Missie en schoolvisie

de opdracht van het Secundair Kunstinstituut Gent, een uitzonderlijke school voor buitengewone mensen

Missie

Wij zijn een Secundair Kunstinstituut dat:

  • jongeren inspireert, begeleidt en verbindt in hun persoonlijke zoektocht naar artistieke expressie;
  • jongeren opvoedt tot zelfstandige, (zelf)kritische en evenwichtige jongvolwassenen met een open geest;
  • jongeren een brede algemene opleiding verschaft die de doorstroming naar een divers gamma van hogere studies en/of naar de arbeidsmarkt voorbereidt.

De hele schoolgemeenschap werkt samen om deze opdracht goed uit te voeren en vertrekt daarbij vanuit volgende schoolvisie:

Schoolvisie

Op het SKI kan elke leerling zich maximaal ontplooien.

→ Artistieke vorming

Bij de artistieke vorming is het creatief proces fundamenteel. Door studie en observatie (kunsthistorische omkadering, musea-, film- en theaterbezoek, meerdaags bezoek aan een kunststad...) wordt de leerling gestimuleerd om na te denken over kunst in het algemeen en om een persoonlijke uitdrukkingsvorm te vinden voor de eigen creatieve ideeën. Tegelijk is het belangrijk dat de leerling de nodige vaardigheden verwerft om zijn of haar creativiteit vorm te geven. De Geïntegreerde Proef en de afstudeerprojecten in het 6de jaar en het zelfstandig werk in het 7de jaar zijn het orgelpunt van het artistieke vormingsproces.

→ Persoonlijke ontwikkeling

Wij stellen ons tot doel de leerlingen te begeleiden in hun persoonlijk groeiproces, zowel binnen de school – waar directe communicatie en confrontatie met medeleerlingen en personeel meespelen – als daarbuiten – waar de sociale en culturele realiteit hun persoonlijkheid mee beïnvloedt. Wij willen onze leerlingen vormen tot zelfstandige, artistiek bewuste, sociaal betrokken en (zelf)kritische jonge volwassenen die geleerd hebben zich maatschappelijk te handhaven. De ideologische en levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling wordt hierbij gerespecteerd.

De vertrouwelijke band tussen leerlingen, leerkrachten en opvoeders, eigen aan een kunstschool, verlaagt de drempel om problemen van diverse aard bespreekbaar te maken.

→ De verwerving van algemene kennis en vaardigheden

We vertrekken vanuit centraal opgemaakte leerplannen die garant staan voor het bereiken van de eindtermen en die een succesvolle doorstroming naar hogere studies mogelijk maken. De leerplannen laten voldoende ruimte om ons onderwijs af te stemmen op de belangstellingssfeer en de specifieke ingesteldheid van onze leerlingen. De leerkrachten streven ernaar de interesse van de leerlingen vast te houden door de keuze van adequate leermiddelen, werkvormen en activiteiten. Tevens hebben zij oog voor werk- en studiemethodes van leerlingen en zorgen zij voor een evenwichtige taakbelasting met het oog op verdere studies.

 → Kruisbestuiving

Wij laten de leerlingen inzien hoe de drie bovengenoemde aspecten – artistieke vorming, persoonlijke ontwikkeling en kennisverwerving – elkaar kunnen beïnvloeden en versterken. De samenwerking tussen leraren artistieke vakken, leraren algemene vakken en begeleiders en de organisatie van vakoverschrijdende initiatieven binnen en buiten de school stimuleren deze kruisbestuiving.

Visie aanpak modernisering

Het SKI streeft naar de ontwikkeling van zelfredzame en kritische persoonlijkheden. We realiseren dit via een intensief begeleidingsproces in zowel algemene als artistieke vorming. Ook met de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs kiezen we voor een geïntegreerde aanpak; de algemeen vormende eindtermen van de basisvorming krijgen een toegepast karakter in de kunstvakken en omgekeerd komt de artistieke context waar mogelijk aan bod in de algemene vakken.  

We delen de visie om te werken aan loopbaancompetenties, sociaal-relationele competenties en leercompetenties.

Wij bieden deze competenties aan in alle vakken van de basisvorming en bij uitbreiding ook in de vakken van het specifiek gedeelte in de tweede en derde graad. Wij streven immers naar een maximale ontplooiing van alle leerlingen waarin zij zowel artistiek gevormd worden met aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling naast het verwerven van algemene kennis en vaardigheden. We stimuleren leerlingen om het eigen leerproces in handen te nemen, met als doel hen bewust te laten worden van het eigen leren en er verantwoordelijkheid voor op te nemen. Samen met de leerlingen reflecteren we over het af te leggen leerparcours, waarbij elke evaluatie een kans is om verder te groeien en uit te blinken op persoonlijke wijze.

Daarnaast integreren alle vakken ook bepaalde eindtermen uit de digitale competenties en mediawijsheid. Hierin willen we zichtbaar maken dat in alle vakken ook aan digitale geletterdheid gewerkt wordt om zo de leerlingen voor te bereiden op het worden van zelfredzame burgers in een veranderende (digitale) wereld. Samenhangend met die visie, kiest het SKI er ook voor om die digitale competenties ook als apart vak aan te bieden.

Waar we als school voluit op inzetten is leercoaching en studiemethode. Deze leercompetenties worden geïntegreerd in de breedte van het curriculum met een doordachte pedagogisch-didactische aanpak. Er wordt immers ook aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen hun werk plannen en hoe ze die planning kunnen bijsturen.