Visie

Onze buurtschool wil een tweede thuis zijn voor de kinderen. Een plek waar een kind anders mag zijn en de ruimte krijgt om zichzelf te ontdekken. We willen de kinderen bijstaan in het ontplooien van hun ontwikkeling en hun talenten. Dat groeiproces volgen we niet enkel op cognitief, maar vooral ook op sociaal en emotioneel vlak.

Bouwstenen

  • Diversiteit als meerwaarde
  • Hart, hoofd en handen
  • Zorgen voor elkaar
  • Betekenisvol leren
  • Verbondenheid

Diversiteit als meerwaarde

Als buurtschool in een rijke multiculturele buurt bestaat ons publiek uit een veelvoud aan nationaliteiten. Deze diverse culturele mix is een meerwaarde voor onze school. Verschil in thuistaal, cultuur, thuiscultuur,…leert ons omgaan met verschillen, maar ook met gelijkenissen.  Onze school vormt een weerspiegeling van de hedendaagse maatschappij. Anders-zijn, maar toch gelijkwaardig.  Onze kinderen komen in aanraking met de barrière van een andere taal, maar ook met ander normbesef, andere religies enz,…

We vinden het een meerwaarde dat onze kinderen reeds van jong af aan diverse talen machtig zijn, en laten de thuistaal evenwaardig bestaan naast het Nederlands. Als school vinden we het echter wel belangrijk dat we de kinderen stimuleren zoveel mogelijk Nederlands te praten op school om groepjesvorming tegen te gaan.

Waarden als verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en respect dragen we dan ook hoog in het vaandel.

Hart, hoofd en handen

Op onze school stellen we de volledige persoon centraal. Zowel de emotionele ontwikkeling als de leerontwikkeling worden voortdurend gestimuleerd. We willen onze kinderen helpen ontwikkelen tot kritische, verdraagzame burgers met een eigen mening en een brede rugzak aan kennis.

Naast het aanbieden van Nederlands en wiskunde, vinden we het als school even belangrijk om kinderen hun sociale vaardigheden te stimuleren, hun creatieve zelf te ontdekken en hun lichamelijke ontwikkeling te stimuleren. Vakken als M&M/W&T, LO, muzische opvoeding  en LBV dragen hiertoe hun steentje bij. ICT, leren leren en sociale vaardigheden zijn verweven doorheen de andere vakken. Ook bij de beoordeling vinden we het belangrijk om een kind in zijn totaliteit te bekijken. Ieder individu is meer dan de bovenste 10 cm!

De totale ontwikkeling wordt in kaart gebracht, leerresultaten worden kritisch bekeken, maar vooral het groeiproces dat het kind doormaakt vinden we minstens even belangrijk.

Zorgen voor elkaar

Als kind breng je het grote deel van de dag door op school, een school moet dus meer zijn dan enkel een plek waar geleerd wordt. Als school willen we een plek zijn, waar kinderen zich thuis voelen en waar welbevinden centraal staat. Welbevinden is de basis van alle leren. Kinderen die zich goed voelen, in het bijzijn van een leerkracht die gelooft in hun kunnen hebben meer kans op succeservaringen.

Elk kind heeft zijn eigen talenten en sterktes, we vinden het belangrijk om deze uit te bouwen en voor elk kind een passend traject uit te stippelen.  De ene heeft een wiskundeknobbel, de ander heeft gouden handen of is een creatief brein, elk talent is evenwaardig! Leren doe je samen en alleen.

We willen kinderen telkens uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen, zonder hen te overbevragen. School, kind en ouders vormen een partnerschap.

Betekenisvol leren

Leren en ontwikkelen vraagt prikkeling. Prikkeling door mensen, materialen, situaties,… We leren doordat onze aandacht gewekt wordt. Door zin te krijgen om aan de slag te gaan, door te weten waarom we iets leren! Al doende betekenisvol leren in diverse situaties vinden we erg belangrijk. Dit wil niet zeggen dat we de handboeken overboord gooien, of enkel nog ‘in het leven’ leren. We kiezen voor een gezonde mix tussen klassiek en ervaringsgericht onderwijs. Leren moet leuk zijn, maar er moeten ook momenten zijn van transfer, rust en instructie. We willen onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst en ons onderwijssysteem is gebaseerd op een eerder klassieke instructie  in het secundair en hoger onderwijs. We vinden het dan ook belangrijk dat we onze kinderen op diverse manieren instructie en verwerking aanbieden.

Leren is meer dan reproduceren! Inzicht verwerven, transfer van het geleerde en probleemoplossend denken zorgen ervoor dat kinderen kritisch en creatief aan de slag kunnen.

Verbondenheid

Als school ben je geen eiland, je maakt deel uit van de buurt, waarin je je bevindt. Samen school maken doe je in verbondenheid met elkaar, de ouders en de leerlingen. Als school vinden we het belangrijk om als partners naast de ouders te staan en samen te werken aan de opvoeding van onze kinderen binnen een gedeelde verantwoordelijkheid. Verbonden zijn met elkaar betekent dat je oog hebt voor de ander. We vinden het dan ook cruciaal dat onze kinderen aandacht hebben voor waarden en normen en dragen respect voor mens, natuur en materiaal hoog in het vaandel.

Leren en ontwikkelen gebeurt niet vanzelf, iets of iemand moet je prikkelen. Het mag geen ‘ver van mijn bed show’ worden. Leerstof moet betekenisvol zijn en herkenbaar. Kinderen moeten ervaringen kunnen opdoen in voor hen herkenbare situaties. Als school willen we een goede mix aanbieden van ervaringsgericht en klassiek onderwijs. We kiezen niet voor een of/of verhaal, maar voor het beste van alle werelden. We streven ernaar om het maximum uit elk kind te halen, maar het niet te overvragen. Ontwikkelen in de zone van naaste ontwikkeling, samen met leeftijdsgenoten en volwassenen activiteiten ondernemen die de ontwikkeling stimuleren. 

Elk kind verdient zijn plek binnen onze school, in het kader van het M – decreet, werken we aan inclusief onderwijs. In dat geval is een traject op maat van het kind is dan ook een streefdoel.

Als school vinden we het belangrijk om toekomstgericht te kijken en samen met kind en ouders alles te bekijken binnen een traject. Wat zijn de interesses/sterktes/mogelijkheden? Elk traject is evenwaardig, de dokter heeft de metser nodig om zijn woning te bouwen en de metser heeft de dokter nodig als hij zich bezeert!

Elk traject vindt plaats binnen een verbond tussen school-kind-ouders.