Wat is Dalton?

Daltononderwijs

De Lotus is een daltonschool.

Helen Parkhurst (Amerikaanse pedagoge, begin twintigste eeuw) zei het zelf: “Dalton is geen methode, maar een visie”. Wij zijn dan ook geen methodeschool, maar een school die werkt volgens de daltonprincipes:

 

1. Vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)

Het is belangrijk dat kinderen de vrijheid krijgen om zelf keuzes te maken. Zelf hun werk plannen, organiseren en maken, binnen de grenzen van de gekende leerstof, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels,  is een essentieel deel van hun groeiproces binnen onze daltonschool. De kinderen ontwikkelen zo een actieve leerhouding.

Dit betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt structuur en begrenst die vrijheid, zodat het kind op een veilige en positieve manier zelf kan ontdekken en experimenteren. Op die manier ontdekken ze de samenhang tussen wat ze doen en welke opbrengst dit heeft.

Zelfkennis en zichzelf kunnen inschatten, speelt een grote rol in dit leerproces.

2. Zelfstandigheid

Kinderen leren bij ons dat zelfstandig leren en werken = actief leren en werken. Ze leren doelgericht te werken en hulp te vragen als dat nodig is. Dit stimuleert het probleemoplossend denken.

Ze beoordelen zelf welke beslissingen ze het beste nemen en welke gevolgen dit heeft. Ze ontdekken zelf welke werk- of leerwijze voor hen persoonlijk het beste werkt.

3. Samenwerken

Onze school is een samenleving waar kinderen, ouders, leerkrachten en directie samen leven en werken.

De leerkracht en kinderen leren van en met elkaar. De kinderen werken samen met de leerkracht en met elkaar. Zo leren ze met elkaar omgaan en elkaar helpen. Samen dingen leren, maakt het leerproces gemakkelijker.

Door deze manier van werken, leren de kinderen:

– dat iedereen anders is.

– respect hebben voor elkaar.

– op een juiste manier omgaan met anderen.

– reflecteren over hun eigen inbreng bij een activiteit en over de inbreng van anderen.

– omgaan met teleurstellingen.

– dat samenwerken meer resultaat geeft, dan alleen werken.

Door samenwerking leren de kinderen op een sociale en democratische manier te werken. Een eigenschap die erg belangrijk is voor de rest van hun leven.

4. Effectiviteit

Ons onderwijs richt zich op het effectief inzetten van tijd, mensen en middelen. We streven naar een doelgericht onderwijs.

We bereiden de kinderen voor om zelfredzame en sociaal verantwoordelijke mensen te zijn. Zodat ze geoefend zijn voor, gewend zijn aan en voorbereid zijn op het leven.

Als een kind een taak krijgt, dan is het zelf verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering ervan. En heeft het de vrijheid om dit op zijn of haar manier te doen.

Bij ons geen zit – stil – en  luisteronderwijs!

5. Reflectie

Nadenken over je eigen werk en gedrag is een belangrijk onderdeel van het leven.

De kinderen plannen vooraf hun werk, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad en de tijd die het werk in beslag zal nemen. Achteraf evalueren ze hun werk. Ze doen dit aan de hand van een gesprek of een evaluatieblad. Zo ontdekken ze zelf wat werkt en wat niet. Ze denken na over hoe ze volgende keer hun werkwijze kunnen bijsturen.

Op die manier wordt hun kritisch denken gestimuleerd.

Ook op leerkracht- en schoolniveau wordt gereflecteerd. Op die manier werken we constant aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Wat is borging ?

Het punt borging vindt vooral plaats op schoolniveau: de school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling, draagt daltonidentiteit uit. De school borgt de kernwaarden door middel van zelfevaluatie en reflectie.