Jenaplan in het kort

Jenaplan in het kort

Waarden van Jenaplan:

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering.

De school is een leef- en werkgemeenschap waar je leert samenleven.

Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen, die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Doelen van Jenaplan:

Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, rekenen, de wereld,…

Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs omgaan met jezelf. Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. Kinderen leren kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We maken kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit zien in hun persoonlijke doelenmap en presentaties. Het kind leert omgaan met zijn lichaam, zijn emoties, zijn denken en zijn zingeving. Vanuit deze zelfbewuste houding leert het kind vaardigheden als plannen, creëren en presenteren.

Het kind leert omgaan met de anderen. Het leert zijn eigen rol in de stamgroep kennen en ontwikkelen. Vanuit deze zelfbewuste houding leert het kinderen de anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en zijn eigen gedrag te verantwoorden. Het kind leert vaardigheden als communiceren en samenwerken.

Het kind leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je de wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

Hoe?

De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen, leerkrachten en ouders een eigen rol hebben.

De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. In de stamgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar.

Er is een ritmisch weekplan waarin samen werken, spelen, spreken en vieren elkaar afwisselen.

Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.

We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.

We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.

De leerkracht

Maakt contact met het kind, kan zich inleven en stemt af op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Zorgt er voor dat de stamgroep een veilige en ondernemende groep wordt, waar kinderen van en met elkaar leren.

Activeert en zorgt dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leren.

Werkt met leer- en ontwikkelingsdoelen en begeleidt kinderen in het behalen van deze doelen.

Haalt de wereld in de stamgroep en gaat met de kinderen de wereld in.

Is actief lid van het schoolteam waarin als een stamgroep met elkaar wordt geleerd en gewerkt.

De ouders

Om kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld is het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten hun ervaringen delen en samen onderzoeken hoe het kind het best begeleid kan worden vanuit de waarden van Jenaplan.

De leerkracht deelt ervaringen met de stamgroep als geheel met alle ouders van de kinderen in de stamgroep.

Ouders nemen deel aan de leef- en werkgemeenschap van de school: ze brengen hun expertise of ondersteunen bij activiteiten. Het team, de kinderen vormen met de ouders de school.