Het zorgbeleid op het SKI 2022-2023

Wij gaan het engagement aan om samen te werken aan een zorgzame school. We doen dit met aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling. Er is ruimte voor overleg. De zorg die we bieden aan alle leerlingen is heel uitgebreid. Als deze zorg niet voldoende is, gaan we op zoek naar aangepaste maatregelen. We werken hiervoor, indien nodig en wenselijk, samen met externe partners. Onze leerkrachten begeleiden leerlingen naar zelfstandigheid en hebben oog voor de eigenheid van elke leerling. Bij ons kan elke leerling zijn talenten ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan een gelijkgerichte aanpak binnen de school met respect voor de eigenheid en pedagogische diversiteit van het lerarenteam.

Leren en studeren

Binnen de brede basiszorg biedt de school voor elke leerling het volgende aan in de klas:

 • Op smartschool vind je cursusmateriaal, notities, correctiesleutels, etc.. Je kan dit materiaal zelf bekijken, downloaden, afdrukken etc.
 • Je leerkracht schrijft opdrachten stap voor stap uit, licht ze mondeling toe en zet ze op het digitaal platform
 • Taken mag je altijd digitaal maken. (De leerkracht mag wel een afgedrukt exemplaar vragen.)
 • Op eigen vraag krijg je remediëringsoefeningen of extra uitleg
 • Bij wiskundige opdrachten:
  • mag je rekenmachine en formularia gebruiken, tenzij de doelstelling van de opdracht is dat je die zonder rekenmachine of formularium kan maken
  • beoordeelt je leerkracht niet enkel je resultaat maar ook de opbouw van je redenering; tussenstappen en -uitkomsten zijn dus wel nodig
 • Bij schrijfopdrachten:
  • duidt je leerkracht spellingfouten aan maar quoteert ze niet, tenzij het foutloos schrijven  een doelstelling is die geëvalueerd wordt
 • De klastitularis voert 2 keer per jaar vlak voor de examens gerichte reflectiegesprekken met elke leerling om de examens voor te bereiden
 • Je leerkracht voorziet tijd en ruimte voor feedback (hoe ging het) en feed forward (wat nodig om beter te doen?)
 • Je leerkracht plant toetsen en opdrachten in overleg met de klas
 • Je krijgt voldoende tijd om evaluaties af te leggen
 • Bij examens:
  • Je leerkracht geeft tijdig informatie over wat je moet kennen en kunnen en hoe het examen zal verlopen
  • Je leerkracht is een (deel van de) tijd aanwezig bij het schriftelijk examen om na te gaan of alle vragen duidelijk zijn
  • Na afloop van je examen mag je de leerkracht vragen om je antwoorden samen mondeling te overlopen en om na te gaan of je alle (deel)vragen hebt beantwoord
  • Je legt je examens af in een rustige, prikkelarme omgeving
  • Je krijgt voldoende tijd om examens af te leggen

Extra mogelijkheden op vraag:

 • Begeleide studie op school op maandag, dinsdag en donderdag van 16u45 tot 17u45u en woensdag van 12u50 tot 15u00
 • Tijdens klassikale sessies 'leren leren' helpen we je zoeken naar een goede studiemethode
 • Wie wil, krijgt in aparte individuele sessies leerbegeleiding. Je leert een realistische planning op te maken en je hiernaar te organiseren. Elke middag is er iemand beschikbaar van ons leerteam in lokaal 213. Na school kan er ook individueel bijgewerkt worden in het leerlingensecretariaat.
 • Tijdens vrije momenten en begeleide studie kan je gebruik maken van de pc’s in het Open Leercentrum.
 • Je kan toetsen inhalen op vrijdagavond om 16u35

Onderwijsloopbaan

Deze acties en initiatieven zijn er op school en in de klas om talenten te leren kennen en keuzes te leren maken:

 • Bij de inschrijving zoeken we samen een geschikte studierichting voor jou.
 • De leerkrachten hebben, naast aandacht voor je leerproces, ook aandacht voor je talenten en voor wat je graag doet
 • Via ons competentiesysteem krijg je zicht op je eigen talenten en werkpunten
 • Tijdens reflectiegesprekken bespreken we je toekomstige studiekeuze
 • Je kan altijd terecht bij de leerlingenbegeleiding of CLB met vragen over je studiekeuze
 • We geven zowel formele als informele info mee m.b.t. verder studeren en andere mogelijkheden
  • Aan de vierdejaars geven we gerichte informatie over het mogelijke vervolgtraject in de 3de graad
  • We bezoeken met de zesdejaars samen de SID-in beurs
  • We organiseren een interviewavond met oud-leerlingen
  • We informeren je over de openlesdagen in de hogeronderwijsinstellingen
 • Je maakt kennis met het professionele veld van je vakgebied via
  • externe juryleden in GIP jury’s
  • bezoek aan kunstateliers
  • projecten op locatie (vb. filmfestival)
 

Psychisch en sociaal functioneren

Zo werken wij aan een positief en ondersteunend klas- en schoolklimaat:

 • Er is open communicatie op school met respect en aandacht voor je eigenheid
 • De deur van de leerlingenbegeleider staat altijd open voor leerlingen, leraren en ouders om acute en structurele noden van leerlingen te bespreken en aan te pakken
 • Bij een conflict of probleem krijg je steeds de kans om een (herstel)gesprek te voeren met leerlingbegeleiding en/of leerkrachten
 • Er is een warm contact tussen schoolteam en leerlingen
 • We organiseren i.s.m. de UGent workshops rond psychische veerkracht aan diverse klassen
 • In de levensbeschouwelijke vakken van de 2de graad bieden we workshops aan rond weerbaarheid
 • In de GWP’s van de 2de graad werken we aan groepsvorming en sociale vaardigheden
 • Het CLB is wekelijks aanwezig op school om leerlinggesprekken te voeren

Preventieve gezondheidszorg

 • We stimuleren het drinken van water, er is een drinkfonteintje
 • We voorzien water in de drankautomaten
 • Er zijn diverse preventieactiviteiten rond verslaving, seksuele opvoeding
 • Je krijgt een EHBO initiatie
 • CLB volgt de leerlingen systematisch op via medisch consult
 • We zorgen voor een veilige werkomgeving in de kunstateliers
 • Tijdens de projectdagen bieden we workshops aan rond veiligheid en gezondheid
 • Het schoolteam heeft oog voor jouw gezondheid en bespreekt mogelijke maatregelen in de klassenraad
 • Tijdens de gesprekken met leerlingenbegeleiding is er aandacht voor je eet- en slaapgewoonten

 

Externe partners

Bovenop het overleg in school wordt waar nodig ook samengewerkt met externe partners zoals het CLB (  https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/clb ) ( www.clbchat.be ), de GOK-begeleiders, het CGG Eclips (www.cggeclips.be) enz.