Missie en schoolvisie

de opdracht van het Secundair Kunstinstituut Gent, een uitzonderlijke school voor buitengewone mensen

Missie

Wij zijn een Secundair Kunstinstituut dat:

  • jongeren inspireert, begeleidt en verbindt in hun persoonlijke zoektocht naar artistieke expressie;
  • jongeren opvoedt tot zelfstandige, (zelf)kritische en evenwichtige jongvolwassenen met een open geest;
  • jongeren een brede algemene opleiding verschaft die de doorstroming naar een divers gamma van hogere studies openhoudt.
    De hele schoolgemeenschap werkt samen om deze opdracht goed uit te voeren en vertrekt daarbij vanuit volgende schoolvisie:

Schoolvisie

Op het SKI kan elke leerling zich maximaal ontplooien.

→ Artistieke vorming

Bij de artistieke vorming is het creatief proces fundamenteel. Door studie en observatie (kunsthistorische omkadering, musea-, film- en theaterbezoek, meerdaags bezoek aan een kunststad...) wordt de leerling gestimuleerd om na te denken over kunst in het algemeen en om een persoonlijke uitdrukkingsvorm te vinden voor de eigen creatieve ideeën. Tegelijk is het belangrijk dat de leerling de nodige vaardigheden verwerft om zijn of haar creativiteit vorm te geven. De Geïntegreerde Proef en de afstudeerprojecten in het 6de jaar en het zelfstandig werk in het 7de jaar zijn het orgelpunt van het artistieke vormingsproces.

→ Persoonlijke ontwikkeling

Wij stellen ons tot doel de leerlingen te begeleiden in hun persoonlijk groeiproces, zowel binnen de school – waar directe communicatie en confrontatie met medeleerlingen en personeel meespelen – als daarbuiten – waar de sociale en culturele realiteit hun persoonlijkheid mee beïnvloedt. Wij willen onze leerlingen vormen tot zelfstandige, artistiek bewuste, sociaal betrokken en (zelf)kritische jonge volwassenen die geleerd hebben zich maatschappelijk te handhaven. De ideologische en levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling wordt hierbij gerespecteerd.

De vertrouwelijke band tussen leerlingen, leerkrachten en opvoeders, eigen aan een kunstschool, verlaagt de drempel om problemen van diverse aard bespreekbaar te maken.

→ De verwerving van algemene kennis en vaardigheden

We vertrekken vanuit centraal opgemaakte leerplannen die garant staan voor het bereiken van de eindtermen en die een succesvolle doorstroming naar hogere studies mogelijk maken. De leerplannen laten voldoende ruimte om ons onderwijs af te stemmen op de belangstellingssfeer en de specifieke ingesteldheid van onze leerlingen. De leerkrachten streven ernaar de interesse van de leerlingen vast te houden door de keuze van adequate leermiddelen, werkvormen en activiteiten. Tevens hebben zij oog voor werk- en studiemethodes van leerlingen en zorgen zij voor een evenwichtige taakbelasting met het oog op verdere studies.

 → Kruisbestuiving

Wij laten de leerlingen inzien hoe de drie bovengenoemde aspecten – artistieke vorming, persoonlijke ontwikkeling en kennisverwerving – elkaar kunnen beïnvloeden en versterken. De samenwerking tussen leraren artistieke vakken, leraren algemene vakken en begeleiders en de organisatie van vakoverschrijdende initiatieven binnen en buiten de school stimuleren deze kruisbestuiving.