.34.06

 

www.kriebelhuis.gent.be

kriebelhuis@onderwijs.gent.be

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

INHOUD

 

 

 

 

 1. Voorwoord                                                                                 4

 

 

 1. Visie                                                                                                   5

 

 

 1. Schooltijd, opvang en vakanties                                                                       9

3.1. Schooltijd

3.2. Opvang

3.3. Vakanties

 

 

 

 1. A fwezigheden                                                                             11

 

 

 

5.  Ongevallen                                                                                 12

 

 

 

6.  Evaluaties                                                                               13

 

 

 

7.  Agenda en huiswerk                                                                  16

 

 

 

8.  Communicatie                                                                         17

 

 

 

9.  Betalingen                                                                                   18

 

 

 

10.Leefregels op school                                                                    19

 

 

 

11.Partners                                                                                    21

 

 

 

 

 

 1. Voorwoord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit intern schoolreglement van Jenaplanschool Hippo’s Hof, bestaande uit vestigingsplaatsen Jenaplanschool Hippo’s Hof en Jenaplanschool Het Kriebelhuis Peerstraat, is een schooleigen aanvulling op het Schoolreglement voor elk van de kleuter-, lagere en basisscholen van het Onderwijs – Stad Gent, waarin leefregels en bepalingen worden omschreven over de werking en de organisatie van de school.

Het intern reglement moet altijd samen met het Schoolreglement voor het basisonderwijs gelezen worden.

 

Bij onduidelijkheden kunnen jullie steeds terecht bij de directeur van de school Inge Willem, en dit via mail naar hipposhof.dir@onderwijs.gent.be of op het nummer 0470 20 43 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1. Visie

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten Jenaplan

 

De belangrijkste uitgangspunten van een jenaplanschool zijn vastgelegd in twintig basisprincipes. We passen ze niet letterlijk toe, maar ze vormen onze inspiratiebron voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten.

 

De 20 uitgangspunten voor Jenaplanonderwijs zijn verdeeld in 3 groepen:


A.         Uitspraken over mensen, die gelden voor iedereen in en rond onze school,

zowel kinderen als volwassenen:

 1. Elk mens is uniek; zo is er maar een. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde.
 2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil (uit)maken.
 3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig met andere mensen, met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur en met de niet-zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.
 4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
 5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.

B.         Uitspraken over een samenleving die recht doet aan mens zijn, zoals dat in de

eerste 5 uitspraken wordt geschetst.

 1. Mensen moeten werken aan een samenleving die iedere unieke en onvervangbare waarde respecteert.
 2. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling.
 3. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.
 4. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert.
 5. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.

C.         Uitspraken over de school zelf: hoe wij deze organiseren en hoe het onderwijs

in onze school naar inhoud en vorm er uit ziet.

 1. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Zij wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft daar zelf ook invloed op.
 2. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.
 3. In de school wordt de leerstof ontleend zowel aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving.
 4. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
 5. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.
 6. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.
 7. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid spelen en leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol.
 8. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, met als basis ontdekken, ervaren en onderzoeken.
 9. In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en in samenspraak met hem.
 10. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen denken en doen.

 

Visietekst

 

Hippo’s Hof,  jenaplanschool waar je leert samenleven. 

Elk kind is welkom op onze school.

Iedereen maakt deel uit van het hetzelfde geheel, een geheel waar gezelligheid, sfeer en respect heel belangrijk zijn. We helpen kinderen hun eigen talenten te ontwikkelen, hun eigen wil te ontdekken en te volgen. Groepsharmonie zorgt ervoor dat iedereen zich kan ontwikkelen in eigenheid en tot de beste versie van zichzelf.

Elk kind is uniek. We bieden elk kind wat het nodig heeft. Het kind ontdekt zijn zelf-waarde-gevoel en kan zijn eigen ontwikkeling op waarde schatten.

Wereldoriëntatie is het hart van onze jenaplanschool. Dit gebeurt zowel door projectwerk als door er op uit te trekken. We maken kennis met natuur en cultuur. We werken samen aan een groene school en leren kinderen zich ontwikkelen in relatie met zichzelf, met anderen en met de wereld om ons heen.

We werken met stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zitten samen in één groep. Zo leren kinderen zorg dragen voor elkaar in een huiselijke sfeer. De schoolwoonkamer is het nest van de stamgroep. Ouders zijn welkom om mee te helpen of om te zien hoe kinderen groeien en groter worden. De leerkracht doet er toe. De leerkracht zet het kind centraal en biedt houvast en kracht om het kind te laten ontwikkelen. De algemene leerstof wordt aangeboden terwijl de eigenheid van elk kind centraal staat.

We leren door samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren, dit  in een ritmisch weekplan .

Samen praten gebeurt veelal in de kring. Kinderen gaan in dialoog met elkaar, ze leren gevoelens uiten, leren luisteren en leren een mening vormen. Elke dag begint en eindigt met de kring. In de kring wordt de planning opgemaakt.

Samen werken doen we door ervaringsgericht leren en coöperatief werken. De kinderen ontdekken samen rekening houdend met ieders tempo en eigenheid.

Samen spelen doen we door afspraken te maken met elkaar, te overleggen en te beslissen. We leren niet alleen uit de boeken en ()we brengen spelenderwijs samen wat we met het hoofd en hart hebben ervaren .

We vieren samen, we openen en sluiten af. We delen prestaties en gevoelens, bijzondere en stille momenten, vaststaand of spontaan. Humor en plezier zorgen hierbij voor verbinding.

Hippo’s Hof, waar samen groeien meer is dan alleen groter worden!

 

 

Visie op basisonderwijs

 

 

 Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving, ondersteund door een performante organisatie.

(1) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG)hanteert een visie die gefundeerd is op een pluralistische, democratische grondslag. Het aanbod staat open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenheid. Diversiteit wordt gezien als een meerwaarde.

We zien onderwijs, kinderopvang en jeugd(welzijns)werk als een afspiegeling van een democratische samenleving. We verwelkomen en erkennen brede diversiteit. Iedereen, ongeacht sociale en culturele achtergrond, huidskleur, sekse, geaardheid, beperking, taal, levensbeschouwing is fundamenteel gelijkwaardig. We dragen deze houding actief uit. We gaan respectvol om met iedereen en laten anderen in hun waarde. We zoeken wat ons kan verbinden vanuit het bewustzijn van de relativiteit van het eigen referentiekader. Diversiteit aan talenten en competenties is een verrijking, verschillen worden positief bekrachtigd en niet louter getolereerd.

(2) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) staat voor een participatieve cultuur met grote betrokkenheid van en samenwerking tussen alle actoren.

We engageren ons om alle partners en belanghebbenden kansen te geven tot participatie. Zij kunnen mee richting geven aan het opvang-, school- en jeugdbeleid via informele en formele participatiekanalen. Een open en constructieve communicatie loopt als een rode draad door het zorgzaam omgaan met onze doelgroepen. Ouders, kinderen, jongeren, cursisten, medewerkers, vrijwilligers worden -rechtstreeks of onrechtstreeks- betrokken bij beslissingen die hen aanbelangen. Om de continuïteit van die zorg te waarborgen, gaat communicatie verder dan de eigen organisatie. Elkaar correct en kwalitatief informeren is een belangrijke voorwaarde voor positieve interactie tussen alle netwerken.

(3) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) geeft iedereen maximale kansen. Welbevinden, zorg en inclusie krijgen vorm binnen de dagelijkse werking.

Vanuit de erkenning van gelijkwaardigheid willen we maximale kansen creëren voor iedereen. Iedereen moet eigen talenten kunnen ontwikkelen. We hebben binnen ons departement bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We laten de ontwikkelingskansen van elk individu en elke groep maximaal renderen reeds vanaf de eerste levensjaren. We verbinden ons ertoe elk kind, elke jongere, elke cursist zijn of haar juiste plaats te laten vinden in ons aanbod. Het realiseren van een geborgen, warme en stimulerende omgeving is het middel. We gaan proactief tewerk: altijd onderzoeken we de mogelijkheden voor een inclusieve benadering zonder uitsluiting, maar rekening houdend met de draagkracht van alle betrokkenen. We willen mensen versterken om maatschappelijke drempels te overwinnen. Daarom maken we onze diensten en voorzieningen zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk.

(4) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) vervult een voortrekkersrol in het stimuleren van creativiteit en innovatie en het ondersteunen van initiatief.

Verwondering is het begin van alle leren. Zich ontwikkelen vertrekt vanuit een intrinsieke motivatie. We maken leren en opgroeien uitdagend, kleurrijk en verfrissend. We stimuleren onderzoekend leren in een krachtige en aantrekkelijke omgeving binnen en buiten de school. Binnen onze acties, methodieken en pedagogische aanpak staan we open voor vernieuwing en innovatie. We blijven een voortrekkersrol spelen en integreren vernieuwing in onze organisatie. We stimuleren het aangaan van persoonlijke uitdagingen en ondersteunen initiatief en experiment.

(5) Het Intern verzelfstandigd agentschap Stedelijk Onderwijs Gent (IVA SOG) bouwt mee aan een duurzame toekomst van de stad en de samenleving. Het departement biedt kans tot levenslang en levensbreed ontplooien vanuit een kwaliteitsvolle omkadering en dienstverlening.

We willen meebouwen aan een betere toekomst. Daarom dragen we bij tot het scheppen van een lerende context doorheen alle levensfasen. We zijn een belangrijke partner in het opvoeden tot duurzaamheid, tot democratisch burgerschap in een diverse, multimediale samenleving en kennismaatschappij. We zetten mensen en middelen kwaliteitsvol, efficiënt en duurzaam in. We geloven in de eigen kracht van onze medewerkers en doelgroepen. We versterken en ondersteunen hen waar nodig en mogelijk.

De concrete uitwerking van deze kenmerken van goed basisonderwijs is terug te vinden in het pedagogisch project van de school.

 

 

 

 

 

 

 

3. Schooltijd, opvang, vakantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Schooltijd

 

Artikel 1: schooluren

 

Van maandag tot en met vrijdag zijn de schooluren vastgelegd van 8.20u tot 11.55u en van 13.30u tot 15.25u. Op woensdagnamiddag is er geen school.

 

Artikel 2: tijdig op school

 

Het is voor uw kind uiterst belangrijk om op tijd op school te zijn. We willen daarom graag vragen dat uw kind tenminste vijf minuten voor de aanvang van de lessen op school aanwezig is.

Als uw kind vaak laattijdig op school aankomt, zullen we u uitnodigen voor een gesprek.

 

Artikel 3: deelname aan lessen en activiteiten

 

Uw kind is verplicht om deel te nemen aan alle activiteiten die de school in het kader van het lesgebeuren organiseert. Het spreekt voor zich dat uw kind aan alle lessen in de stamgroep  deelneemt, maar ook aan de lessen lichamelijke opvoeding en de zwemlessen tenzij hiervoor medische redenen gestaafd kunnen worden door een arts.

Als u uw kind in onze school inschrijft, verbindt u zich ertoe u aan deze afspraak te houden. Als uw kind niet deelneemt aan verplichte lessen, ook aan de lessen lichamelijke opvoeding en de zwemlessen, dan zal hij of zij het moeilijk hebben om de leerdoelen te bereiken.

 

Onze school richt elk schooljaar een aantal één- of meerdaagse activiteiten buiten de school in. Dergelijke activiteiten kaderen binnen de visie van ons pedagogisch project. Ze hebben een lerend en opvoedend karakter. De school zal er zich steeds voor inzetten om deze activiteiten voor een zo goedkoop mogelijke kostprijs te organiseren, zodat alle kinderen kunnen deelnemen.

De kostprijs voor deze activiteiten zullen gefactureerd worden en vallen steeds binnen de wettelijk bepaalde maximumfactuur.

Ook aan deze activiteiten is uw kind verplicht deel te nemen. Indien uw kind omwille van medische redenen niet kan deelnemen, dan bent u verplicht een doktersattest aan de school te bezorgen.

 

 

Artikel 4: therapie op school

 

Indien uw kind een therapie (logopedie, kinesitherapie, …) volgt, wordt in samenspraak met het iCLB bekeken of het opportuun is om de therapie op school te laten plaatsvinden. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan, in overeenstemming met de regelgeving, overwogen worden om de therapieën te laten plaatsvinden tijdens de lesuren. Dit dient echter geargumenteerd te worden op een multidisciplinair team waarbij de directeur en het iCLB beslissen over deze vraag.

 

3.2. Opvang

 

Artikel 1: opvang

 

Van maandag tot en met vrijdag is er voortoezicht van 7.00u tot 8u20.

Hoe deze georganiseerd wordt, wordt u meegedeeld op de respectievelijke vestigingsplaats uiterlijk bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Dit voortoezicht is kosteloos.

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind tussen 12.10u  en 13.15u op school blijven (middagtoezicht), daarvoor betaalt u wel een bijdrage.

 

Als uw kind ’s middags de school verlaat, dan kan hij of zij pas vanaf 13.15u terug op school worden opgevangen.

 

In de namiddag wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 15.25u tot 16.00u kosteloos toezicht georganiseerd. Uw kind kan ook na 16.00u op school blijven tot uiterlijk 18.00u. Daarvoor betaalt u wel een bijdrage.

 

Op woensdagmiddag kan uw kind mits betaling blijven eten op school en ook in de opvang blijven tot uiterlijk 18.00u, ook daarvoor betaalt u een bijdrage.

 

Uw kind mag de school nooit uit eigen beweging verlaten. Uw kind kan enkel de school zelfstandig verlaten indien de ouder(s) dit schriftelijk meedeelde(n). Als uw kind met iemand anders de school verlaat, wordt dit expliciet vooraf gemeld aan leerkracht, toezichter, secretariaatsmedewerker of directeur. Indien u, enkel bij grondige reden, uw kind vroegtijdig ophaalt, moet u hiervan een document op het secretariaat ondertekenen.

 

3.3. Vakanties

 

Artikel 1: vaste vakantiedagen

 

De vaste vakantiedagen worden vastgelegd door de Vlaamse Gemeenschap. Deze vaste vakantiedagen worden uiterlijk bij het begin van elk schooljaar meegedeeld aan de ouders. Dit gebeurt via de schoolkalender, per briefwisseling en via de webpagina van de school.

 

Artikel 2: facultatieve vakantiedagen

 

De school legt per schooljaar 4 halve vrije dagen vast. We delen deze ook via de schoolkalender, per briefwisseling en via de webpagina aan de ouders mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Afwezigheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1: wettigen van afwezigheden

 

De leerplicht bepaalt dat uw kind aanwezig moet zijn op school en moet deelnemen aan alle leeractiviteiten die door de school worden ingericht. Afwezigheid is enkel gewettigd omwille van één van de volgende redenen: ziekte, van rechtswege of na voorafgaand akkoord met de directeur. Een afwezigheid van rechtswege kan gestaafd worden door een document met officieel karakter.

 

Als uw kind ziek is en daardoor ten hoogste drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig is, dan volstaat het dat u het daarvoor voorziene briefje invult en afgeeft. Per schooljaar kan u viermaal gebruik maken van deze mogelijkheid.

Verdere afwezigheden wegens ziekt en afwezigheden wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende dagen kunnen enkel door een medisch attest gewettigd worden.

 

Artikel 2: problematische afwezigheden

 

Alle afwezigheden die niet opgesomd zijn en die niet gewettigd kunnen worden zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Twijfelachtige medische attesten (dixit-attesten, geantedateerde attesten, attesten die een niet-medische reden vermelden) moeten ook benaderd worden vanuit de invalshoek van problematische afwezigheid.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid.

Vanaf meer dan vijf halve schooldagen problematische afwezigheden (B-code) heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.

 

 

Artikel 3: besmettelijke aandoeningen

 

Van zodra er bij uw kind een besmettelijke aandoening of luizen worden vastgesteld, dient u de school onmiddellijk te verwittigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ongevallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1: verzorging

 

Als uw kind tijdens een schoolactiviteit een ernstige kwetsuur oploopt, dan wordt zij of hij meteen overgebracht naar het ziekenhuis voor de eerste verzorging. Het ziekenhuis waarnaar uw kind wordt overgebracht, wordt bepaald door de zorgverstrekkers. De school verwittigt zo snel mogelijk de ouders of de opgegeven contactpersoon. U kunt dan instaan voor de verdere afhandeling van de verzorging.

Medewerkers van de school kunnen uw kind enkel medicatie toedienen als u ons daarvoor een doktersattest bezorgt.

 

Artikel 2: schoolverzekering

 

Onze school heeft een ‘schoolongevallenverzekering’ afgesloten bij Ethias.  Ouders en leerlingen kunnen de directie vragen om de schoolpolis in te kijken.

Een ongeval tijdens schoolse, naschoolse of buitenschoolse activiteiten worden onmiddellijk aan het secretariaat gemeld.

 

Artikel 3: aansprakelijkheid

 

De verzekeringspolis bevat een opsomming van duidelijk omschreven zware fouten die de verzekeringsmaatschappij niet verzekert en waarbij dus geen schadevergoeding volgt.

De school is niet aansprakelijk voor schade die niet door de schoolverzekering wordt gedekt of die opzettelijk werd aangericht. In deze gevallen zullen we onderzoeken wie aansprakelijk is voor de schade. In sommige gevallen kunnen ouders hun familiale verzekering aanspreken. Familiale verzekeringen hanteren bijna altijd een ‘vrijstelling’, een bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen. De school voorziet geen tegemoetkoming voor deze vrijstelling.

 

 

 

 

 

6. Evaluatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1: Questi

 

Onze school gebruikt een elektronisch leerlingvolgsysteem, Questi. Hiermee kunnen we de schoolloopbaan van uw kind goed in kaart brengen.

 

Artikel 2: beginsituatie

 

Om ontwikkelingsgericht met uw kind aan de slag te kunnen gaan en het leerproces optimaal te kunnen begeleiden wordt in september de beginsituatie van uw kind in kaart gebracht. Deze verzamelde gegevens kunnen aantonen dat uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Als dat zo is, zullen we u uitnodigen voor een gesprek.

 

Artikel 3: taalscreening

 

Kinderen die het eerste leerjaar aanvangen worden gescreend op de Nederlandse taal. De kennis van het Nederlands wordt gepeild aan de hand van de Salto-toetsen. Deze screening vindt plaats begin oktober. Op basis van deze screening kan er een taalgroepje gevormd worden waar op eigen tempo en niveau aan taalverwerving kan gewerkt worden.

 

Artikel 4: observaties en evaluaties

 

Op regelmatige tijdstippen worden de leervorderingen van uw kind geëvalueerd. Dit kan aan de hand van observaties, een werkje, een voorstelling, een toets, … zijn. Deze evaluaties zijn er telkens op gericht om uw kind voldoende uit te dagen in zijn of haar leerproces en verder te laten ontwikkelen op eigen tempo en niveau. De focus ligt bij deze evaluaties steeds op de leervorderingen die uw kind maakt en dit steeds met het oog op alle leerstofonderdelen, vaardigheden en attitudes.

 

Artikel 5: rapportering

 

In het evaluatierapport willen we de klemtoon leggen op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Deze vorm van evalueren sluit ook het beste aan bij onze visie omtrent het ontwikkelingsgericht onderwijs.  

 

We menen dit het best te kunnen doen aan de hand van een voornamelijk woordelijk rapport waarin volgende items kunnen besproken worden: welbevinden, taalvaardigheid, betrokkenheid op de groep en de klasactiviteiten, zelfsturing, muzische vorming, talenten en interesses, evolutie leergebieden en verdere planning, …

Ook voor LO/Ritmiek, de levensbeschouwelijke vakken en de groep Anderstalige Nieuwkomers wordt er een woordelijke evaluatie meegegeven.

 

 

Tenslotte is er bij het rapport ook ruimte voor een zelfevaluatie van het kind. Zo leert het kind ook om het eigen leerproces mee te evalueren en bij te sturen waar nodig.

 

Zowel in het kleuter als in het lager worden portfolio’s gebruikt en door het kind aan de ouders voorgesteld in de portfoliogesprekken. Een portfolio is een verzameling teksten, blaadjes, foto’s en tekeningen waar het kind trots op is. De portfolio wordt door het kind voorgesteld tijdens portfoliogesprekken.

 

De frequentie en de data van de rapporten en de portfoliogesprekken zijn terug te vinden op de jaarkalender, en via digitale communicatie.

 

Artikel 6: oudercontacten

 

Bij aanvang van het schooljaar organiseert de school een infomoment waarop de klaswerking wordt voorgesteld aan de ouders.

 

De leervorderingen en het welbevinden van uw kind bespreken we met u tijdens de individuele oudercontacten.

De data waarop oudercontacten worden georganiseerd, delen we uiterlijk mee bij het begin van het schooljaar. U kunt ze ook vinden op de digitale jaarkalender.

Er is ook de mogelijkheid om een individueel oudergesprek aan te vragen indien gewenst.

 

Artikel 7: klassenraad

 

De klassenraad beslist op het einde van het schooljaar op welk niveau en in welke stamgroep of leefgroep een leerling het volgende schooljaar wordt ingedeeld. Het Decreet Basisonderwijs geeft maar op twee ogenblikken beslissingsrecht aan de ouders. Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen de ouders kiezen of dat gebeurt op 5, 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van het iCLB en de school wel aanhoren, maar het is niet bindend. Ouders mogen ook beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager onderwijs zal volgen. Bij de andere overgangen neemt de klassenraad de eindbeslissing.

 

Tijdens de deliberaties worden de leervorderingen en alle evaluaties en observaties in het leerlingvolgsysteem van uw kind besproken en dienen deze als basis van het al dan niet slagen.

Los van het al dan niet slagen (overgaan naar het volgende leerjaar), wordt uw kind ingedeeld in een stamgroep waar de klassenraad uw kind holistisch gezien het best verder ziet ontwikkelen. Er wordt sowieso steeds verder gewerkt op eigen tempo en niveau binnen de visie van het ontwikkelingsgericht werken met kinderen.

 

Voor de uitstromers (einde schoolloopbaan basisonderwijs) wordt de regelgeving gevolgd, bepaald door het Ministerie van Onderwijs en uitgeschreven in het Decreet Basisonderwijs, in omzendbrief BaO/1998/11 en in het algemeen schoolreglement van Onderwijs Stad Gent.

De toekenning van het getuigschrift basisonderwijs wordt gekoppeld aan de leerplandoelen die beogen de eindtermen te bereiken.

 

Indien de ouders het oneens zijn met de beslissing van de klassenraad om het getuigschrift basisonderwijs niet uit te reiken, kunnen zij de beroepsprocedure starten binnen de termijnen zoals beschreven in het schoolreglement van Onderwijs Stad Gent.

 

De besluiten van de klassenraad worden genotuleerd door de zorgcoördinator of de directeur. Een heroverweging van een besluit kan enkel door het terug samenroepen van de gehele klassenraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Agenda en  huiswerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1: de agenda of weekplanning

 

In onze Jenaplanschool werken we niet met een agenda maar met een weekplanning. In de weekplanning noteren we ook eventuele huistaken en lessen.

De leerling leert de weekplanning als een zelfstandig planningsinstrument te gebruiken.

Mededelingen op papier (zoals facturen,…)van school aan de ouders of omgekeerd zitten in een heen-en-weer envelop.

 

Artikel 2: huiswerkbeleid

 

Onze school is van mening dat huiswerk geen meerwaarde biedt in de ontwikkeling van kinderen en dat het vaak leidt tot frustraties van alle partijen.

Daarom beperken we het huiswerk tot een minimum en zetten we wanneer er toch een huistaak meegegeven wordt enkel in op automatisatie en leren leren.

 

Dit kan zijn:

 

Voor het eerste leerjaar:

 • Schrijven van het aangeleerde woordje van de week
 • Technisch lezen
 • Splitsingen oefenen
 • Ronde (kring) voorbereiden

 

Voor het tweede leerjaar:

 • Schrijven – spelling
 • Technisch lezen
 • Tafels oefenen
 • Ronde (kring) voorbereiden

 

Voor het derde en vierde leerjaar:

 • Herhaling maken als voorbereiding op de toetsen
 • De tafels inoefenen (mag doorlopend gebeuren thuis via spelletjes, internet,…)
 • Technisch lezen
 • Projecttoets studeren
 • Ronde (kring) voorbereiden

 

Voor het vijfde en zesde leerjaar:

 • Voorbereiden van de toetsen die op voorhand aangekondigd worden
 • Frans: woordenschat studeren en werkwoorden leren vervoegen
 • Planning die in de klas niet klaar is omwille van werkhouding, thuis afwerken
 • Projecttoets studeren
 • Ronde (kring) voorbereiden

 

Voor alle stamgroepen

 • Af en toe kan er een taak rond het project meegegeven worden, dit gaat dan over het verzamelen van materialen en informatie. Ook voor muzische vorming kan dit gevraagd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Communicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1: briefwisseling

 

De school deelt belangrijke informatie aan u mee via digitale weg of in de heen-en-weer envelop. Bij het begin van het schooljaar kunt u een persoonlijk e-mailadres aan de school bezorgen, waarop u bereikbaar bent. Omdat de school streeft naar een duurzame wereld, kunt u dan ook aangeven dat u hoofdzakelijk digitale communicatie wenst.

 

Artikel 2: webpagina

 

Op de webpagina van de vestigingsplaatsen (www.hipposhof.gent.be en www.kriebelhuis.gent.be) kunt u belangrijke informatie raadplegen, zoals de jaarkalender, het pedagogisch project, het schoolreglement, verslagen en foto’s van activiteiten, …

 

Artikel 3: respectvolle communicatie

 

De school hecht er veel belang aan dat kinderen, teamleden en ouders zowel op school als daarbuiten steeds respectvol met elkaar omgaan. Als iemand de fysieke of emotionele integriteit van onze kinderen, van andere ouders of van teamleden in het gedrang brengt, dan zal de school niet aarzelen de nodige maatregelen te nemen.
 

Artikel 4: ouderlijke macht

 

Als een ouder geen of in beperkte mate contact mag hebben met zijn of haar kind, dient dit steeds per gerechtelijk vonnis aangetoond worden.

 

Artikel 5: contactverbod

 

Als een ouder van rechtswege geen contact mag hebben met zijn of haar kind, dan kan dit uiteraard ook niet op school of door de schoolomheining. Als iemand zich niet aan het contactverbod houdt, dan zal de school onmiddellijk de politie verwittigen. Als de verhouding tussen de ouders onderling of tussen de ouders en het kind weer normaliseert, dan moeten de ouders de nodige gerechtelijke stappen ondernemen om het contactverbod te verbreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Betalingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1: maandelijkse factuur 

 

Maandelijks maakt de school een afrekening van de gemaakte kosten. Uw kind krijgt dan een schoolfactuur mee. U kunt de schoolfacturen ook via domiciliëring betalen. U kunt de nodige documenten hiertoe op het secretariaat afhalen.

We dringen erop aan dat de schoolfactuur betaald wordt binnen 30 dagen na ontvangst. Indien dit niet is gebeurd, zal de administratieve dienst van de Stad Gent een herinnering versturen. Bij wanbetaling wordt de juridische dienst van de Stad gent ingeschakeld.

 

Artikel 2: absolute kosteloosheid

 

Voor kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen geldt een absolute kosteloosheid, met uitzondering van extra-muros activiteiten.

 

Artikel 3: scherpe maximumfactuur

 

De bijdrage van de ouders voor activiteiten (zoals toneelbezoek, uitstappen, …) en materialen (zoals jeugdtijdschriften, …) die niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen bedraagt per schooljaar maximaal in kleuter 45 euro en in het lager 85 euro.

 

Artikel 4: minder scherpe maximumfactuur

 

De bijdrage van ouders voor meerdaagse uitstappen tijdens het schooljaar (enkel voor lager) bedraagt maximaal 425 euro voor de duur van de gehele lagere schooltijd. De school zal de betaling van deze bijdragen spreiden over minimum drie facturen, gespreid over het schooljaar waarin de uitstap plaatsvindt. Het bedrag van de “minder scherpe maximumfactuur” wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Artikel 5: schoolmateriaal

 

Als uw kind eigendom of materiaal van de school direct of indirect beschadigt, dan staat u als ouder in voor de kosten van de herstelling of vervanging

 

 

Artikel 7: bijdrageregeling

 

De bijdrageregeling wordt bij aanvang van het schooljaar per briefwisseling, via mail en/of via de webpagina gecommuniceerd naar alle ouders.

Procedure invorderingen (Bijlage 4 van het schoolreglement voor het basisonderwijs, p. 37)

 

 

 

 

 

 

 

10. Leefregels op

school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1: algemeen

 

 • Onze kinderen hebben respect voor elkaar en voorkomen ruzie door open communicatie met elkaar.
 • De school maakt actief werk van een anti-pestbeleid.
 • Onze kinderen zijn beleefd en luisteren naar de begeleid(st)ers.
 • Onze kinderen hebben respect voor hun eigen materiaal, dat van medeleerlingen en van de school. Als uw kind opzettelijk materiaal van anderen beschadigt of vernielt, dan moet u de kosten vergoeden.
 • Onze leerlingen dragen zorg voor de natuur en sorteren het afval in de juiste vuilnismand.
 • De school verzamelt de verloren voorwerpen. U kan als ouder altijd een kijkje komen nemen. Op regelmatige tijdstippen, waarvan u als ouder tijdig op de hoogte wordt gebracht, worden de verloren voorwerpen geschonken aan een goed doel.
 • Onze kinderen nemen elke dag een of twee stukken fruit en eventueel een gezonde koek mee naar school. Binnen ons gezondheidsbeleid wordt er geen kauwgom, snoep, chips chocolade(koeken) en gesuikerde dranken toegestaan op school. Op onze school drinken de kinderen tussendoor enkel water. Dit hoeft niet meegenomen te worden aangezien dit aangeboden wordt door de school.
 • Onze kinderen gebruiken op school en bij uitstappen geen gsm, elektronische apparatuur of geluidsapparatuur. Als u beslist dat uw kind dergelijke apparaten mag meebrengen (bijv. voor naschools gebruik), dan moet hij of zij die uitgeschakeld tijdens de lesuren en speeltijden in de boekentas opbergen. Bij overtreding van deze regel, wordt het apparaat voor bepaalde duur in bewaring genomen door de begeleid(st)er of directeur. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van deze apparaten of ander persoonlijk materiaal.
 • Buiten de lesuren blijven onze kinderen niet in de gangen of klaslokalen, behalve als een begeleid(st)er daarvoor de toestemming geeft.
 • Onze kinderen die met de fiets naar school komen, stallen hun fiets in de fietsenstalling en doen hun fiets op slot. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.
 • Onze kinderen en ouders houden zich op weg naar school nauwgezet aan de verkeerscode. Voetgangers steken op de daarvoor voorziene plaatsen over, fietsers houden op voetpaden de fiets aan de hand, automobilisten respecteren de snelheidsbeperkingen en parkeren op een voor iedereen veilige manier.
 • Kinderen die zich niet aan de afspraken houden, worden hierover aangesproken. De school kan beslissen om een speeltijd te ontnemen of uw kind van deelname aan een activiteit uit te sluiten. In extreme gevallen kan de school uw kind voor een bepaalde duur van school uitsluiten. Als uw kind zich herhaaldelijk niet aan de afspraken houdt, kan de directeur een tuchtprocedure opstarten. De ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht. Kinderen die zich ondanks alle remedies en sancties nog steeds niet aan de regels houden, kunnen definitief van school worden uitgesloten.

 

Artikel 2: in de klas

 

 • Bij het begin van het schooljaar maakt de begeleid(st)er samen met de kinderen afspraken over de klaswerking.
 • Onze kinderen zorgen ervoor dat hun boekentas, hun lessenaar en de kasten netjes zijn. Het materiaal dat wordt gebruikt tijdens de lessen wordt netjes opgeruimd.
 • Onze kinderen gebruiken de schoolboeken, schriften en ander materiaal van de school met de nodige zorg. Beschadiging of verlies van schoolmateriaal wordt gemeld aan de ouders. Bij herhaaldelijke of opzettelijke beschadiging kan een schadevergoeding gevraagd worden aan de ouders.

 

Artikel 3: in de refter

 

 • Onze kinderen luisteren naar de begeleiders en zijn beleefd.
 • De afspraken in de refter worden bij aanvang van het schooljaar in samenspraak met de begeleiders gemaakt en meegedeeld aan de kinderen en de ouders.
 • Onze kinderen houden zich aan deze afspraken.

 

Artikel 4: buitenschools toezicht

 

 • Onze kinderen luisteren naar de begeleider en zijn beleefd.
 • De afspraken in de buitenschoolse opvang worden bij aanvang van het schooljaar in samenspraak met de begeleiders gemaakt en meegedeeld aan de kinderen en de ouders.
 • Onze kinderen houden zich aan deze afspraken.

 

 

 

 

 

11. Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoolbestuur

 

 • Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van de Stad Gent.

 

De ouderwerking

 

 • In de ouderwerking komen een groep ouders samen, eventueel met teamleden en sympathisanten om samen de werking te bespreken en allerlei activiteiten te organiseren. De band tussen de school en de ouders wordt hierdoor levendig gehouden. De ouderwerking volgt het schoolleven in al zijn aspecten en verrijkt het met prettige initiatieven.
 • De concrete organisatie van de ouderwerking per vestigingsplaats wordt jaarlijks uitgelegd op de infoavond.
 • Iedereen is altijd welkom!

 

Het iCLB (interstedelijk Centrum LeerlingenBegeleiding)

 

 • Het iCLB biedt gratis begeleiding aan kinderen en richt zich hierbij vooral op leren en studeren, de schoolloopbaan, preventieve gezondheidszorg en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen, ouders, begeleiders, zorgcoördinator en schooldirecties kunnen er terecht. Het iCLB werkt vraaggericht: het biedt ondersteuning aan wie daarom vraagt, maar komt niet op eigen initiatief tussen.
 • Als de school van mening is dat ondersteuning van het iCLB nodig is, dan brengt ze de ouders eerst op de hoogte.
 • De bevindingen van een onderzoek door het iCLB worden altijd eerst met de ouders besproken. Ze hebben tot doel de kansen van leerlingen om zich te ontplooien zo groot mogelijk te maken.
 • Het adres van het iCLB is Jubileumlaan 215, 9000 Gent