Missie, visie en waarden

MISSIE

Het Centrum Leren en Werken Gent wil een pluralistisch centrum zijn waarin jongeren en personeelsleden van en met elkaar leren. We begeleiden onze jongeren  om in de snel evoluerende en veeleisende maatschappij te groeien naar zelfstandige, sociale en weerbare volwassenen. We leren hen daartoe menselijke, sociale en economische waarden kennen, toepassen en verwerven, zowel voor zichzelf als hun omgeving.

VISIE

Het Centrum Leren en Werken Gent (CLW Gent) is een autonoom centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, gelegen in het grootstedelijk gebied Gent. Onze kernopdracht is  jongeren voorbereiden op en begeleiden bij de integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Het CLW Gent behoort tot het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent en onderschrijft het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Gent.

Het CLW Gent is geen school maar een centrum. Dit heeft een aantal consequenties voor de organisatie, de structuur, het opleidingsaanbod en de begeleidingsmogelijkheden.

Het CLW Gent is er voor elke jongere die voldoet aan de instapvoorwaarden vastgelegd in het decreet Leren en Werken. Dit wil zeggen dat elke jongere tussen 15 en 25 jaar die een praktische beroepsopleiding wil combineren met leren werken, welkom is op ons centrum.

Het CLW Gent is een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Ons aanbod is beroepsgericht en algemeen vormend, met als doel het afleveren van een volwaardig certificaat en een (studie)getuigschrift of diploma. Op die manier ijveren we naar een maximale gekwalificeerde uitstroom van onze jongeren.

Het CLW Gent maakt zich sterk om voor elke jongere een voltijds engagement na te streven. Dit betekent dat we samen met elke jongere zoeken naar een traject op maat. Onze ultieme doelstelling is zoveel mogelijk jongeren toeleiden naar de arbeidsmarkt.

Het CLW Gent streeft naar een schoolklimaat waarbinnen iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. We kiezen voor een herstelgericht schoolbeleid, waarbij zorg en structuur hand in hand gaan. Conflicten en moeilijkheden zullen er altijd zijn, maar we kiezen ervoor om hier constructief mee om te gaan.

WAARDEN

Verantwoordelijkheid

Binnen het CLW Gent is iedereen verantwoordelijk voor het eigen functioneren en voor de goede gang van zaken. We zijn consequent in het geven van het goede voorbeeld en komen gemaakte afspraken en beloftes na. Wanneer we problemen ervaren, spreken we elkaar hierover aan en gaan het conflict niet uit de weg. We komen hierbij op voor onszelf en vragen hulp en advies waar nodig.

Openheid/respect

Binnen het CLW Gent staan we open voor iedereen en voor ieders mening, wat je achtergrond ook is. We spreken respectvol met en over elkaar. Anderen aanspreken op gedrag kan, opbouwende kritiek mag. Er is ruimte voor menselijkheid, waarbij we rekening houden met elkaars grenzen. Alle informatie noodzakelijk voor het eigen functioneren is toegankelijk en alle relevante onderwerpen zijn bespreekbaar. Waar nodig worden anderen betrokken bij het nemen van beslissingen.

Kwaliteit

Binnen het CLW Gent stellen we een gekwalificeerde uitstroom voorop. We bieden een degelijke infrastructuur aan en we werken met aangepast didactisch materiaal. De beschikbare middelen, talenten en de nodige zorg worden op het juiste moment en op de juiste manier (h)erkend en ingezet, wat de kwaliteit verbetert. Kwaliteit garanderen we ook door een eenduidige evaluatie en rapportering en een transparant en duidelijk kwaliteitszorgsysteem.

Professionaliteit

Binnen het CLW Gent werken we professioneel. We staan open voor verandering, streven steeds naar verbetering en werken resultaatsgericht. Kennis en relevante informatie wordt gedeeld met anderen. Dit gebeurt in een sfeer van vertrouwen waarbij afspraken en beloftes worden nagekomen. Iedereen is bereid om met iedereen samen te werken. Beslissingen worden rationeel genomen, steeds met het oog op kwaliteit.

Collegialiteit

Binnen het CLW Gent zijn we collegiaal. We steunen elkaar door het geven van hulp en advies. We staan open voor opbouwende kritiek en geven en ontvangen feedback. Iedereen krijgt graag complimenten, dus geven we er ook. We stellen ons collegiaal op en maken ons eigen belang ondergeschikt aan het algemeen belang.

Betrokkenheid/engagement

Binnen het CLW Gent staan we open voor verandering. We streven constant naar verbetering en engageren ons om hiervoor verantwoordelijkheid op te nemen. We werken vanuit kwaliteiten en talenten en staan open voor innovatie en creativiteit. Initiatief nemen wordt in ons centrum gestimuleerd. Een transparante en toegankelijke communicatie en de mogelijkheid tot inspraak verhoogt automatisch de betrokkenheid en het engage