Praktische info

INHOUD :

 • Ziekte, ongeval, medicatie, te laat komen
 • De schoolfactuur
 • Kosten opvang/maaltijden
 • Kortingen
 • Algemeen schoolreglement

ZIEKTE, ONGEVAL, MEDICATIE, AFWEZIGHEID

1. Ziekte of ongeval van uw kind op school

Kleine wondjes en schrammetjes worden op school verzorgd.
Bij koorts of ernstige verwondingen bieden wij eerste hulp maar contacteren we onmiddellijk de ouders om hun kind te komen ophalen.
Indien het kind niet kan worden afgehaald, leggen we het kind bij ziekte en koorts te rusten in het dagverblijf .
Bij levensbedreigende ongevallen verwittigen we de ouders onmiddellijk en bellen we de ambulancedienst.
Ook wanneer het daarom niet levensbedreigend is maar volgens ‘ons ‘
noodzakelijk (bijvoorbeeld bij vermoeden van een breuk) en de ouders het kind niet kunnen ophalen.

De school handelt als een goede huisvader, is op de hoogte van eerste hulp bij ongevallen, is op de hoogte van symptomen die op gevaar kunnen wijzen van breuken, hersenschudding, enz..
Wij bekijken elk geval met zeer veel zorg en doen alles in het belang van je kind.
De kinderen zijn op school verzekerd tegen alle ongevallen met lichamelijke schade.
Deze verzekering is ook van toepassing op de verplaatsing van huis naar school en omgekeerd.
De verzekering is gratis. De Stad Gent draagt de kosten.
Bij een ongeval op school, geven wij verzekeringspapieren mee, die de ouders, indien ze een tussenkomst vande verzekering wensen, moet laten invullen door de behandelende arts.
Bij een ongeval van of naar de school, moet dit binnen de 24uur aan het
secretariaat van de school gemeld worden.
Ook dan krijgen de ouders de nodige formulieren mee die door de arts binnen de 48 uur ten laatste ingevuld dienen te worden.
Het ingevulde document geef je zo spoedig mogelijk af op het secretariaat van de school.


De school is niet aansprakelijk voor materiële schade of diefstal.
Het beschadigen van brillen is voor een beperkt bedrag gedekt, indien kan worden aangetoond dat de schade te wijten is aan een schoolongeval waarbij bv een tegel die los zat (een gebrek aan de installaties).
De kinderen zijn op school verzekerd tegen alle ongevallen met lichamelijke schade.
 

2. Toedienen van medicatie op school

Op school dienen wij geen medicatie toe. Toch kan het gebeuren dat je kind medicatie moet nemen tijdens de schooluren of het opvangmoment, bvb. omdat zijn antibioticakuur nog niet is afgelopen,omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes,…) moet nemen. In dit geval brengen de ouders de medicatie samen met een doktersattest mee. Op de fles/flacon/tube of andere verpakking van de medicatie dient ook duidelijk volgende vermeld te worden : naam dokter/apotheker, naam kind,vervaldatum, dosering, wijze van toediening en bewaring. Deze werkwijze is in het voordeel van de gezondheid van uw kind.
ZONDER DIT ATTEST DIENEN WIJ GEEN ENKELE VORM VAN MEDICATIE TOE

3. Afwezigheid en op tijd komen

We zijn er graag van op de hoogte indien uw kind niet naar school komt en verwijzen naar het algemene
schoolreglement voor verdere bepalingen. Indien uw kind ziek is gelieve de school vóór 9 uur hiervan te verwittigen : 09/226 11 23. De niet leerplichtige kleuters dienen bij afwezigheid geen doktersbriefje binnen te brengen. Nochtans zijn wij er graag van op de hoogte als een kleuter een bepaalde periode niet naar school komt.Kleuters die op 5-jarige leeftijd overstappen naar het eerste leerjaar worden als leerplichtig aangezien.
Voor leerplichtige kinderen geldt een andere regelgeving :
Wanneer Uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is, moet er een medisch attest zijn.
Voor maximum 3 dagen is een door u geschreven mededeling voldoende.
U kan dit echter maar 4 keer per schooljaar doen, daarna is telkens een briefje van de dokter nodig.
In de agenda van je kind vind je achteraan 4 afwezigheidbriefjes.

Het tijdig aanwezig zijn in de klas is noodzakelijk voor het bijwonen van de aanvangsactiviteiten.
De leerlingen van het lager gaan, indien zij te laat op school zijn, eerst langs op het secretariaat vooraleer zij
naar de klas mogen.
 

DE SCHOOLFACTUUR

1. de schoolfactuur via domiciliëring te betalen

   VOORDELEN :

 1. U bespaart veel tijd
 2. U kunt uw factuur niet VERGETEN. Zo vermijdt u extra kosten. (zie uitleg hieronder)
 3. Als de factuur fout is, meldt u dat aan het secretariaat van de school : zij bekijken het en bezorgen u een correcte factuur.

U hoeft enkel het document in bijlage in te vullen en af te geven op het  secretariaat van de school.
(zie bijlage 1: per kind 1 invullen) Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan en via domiciliëring de facturen van het STIBo betaalde dienen zeker een nieuwe aanvraag te doen want het rekeningnummer van de school is niet die van het STIBO

2. de schoolfactuur digitaal te ontvangen

     VOORDELEN :

 1. U kunt uw factuur niet VERLIEZEN. Zo vermijdt u extra kosten. (zie uitleg hieronder)
 2. Dit bespaart voor de school papier en werk uit.

Wenst u de factuur via mail dan hebben wij u schriftelijke toestemming nodig (zie bijlage 2) . Zijn er betalingsproblemen, wacht niet tot de 2de herinnering met extra kost maar kom tijdig langs op het secretariaat van de school en we kijken dan samen naar een oplossing.

EXTRA UITLEG :

De opvolging van betalingen gebeurt door een centraal team van het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Dit betekent een strakke opvolging van de betalingen :

 • U heeft 30 dagen de tijd om een factuur te betalen.
 • Betaalt u niet op tijd dan krijgt u een herinnering.
 • Betaalt u nog niet dan komt er bij de 2de herinnering (een aangetekende zending) een extra administratiekost  bij van 25 euro.
 • Betaalt u niet binnen de 7 dagen, gaat het dossier mogelijks meteen naar een gerechtsdeurwaarder.
 • Onder de 1 euro zullen we geen aangetekende zending versturen.

De Stad Gent probeert in te zetten op correcte transparante informatie en wenst het aanrekenen van
administratiekosten te vermijden. Daartoe worden de openstaande bedragen steeds op papier herinnerd en
nogmaals herhaald op volgende betalingsuitnodigingen voor zover de vervaldag al verlopen is.

Aaanvraagformulier domiciliëring/digitale factuur

KOSTEN OPVANG EN MAALTIJDEN en keuzemogelijkheden

Prijzen 2021-22

KORTINGEN

Hier vind je een overzicht van de verschillende kortingen waar je recht op kan hebben :
           Korting 2  kan enkel als u een kopie van je laatste belastingsbrief aan ons bezorgt.
           U kan deze afgeven op het secretariaat. En een kopie maken kan ik voor je doen.

1.Kortingen meerder kinderen uit 1 gezin

De broer-zuskorting wordt uitgebreid en wordt een ‘gezinskorting’.  Alle ouders met meerdere kinderen tot en met 12 jaar ten laste, krijgen een korting van 25 % op de opvangkosten. Dus kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen, en alle kinderen waarvoor u als ouder financieel verantwoordelijk bent. Ook bij co-ouderschap of voor nieuwsamengestelde gezinnen.

2.Kortingen berekend op het jaarlijks beroepsinkomen

100 tot 15 % inkomstgerelateerde korting op de totaal verschuldigde opvangkosten ingeval van een
jaarlijks belastbaar gezinsinkomen lager dan 30.000 euro.

Gezamenlijk Belastbaar Inkomen :

 • hoger dan 30.000 euro :                            geen korting
 • van 20.000 euro tot en met 30.000 euro : 25 % korting
 • van 15.000 euro tot en met 20.000 euro : 50 % korting
 •  15.000 euro of lager :                              100 % korting

Ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 20.000 euro krijgen ook 25% korting op alle cateringproducten: warme maaltijden en vieruurtjes.

Om in aanmerking te komen voor deze korting dient u in het begin van elk schooljaar een kopie af te geven van uw laatste belastingsbrief op het secretariaat van de school

Indien u in aanmerking komt wordt deze korting gedurende 1 schooljaar toegestaan.
Elk schooljaar dient u  dus een nieuw bewijsstuk in te dienen

3. Fiscaal Attest

De opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar. U krijgt van ons hiervan elk jaar een attest (periode maart/april.

4. Andere financiële tegemoetkomingen

De meeste mutualiteiten voorzien een financiële tegemoetkoming voor kinderen die deelnemen aan Oog voor lekkers en extra-murosactiviteiten (openluchtklassen)