Historiek

HISTORIEK VAN DE ZIEKENHUISSCHOOL STAD GENT

In de jaren 50 werd ons land getroffen door een polio-epidemie. Talrijke, meestal zeer jonge patiëntjes dienden een langdurige ziekenhuisbehandeling te ondergaan. Vanuit de afdeling orthopedie van het Burgerlijk Hospitaal werd begin 1956 de vraag gesteld aan de Schepen van Onderwijs of de Stad Gent kon instaan voor onderwijs aan de poliopatiëntjes binnen het ziekenhuis. Het antwoord was positief en de notulen van de gemeenteraad van februari 1956 vermelden de oprichting van een éénklassige school in een lokaal van het Burgerlijk Hospitaal, de Oude Bijloke. De eerste ziekenhuisschool van ons land was een feit!

Reeds in mei - 3 maanden later dus - werd ze overgebracht naar de gebouwen van het Academisch Ziekenhuis op de De Pintelaan. Een onderwijzeres werd met het lesgeven belast. Bij de opening waren er 38 leerlingen: 19 kleuters tussen 4 en 6j. en 19 kinderen tussen 6 en 10j.

Elke groep kreeg afwisselend een halve dag les en een halve dag orthopedische oefeningen.

De poliopatiëntjes werden uit het ziekenhuis ontslagen, maar de school bleef. Dit is vooral te danken aan wijlen Prof. Dr. Hooft, die als hoofdgeneesheer van de pediatrische afdeling, er steeds voor ijverde dat het onderwijs binnen het ziekenhuis kon worden uitgebouwd. In tussentijd is de school al sterk geëvolueerd.

EEN PAAR MIJLPALEN IN DIE LANGE GESCHIEDENIS

De erkenning en subsidiëring door het toenmalig Ministerie van Nationale Opvoeding.

De oprichting van de vestigingsplaats in het Bijlokeziekenhuis (deze werd echter in 1994 gesloten wegens tekort aan leerlingen), van de afdeling kleuter- en lager onderwijs in de Volkskliniek (sept. 90) en H. Familie (sept. 96) (beide eveneens gesloten met de komst van het decreet BaO in 1997, omdat er teveel kortverblijvende zieke kinderen waren).

De uitbreiding met een afdeling secundair onderwijs in 1987.

De opstart van een vestigingsplaats in het AZ Sint-Lucas in 2006, gefinancierd door de Stad Gent.

In september 2011 opstart van 2 nieuwe vestigingsplaatsen in Karus in Melle en het RKJ De Sleutel in Eeklo, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

In september 2018 opstart van De Steiger binnen P.C. Dr. Guislain.

In september 2019 opstart van Fioretti binnen P.C. Dr. Guislain.

Vandaag stelt de school ongeveer 65 leerkrachten tewerk en jaarlijks worden in totaal ongeveer 800 leerlingen begeleid. Concreet komt dat neer op een gemiddelde van 180 leerlingen per dag.