Het pedagogisch project van Onderwijs Stad Gent

Het Openbaar Onderwijs ingericht door de Stad Gent is een product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast mekaar moeten kunnen bestaan en dat elk lid van die gemeenschap deel moet kunnen hebben aan de besluitvorming.

De onderwijsinstellingen zullen zelf het democratisch gedachtegoed bevorderen. Zij zullen middelen creëren opdat iedereen aan de besluitvorming zou kunnen deelnemen. De school zal zelf ook een samenleving moeten zijn waarin democratisering, gelijkwaardigheid en openheid bestaan.

Het Openbaar Onderwijs ingericht door de Stad Gent heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun groei naar volwassenheid en burgerzin. Hierbij moet de verstandelijke, emotionele, morele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling harmonisch aan bod komen.

Het onderwijs ingericht door de Stad Gent behoort tot het officieel neutraal onderwijs. De stedelijke onderwijsinstellingen zijn de dragers van belangrijke waarden. Zij eerbiedigen het historisch erfgoed van de gemeenschap alsmede alle filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en hun kinderen. Ze moedigen de dialoog aan, indoctrineren niet en bestrijden elk vooroordeel. Ze confronteren uiteenlopende opvattingen. Ze dragen bij tot de kritische en creatieve integratie van de jongeren in de multiculturele maatschappij. Ze willen hen leren samenwerken en samenleven in harmonie. Ze willen de leerlingen in staat stellen zin te geven aan hun leven.

Het Openbaar Onderwijs ingericht door de Stad Gent betracht sociale rechtvaardigheid. Het streeft naar de optimale ontplooiing van eenieders aanleg en mogelijkheden. Het houdt daarbij rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Het bestrijdt bepaalde maatschappelijke ongelijkheden, opdat iedereen reë el gelijke kansen zou krijgen.

Elke school realiseert die doelstellingen aangepast aan de eigenheid van haar leerlingen.

Goedgekeurd als opvoedingsproject van het Openbaar Onderwijs - Stad Gent door de gemeenteraad in de zitting van 17 februari 1992