Pedagogisch project

basisschool Henri D’Haese, De Speurneus en De Kleine Speurneus

Onderzoekend leren

Vanaf de eerste kleuterklas worden onze kinderen uitgedaagd om op onderzoek te gaan. De kinderen stellen zichzelf vragen en zoeken antwoorden door te experimenteren met en in hun omgeving.      We wekken hun nieuwsgierigheid en het eindresultaat is niet altijd bekend. Op deze manier leren ze samenwerken, probleemoplossend en kritisch denken.  Ze krijgen meer inzicht in hun eigen leerproces waarin ze zichzelf, naar eigen kunnen, blijven uitdagen.

Zo brengen we de kinderen kennis en vaardigheden bij  om in de 21ste eeuw te functioneren en zich te ontplooien tot autonome kritische burgers.

De kring/praatronde

Wij vinden de inbreng van de kinderen erg belangrijk. De kring is een vertrekpunt in alle klassen. De kinderen praten, luisteren, overleggen, inspireren, onderzoeken en beslissen heel wat zaken samen. Zo weten de leerkrachten en kinderen wat er leeft in de groep.  Via deze weg wordt actief aan een positieve klas- en schoolsfeer gewerkt.

Ateliers

Om kinderen de kans te geven hun  talenten te ontdekken en hun grenzen op te zoeken, werken we met ateliers. Dit gebeurt leeftijd overschrijdend om van en met elkaar te leren.

Onze oudste kleuters (2de en 3de kleuterklas) hebben steeds atelierwerking op dinsdagnamiddag. We werken klasoverschrijdend in 6 groepen. Doorheen het schooljaar doen de kinderen ervaringen op in alle 6 de ateliers: relaxatie – beeld – STEM & onderzoekend leren – drama – fijne & grove motoriek – groen atelier (mooi weer) of samenspel (slecht weer)

In het lager worden de kinderen van de onder- en bovenbouw in 6 groepen verdeeld en worden ateliers techniek, beweging, muziek, drama, media en ICT gegeven.

Projecten

In het lager worden de  lesdoelen en thema’s van wereldoriëntatie voor een groot deel in projecten verwerkt. De kinderen onderzoeken, gaan op uitstap, werken vakoverschrijdend en verwerken de leerstof op een creatieve manier. In het kleuterafdeling wordt er gelijkaardig met thema’s gewerkt. We besteden ook aandacht aan sociale vaardigheden en leren leren.

Differentiatie

In de betekenisvolle en talige hoekenwerking worden kleuters uitgedaagd om te ontdekken en te experimenteren. Er wordt rekening gehouden met wat kleuters nodig hebben, op ieders niveau. De kleuterleidster doet mee om de kinderen van dichtbij te kunnen observeren.

Bij convergente differentiatie in het lager, is er een minimumdoel voor de hele klas. Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig inoefenen, zodat de leerkracht tijd heeft om verlengde instructies te geven aan een deel van de groep. We werken met een driesporenbeleid.

.

Krachtig leesonderwijs

Goed en graag lezen gaan hand in hand. Daarom zetten we in op een krachtig leesbeleid. Op de lagere school doen we dagelijks aan kwartierlezen. Boeken komen in de klas tot leven met knutselactiviteiten, zang, dans en rollenspel. We gebruiken de Boekenbeesten als wegwijzers in het boekenbos. Leerlingen lezen, luisteren en schrijven in vakoverschrijdende hoeken en projecten. Het leesplezier begint bij de allerkleinsten: voorlezen en snuffelen in boekjes, letters ontdekken en natuurlijk veel voorgelezen worden.

Fonemische bewustzijn/ontluikende geletterdheid/Krullenbol

Vaardigheden rond klanken en letters zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van geletterdheid in de kleuterklas en dragen bij aan een goede leesstart in het eerste leerjaar. Via een verticale lijn die loopt vanaf de eerste t.e.m. de derde kleuterklas wordt er in opbouwende lijn die loopt vanaf de eerste t.e.m. de derde kleuterklas wordt er in opbouwende lijn gewerkt aan deze vaardigheden. Deze activiteiten komen vanaf de tweede kleuterklas wekelijks aan bod.

STIBO/buitenschoolse opvang

In het kleuter wordt de buitenschoolse opvang voorzien door het STIBO. Deze groep van enthousiaste mensen doen de ochtend-, middag- en avondopvang. In de vakantie kunnen de kinderen ook bij hen op school terecht.

In het lager voorzien we ook ochtend-, middag- en avondopvang. In de vakantie kunnen de kinderen in de STIBO van De Speurneus terecht.

Zorg

Via onze leerlingenbegeleiding geven we kinderen de kans om zich maximaal te ontwikkelen. De klasleerkrachten zijn de kapitein van het klasgebeuren. We bieden leerstof aan op een toegankelijke manier door te variëren in materialen, methodes, differentiatie en evaluatie. In breed evalueren maken wegebruik van feedback van alle beoordelaars, verschillende tijdstippen, contexten en bronnen. Waar nodig zorgen we, in samenspraak met het kind, de leerkrachten, de ouders en de externe partners, voor een passend aanbod. Doorheen de schoolcarrière worden de vorderingen nauwkeurig opgevolgd in het digitale leerlingvolgsysteem.

Ouderparticipatie

Een goede samenwerking tussen ouders en school bevorderdhet welbevinden van het kind om zo het leerproces maximaal te ontwikkelen. Door een respectvolle en open communicatie stijgen de slaag- en groeikansen van het kind. We organiseren oudercontacten, koffiemomenten, verschillende activiteiten waar iedereen steeds welkom is.

In onze school- en ouderraad zijn meedenken en inspraak vastgelegd.

Je kan ons volgen via onze maandelijkse nieuwsbrief ’t Haezetje, de website en onze Facebook.

https://scholen.stad.gent/basis/henridhaesedespeurneus

Facebook: Henri D'haese