Zorg in De Lotus

Het zorgcontinuüm

Basisprincipes

Het welbevinden van elk kind staat centraal binnen de werking. Socio-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen onze werking.
We doen ons best om elk kind binnen zijn of haar mogelijkheden zo ver mogelijk te brengen.
We nemen ouders mee in het zorgtraject van de leerling en wijzen hun hierbij op de gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind.
Taalvaardigheid blijft in de focus staan.

 

Onze zorgwerking

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam.

Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig.

Ze observeert, organiseert de klasseraden, neemt contact op met CLB en therapeuten,  schakelt externe hulpverleners in, overlegt met de leerkrachten en directie.

De zorg-leerkrachten bieden kinderen extra ondersteuning. Dit kan individueel, in kleine groepjes of klasintern. Ze werken preventief en remediërend met kinderen die extra hulp nodig hebben, maar kunnen ook met de sterkere leerlingen aan de slag. De klasleerkracht beslist in overleg met het zorgteam , waar de zorg-leerkrachten hulp kunnen bieden.

In de lagere school nemen de zorg-leerkrachten ook een instructiegroep wiskunde en Nederlands tijdens de instructieuren.

We kiezen ervoor om 1 zorgleerkracht flexibel in te zetten. De zorgleerkracht zal de kinderen die in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm zitten begeleiden die nog heel moeilijk tot leren komen. De activiteiten zullen grotendeels buiten het klaslokaal doorgaan. We kiezen hierbij vrij drastisch voor een actieve, ervaringsgerichte aanpak. Ons doel is om deze kinderen via succeservaringen terug op de rails te krijgen om hen zo ver mogelijk te brengen.
Ook zal deze zorgleerkracht de kinderen die werken met sprint en de extra sterke leerlingen begeleiden.

In de eerste plaats staat de klasleerkracht in voor de zorg van ieder kind. (brede basiszorg fase 0) D.w.z. dat iedere leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en een krachtige leeromgeving. Door heel veel te differentiëren wordt ieder kind begeleid in zijn of haar totale ontwikkeling. Preventie en remediëring gaan hand in hand.

Iedere leerkracht houdt ook observaties bij en zorgt voor een eerste spontane signalering bij eventuele problemen of zorgen.

De leerkrachten worden bijgestaan  door de zorgcoördinator/ zorgleerkrachten.

Een leerling met problemen kan aangemeld worden op het zorgteam. Op een zorgteam zijn de zorgleerkrachten , de brugfiguren , de zorgcoördinator, de directie en de leerkrachten betrokken wanneer leerlingen besproken worden. Ook het CLB wordt hierbij op regelmatige momenten betrokken.

Driemaal per jaar worden klassenraden georganiseerd in de lagere school waarbij elk kind in detail besproken wordt. Klassenraden moete minstens drie dagen vooraf schriftelijk voorbereid worden op questi. Op die manier kan iedereen zich vooraf inlezen en kunnen de eventuele zorgvragen uitvoerig besproken worden op de klassenraad.
 

Bij de kleuters is er tweemaal per jaar klassenraad. (voorbereiding idem)
 

Indien nodig wordt voor een kind een zorgplan opgesteld dat toegevoegd wordt aan het zorgdossier in Questi. Dit wordt gedaan door de betrokken zorgleerkracht.
 

Op regelmatige basis wordt overleg gepleegd tussen de school en de externen om de evolutie van de kinderen te kunnen volgen. Deze samenwerking verloopt heel vlot. Mede omdat we ervoor kiezen om therapie (logo, kiné, ergo) door te laten gaan bij ons op school. De planning verloopt in overleg met therapeuten, zoco en klasleerkracht. Therapie kan enkel doorgaan op school indien er een duidelijk advies is vanuit het CLB.