visie

Visie van de school

De Muze streeft er naar een zorgzame, sfeervolle  en lerende school te zijn waar we leren in een brede zin zien. Leren doe je immers met je hoofd, je hart en je handen, zowel alleen als met anderen, op niveau van de kinderen en het schoolteam. De diversiteit binnen de school is een afspiegeling van de buurt waarin de school gelegen is en zien wij als een uitdaging en een verrijking.

De Muze wil  de creatieve ontwikkeling van het kind centraal stellen. Naast het specifieke leergebied muzische vorming, organiseren we een klas-overschrijdende atelierwerking.

Jaarlijks zetten wij een muzisch domein in de verf bij vele feestelijke momenten gedurende het schooljaar is dit zichtbaar via toonmomenten (carnaval, sinterklaas, kerstfeestje, schoolfeest, eindeschooljaar, forums,….

We streven ernaar muzische elementen te integreren in andere leergebieden.

In een steeds veranderende maatschappij is het van belang creatieve oplossingen te zoeken en als individu zijn eigen weg te kunnen vinden en bewandelen.

Via leeruitstappen ontdekken wij de wereld van de echte kunstenaars beseffende hoe belangrijk het is te werken met de talenten van onze Muze-kinderen. Het aanbod van naschoolse activiteiten is dan ook een verlengde hiervan.

                                

We willen onze kinderen gelijke kansen bieden op sociaal- cultureel vlak.

De multiculturele samenleving zien we als een meerwaarde, een verrijking. Met zijn allen staan we op gelijke voet en proberen wij het maximum op alle vlak uit de kinderen te halen rekening houdend met hun gender en hun brede context. Bovendien willen we met onze technieken van klasdifferentiatie elk kind de juiste groeikansen geven.

Kinderen laten groeien,  ontwikkelen in hun totaliteit is fundamenteel.

Een positief zelfbeeld ontwikkelen, zich leren aanpassen, verantwoorde keuzes kunnen maken, zich verbonden voelen met de natuur, oog hebben voor voldoende lichaamsbeweging, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel bezitten met het nodige respect voor de omgeving, vaardig zijn in het nemen van initiatieven, empatisch leren denken en in dit alles, bewust blijvend groeien, draagt bij tot het welbevinden van ons allen.

Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid te zorgen voor een positief klas-en schoolklimaat in een open sfeer met ruimte voor humor. Leerlingen durven en mogen het woord nemen, fouten maken en mogen tonen hoe ze zich voelen.

 

Door middel van leren door ervaring in een krachtige leeromgeving met daaraan verschillende werkvormen en extra muros activiteiten gekoppeld, willen we kinderen inspraak geven. De actualiteit van de wereld rondom ons brengen we niet alleen binnen via praatrondes, maar werken we ook uit in thema’s en/of (school)projecten, indien het zich daartoe leent.

 

Reflectie is voor ons de start van alle groeien.

Via teamvergaderingen, deelteams, zorgkerngroepen, thema- werkgroepen, leerlingenraden, de schoolraad en onze oudergroepteams staan wij bij alles wat we doen, regelmatig stil, om na te gaan of we de dingen kwaliteitsvol doen.

Klasintern willen we meer belang hechten aan positieve feedback en belonen, dan aan straffen, want DAT WERKT!

Onze rapportering wil een weerspiegeling zijn van onze kernvisiewoorden, wat o.a. wil zeggen dat

er een gelijkwaardigheid voelbaar is tussen de verschillende leergebieden.

 

In alle processen is communicatie cruciaal. We verwoorden ons handelen in een open geest  zowel formeel als informeel. Via onze overleggen, oudercontacten, maandelijkse nieuwsbrieven, draaiboeken, de website Stad Gent, de facebookpagina’s per klas, infoavonden e.d. én onze koffiemomenten met ouders komen we tot een transparante verrijkende taal, onze Muze-taal.

 

Via deze visiewoorden gaan we met zijn allen, elke dag opnieuw, voor een fris en duurzaam

Muze-verhaal.