Missie

De Ziekenhuisschool Stad Gent heeft als missie het recht op onderwijs te realiseren voor kinderen en jongeren, opgenomen in een ziekenhuis of een residentiële voorziening, een kwetsbare doelgroep binnen onze maatschappij. De Ziekenhuisschool biedt hen de mogelijkheid zich ten volle te ontwikkelen en zich maximaal voor te bereiden op (re-)integratie.

De school biedt hiervoor, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen, gratis effectief onderwijs op hun maat aan, gebaseerd op de visie van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent (zie hieronder) én de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken.

Visie

De Ziekenhuisschool Stad Gent streeft naar het voeren van een zorgbreed beleid ten aanzien van de doelgroep waarbij zowel de onderwijsbehoeften als de schoolse en maatschappelijke integratie centraal staan. We besteden hierbij aandacht aan al de zorgaspecten van onze leerlingen. 

De basis hiervoor is een met alle betrokkenen doorgesproken handelingsplan, dat moet resulteren in een voor het kind of de jongere veilige, maar voldoende stimulerende leeromgeving. De multidisciplinaire inbreng, de verwachtingen van de ouders en de thuisschool, en een duidelijke visie op leren dragen bij tot de effectiviteit zijn van dat handelingsplan. 

Om dit beleid uit te voeren, werkt de school leerlinggericht, besteedt ze aandacht aan de continue professionalisering van haar team en hanteert ze een communicatie die transparant is voor zowel externen als medewerkers van de eigen organisatie. De school volgt immers de zeven principes van het handelingsgericht werken:

  1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
  2. Afstemming en wisselwerking is zeer belangrijk.
  3. Constructieve samenwerking met de (thuis)school en andere betrokken leer(zorg)partners (o.a. Bednet, TOAH…).
  4. De leerkracht is van tel.
  5. Vertrekpunt = de positieve aspecten (krachten) en welbevinden van de leerling.
  6. We werken doelgericht.
  7. Onze werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant.

Pedagogisch Project Stad Gent

Het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving, ondersteund door een performante organisatie.