Evalueren

Het Secundair Kunstinstituut biedt onderwijs dat leerlingen inspireert, begeleidt en verbindt in hun zoektocht naar persoonlijke groei en artistieke expressie. We voeden leerlingen op tot zelfstandige, zelfkritische jongvolwassenen met een open geest. Daarbij vertrekken we van een brede algemene opleiding die een stevige basis vormt voor doorstroming naar hoger onderwijs.

Waarom bestaat evaluatie op school ?

Het succesvol doorlopen van ons onderwijstraject garandeert dat de leerlingen de vereiste leerplandoelstellingen, eindtermen en onderwijsdoelen behalen.  De evaluaties die daarbij horen, moeten leerlingen een beeld geven in hoeverre ze dat traject hebben afgelegd, waar ze moeten bijsturen of waaraan ze moeten werken en waar ze verder kunnen exploreren.

Op basis van de evaluaties beslist de delibererende klassenraad of een leerling al dan niet kan overgaan naar een volgend jaar.

Waarvoor staat ons evaluatiebeleid?

De aard en de eigenheid van  het Secundair Kunstinstituut harmonieert met een pedagogisch project dat competentiegericht is.

Ons evaluatiebeleid is afgestemd op een competentiegerichte onderwijspraktijk waarbij op evenwichtige en geïntegreerde wijze aandacht wordt besteed aan de evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes.

Het uiteindelijke doel van evaluatie is samen mét de leerling verder te bouwen aan zijn/haar schoolloopbaan. De leerling wordt uitgenodigd om samen met de leerkracht te reflecteren over de al dan niet verworven competenties en over het doorlopen proces. Het biedt de leerling een kans om bij te sturen en zich verder te ontwikkelen.

De leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt: onze evaluatie is gebaseerd op duidelijke en betrouwbare criteria die worden gecommuniceerd.

Waarin blinkt ons evaluatiebeleid uit?

Doorheen het competentiegericht evalueren blijven wij aandacht besteden aan onze kenmerkende persoonlijke aanpak en individuele begeleiding.

Ons uiteindelijke doel is leerlingen te brengen tot het doorlopen van een leerrijk traject, waarin elk evaluatiemoment zowel een rustpunt als een nieuwe dynamiek betekent. Voor de leerlingen vormt elke evaluatie een kans, een uitdaging en een stimulans om te groeien en uit te blinken in hun persoonlijke en artistieke creativiteit/zoektocht/evolutie.

Waar naartoe leidt ons evaluatiebeleid?

Het SKI beoogt als school een vakoverschrijdend evaluatiekader te scheppen dat niet dient als beperking, maar wel als ondersteuning. Binnen het kader van deze visie blijft verscheidenheid en open discussie mogelijk en nodig.