Info kleuter

beweging van de maand

Als team hebben we ervoor gekozen om elke maand een 'beweging van de maand' in de kijker te zetten. Dit zowel op de Speurneus als op de Kleine Speurneus. De bewegingen zijn per afdeling aangepast aan de leeftijd van de kinderen op school. 

De zorgjuffen hebben zich hierin verdiept en hebben een samenvatting gemaakt van heel belangrijke bewegingen die haalbaar zijn om dagelijks binnen in de school te doen

Bewegen is niet alleen goed om je fit te voelen, het heeft ook een invloed op onze hersenen. Deze invloed komt ten goede bij cognitieve vaardigheden. 

Krullenbol

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven die in onze school gebruikt wordt in de eerste, tweede en derde kleuterklas. Een kind doorloopt een ontwikkelingsproces om tot schrijven te komen. Wij hanteren de activiteiten van Krullenbol en houden rekening met de interesses en het niveau van elk kind en het thema waar ze in de klas aan werken. De kinderen verwerven vaardigheden zoals: een ritmegevoel ontwikkelen, gebruik maken van ruimtelijke begrippen, visuele- en motorische vaardigheden ontwikkelen,....

Fonemisch bewustzijn

Wij zetten heel sterk in op fonemisch bewustzijn. Dit staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden'. Fonemische bewustzijn bestaat onder meer uit woorden hakken in klanken zoals b-a-l en deze terug kunnen samenstellen wanneer ze het woord klank voor klank horen. Ook vaardigheden rondom letters horen hierbij. Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid en draagt bij aan een goede leesstart in het eerste leerjaar.

Duurzaam en krachtig leesonderwijs

Leesplezier en liefde voor boeken stimuleren zijn erg belangrijk.

Het kleuter en lager slaan de handen in elkaar om een doorlopende lijn te creëren met als doel duurzaam en krachtig leesonderwijs te bieden. Enkele juffen van kleuter en lager vormen de vorming ‘krachtig leesonderwijs’. Dit is een traject van 2 schooljaren.

Begrijpend lezen start al in de kleuterklas met voorlezen, verhalen navertellen, verhaalbegrippen, het verwerking van verhalen op een creatieve manieren,..

Het ‘zin hebben is lezen’ heeft zeer veel voordelen:

*rijkere woordenschat en taalvaardigheid
*schoolsucces en maatschappelijke kansen
*sneller werk, job met meer verantwoordelijkheden
*verhogen van de concentratieduur
*verruimen van ons denken

Overgang K3 – 1ste leerjaar Henri D’Haese, De  Speurneus en De Kleine Speurneus

Schoolreglement basisonderwijs schooljaar 2022-2023

Intern schoolreglement Henri D'Haese 2022-2023