Zorg en samenwerking met iCLB

Ik zorg, jij zorgt, wij zorgen samen….

Samen dragen wij zorg voor uw kind zodat het alle kansen krijgt om ten volle te ontwikkelen.

In onze school krijgen alle kinderen zorg aangeboden volgens hun noden, rekening houdend met de mogelijkheden. 

De leerkrachten observeren nauwkeurig wat de kinderen nodig hebben om zich te kunnen concentreren en de taken op te nemen die de school van hen verwacht.  Dit nemen ze op in hun dagelijkse organisatie.  Dat kan gaan van veel herhaling, de plaats in de klas, extra instructie tot het aanbieden van een koptelefoon of andere hulpmiddelen.

Dat betekent dat elke leerkracht vanuit zijn eigen mogelijkheden en draagkracht probeert om alle kinderen zo veel mogelijk kansen te bieden om tot leren te komen.

Wij hebben op onze school 5 zorgjuffen die een ondersteunende functie hebben.  De zorgjuf helpt kinderen verder op eigen niveau en tempo.  Dit kan in of buiten de klas gebeuren.  Daardoor zitten ze regelmatig in kleinere groepjes, zodat ze zich beter kunnen  concentreren en meer begeleiding kunnen krijgen.  De zorgjuffen kunnen flexibel worden ingeschakeld, afhankelijk van de noden en in samenspraak met de klastitularis.

We werken samen met het ICLB Gent. Onze contactpersoon Sieska Tanghe is psychologe van opleiding.

Daarnaast vinden we het zeer belangrijk alle partijen, die met een kind/ gezin samenwerken, op regelmatige basis samen te brengen om de zorg op elkaar af te stemmen en bij te sturen. 

Onze school heeft Eva Baete uit het Ondersteuningsteam van stad Gent toegewezen gekregen.  Zij volgt de leerlingen op die een gemotiveerd verslag hebben en vervangt de vroegere Gonbegeleiding.  Zij wordt vaak klasbreed ingezet.  Dit houdt in dat ze kijkt wat de klas, inclusief de kinderen met bijzondere noden, nodig heeft om zo tips aan te reiken die de hele klas ten goede komen.

Als school dragen wij, samen met al deze partijen, zorg voor uw kind.

Via atelierwerking willen we de mogelijkheden en talenten van alle kinderen ontdekken.  We vinden het belangrijk een totaalbeeld van elk kind te krijgen.

 

Zorgcontinuüm

Fase 3 IAC of doorverwijzing in samenspraak met het ICLB

Individueel Aangepast Curriculum (IAC)

Samen op weg naar een school op maat.

Fase 2 Uitbreiding van de zorg: ICLB en externe partners (revalidatie, kine, ergo, ondersteuningsteam…)

Extern zorgteam met ICLB

Maatregelen met individueel zorgplan

Ondersteuningsteam (gemotiveerd verslag)

Problematische afwezigheden – steunpunt leerrecht/ leerplicht

Externe hulpverleners: logo, kine,  thuisbegeleiding, atelierwerking Biezebeize, Reva..

Fase 1 Verhoogde zorg: zorgjuffen

Intern zorgoverleg + ouders

Individueel zorgplan, opvoedingswinkel, individuele differentiatie en huiswerkbegeleiding aan huis indien mogelijk

Peerlezen, specifieke spellingsregels, mondeling ipv. schriftelijk, schrijfhulpjes, mappen in bepaalde kleur, dictee op voorhand meegeven, prikkelarme omgeving/ koptelefoon, stappenplannen, hulpmapjes, toetsen maken bij de zorgjuf, voorleessoftware gebruiken..

Fase 0 Brede basiszorg: klastitularis 

Wrevelronde, hoekenwerk, gebruiken van concrete materialen, concrete  hulpmiddelen, leeshoek, verlengde instructie, homogene groepsvorming..

Olb (onderwijsloopbaan begeleiding): info avond secundair, LVS (leerling volgsystemen) testen, kindgesprekken, oudercontacten, collegagroepen