Nieuwe visie van Freinetschool De Harp

Freinetschool De Harp is een warme school met een open onthaal voor kinderen, ouders en personeelsleden in het centrum van Gent. We gebruiken freinettechnieken en hebben aandacht voor inspraak en participatie. Met de nodige zorg ondersteunen wij de kinderen in hun ontwikkeling en interesses.


Freinetschool De Harp bestaat uit vier leefgroepen. Bij de kleuters werken we met een classe unique systeem: kinderen tussen 2,5 en 6 jaar zitten samen in een klas. De klassen worden onderverdeeld in berengroepen. De knuffelberen zijn de jongste kleuters, de kinderen van de 1e kleuterklas noemen we de wasberen, een kind uit de 2e kleuterklas wordt een pandabeer genoemd en de oudste kleuters behoren tot de bruine beren.
De bruine beren krijgen om de twee weken een aanbod op maat met hun leeftijdsgenoten in de BBC (Bruine Beren Club). De focus ligt daar op onderzoekend leren.
Ook de jongste kleuters zitten op woensdagvoormiddag samen met hun leeftijdsgenoten in de miniclub, hier ondervinden ze extra geborgenheid en krijgen ze activiteiten gericht op de ontwikkelingsdoelen van de jongsten.
De andere dagen zitten alle berengroepen door elkaar in vier klasgroepen. Er wordt steeds gewerkt vanuit de zone van naaste ontwikkeling en doordat jong en oud elkaar inspireren en motiveren is er sprake van flexibele leerwegen.
Ook in het lager onderwijs is dit het geval. Het 1e en 2e leerjaar vormen samen de tweede leefgroep, het 3e en 4e leerjaar de derde leefgroep en het 5e en 6e leerjaar ten slotte de vierde leefgroep. In sommige lessen wordt de klasgroep opgesplitst om nog gerichter op hun niveau te werken.


In Freinetschool de Harp proberen wij ervoor te zorgen dat iedereen, zowel leerkrachten, leerlingen als andere betrokkenen, zich thuis voelt bij ons op school. Zo worden leerkrachten aangesproken met hun voornaam en ouders zijn meer dan welkom. Er is een open onthaal bij de kleuters, de ouders hebben de ruimte om ’s morgens nog even in de klas te blijven.
Ouders worden ook regelmatig uitgenodigd om een uitstap of andere activiteit mee te begeleiden met de klasgroep.
Ook worden er regelmatig koffiemomenten of andere leuke verbindende activiteiten, zoals nieuwjaarsreceptie, schoolfeest… georganiseerd.


Er worden op regelmatige basis oudergesprekken georganiseerd en ook doorheen het volledige schooljaar kunnen de ouders steeds bij de leerkrachten, zorgcoördinator, directie en secretariaatsmedewerkers terecht.
Er heerst een gemoedelijke sfeer waarin wordt geleefd, geleerd en gewerkt. De kinderen van de lagere school mogen vrij kiezen op welke speelplaats ze spelen (er zijn drie speelplaatsen), naar eigen noden en interesses, met ook de mogelijkheid om klasoverschrijdend te spelen.


We trachten een veilige omgeving aan te bieden aan de kinderen door steeds in gesprek te gaan met hen en alle betrokkenen. Ieder kind wordt gehoord bij ons op school. We hebben oog en oor voor elkaar in de kringgesprekken in de klas en de leerkrachten houden op regelmatige basis een kindgesprek met elke leerling om hun welbevinden op te volgen. Indien pestproblemen niet binnen de klascontext opgelost raken, hanteren wij de no blame methode.
Ook naast het sociaal-emotionele betrekken we de kinderen in hun eigen leertraject. Dit doen we door in gesprek te gaan met hen individueel, te leren werken met een planning, te reflecteren aan de hand van een zelfevaluatie …
De leerkrachten zetten in op brede basiszorg voor alle kinderen en geven in de mate van het mogelijke extra zorg voor kinderen die hier meer nood aan hebben.


Leerkracht, zorgcoördinator en directie werken nauw samen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
De uitgebreide zorg gebeurt volgens de verschillende fases van het zorgcontinuüm. Hierbij starten we met de brede basiszorg in de klas, bieden we in stijgende lijn meer zorg aan en indien nodig werken we samen met externen (therapeuten, ondersteuners vanuit het leersteundecreet, enz.) Alsook worden vrijwilligers en studenten ingezet om extra zorg te bieden waar nodig is.
Samen zijn we er om de kinderen zoveel mogelijk te laten groeien en te begeleiden in hun leerproces.
We starten al met initiatie Frans in de kleuterklas. In de lagere school kiezen we ervoor om het leergebied Frans door een aparte vakleerkracht te laten geven aan de 2e en 3e graad, zodat de klasleerkracht op dat moment ook in kleinere groepjes kan werken en daardoor beter kan inspelen op de noden van individuele kinderen.


Uitgebreidere info over onze zorgwerking is in onze zorgvisie terug te vinden.
De kleuterleerkrachten werken nauw samen met Buitenschoolse Opvang De Harp. Zowel tijdens de middagpauze als voor en na school worden de kleuters daar opgevangen. Zij organiseren slaapmomenten voor de kleuters die nog nood hebben aan een middagdutje. De collega’s van de buitenschoolse opvang komen ook op regelmatige basis in de klassen ondersteunen, op die manier ontstaat er
een fijne samenwerking tussen school en BO De Harp, waarbij het contact met de kleuter centraal staat.
We staan open voor diverse naschoolse activiteiten door externen zoals Deeltijds Kunstonderwijs, sportsnack, yoga, typles, schaken, enz. Dit aanbod kan elk schooljaar variëren.


In de lagere school wordt er (twee)wekelijks een klasraad georganiseerd. In de klas worden dan tijdens een kringmoment bravo’s, leukjes, mededelingen en wrevels besproken. Wanneer hier zaken bij zijn die beter op schoolniveau besproken worden, nemen twee verkozen kinderen per klas dit mee naar de kinderraad die tweewekelijks doorgaat. Op deze kinderraad is er ruimte voor initiatief, voorstellen, ideeën … vanuit de kinderen.
Het ouderteam, dat getrokken wordt door een aantal ouders, komt maandelijks samen. Op deze bijeenkomst zijn ook steeds personeelsleden van de school aanwezig. Via de wekelijkse nieuwsbrief van de school, de Harpflash, worden ouders uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tijdens dit overleg bespreken en organiseren zij verschillende evenementen. Ook inhoudelijke vragen omtrent de schoolwerking kunnen aan bod komen.


We vinden het belangrijk dat de beleef- en leefwereld van de kinderen zich doortrekt tot in de klas. Hiermee bedoelen we hoe de kinderen de wereld beleven, maar ook hun thuisomgeving, hun straat, onze stad, de actualiteit ... Om dit alles te ontdekken en te verwerken, wordt aan onderzoekend leren gedaan waarbij vaak de buitenwereld betrokken wordt door af o.a. op uitstap te gaan.
De kleuters worden geconfronteerd met een probleem of worden geprikkeld door iets in hun omgeving. Wat weten we er al over? Wat moeten we nog weten? Soms alleen, in groepjes of met de volledige klas gaan de kleuters op onderzoek uit en bepalen ze grotendeels zelf over wat ze willen leren.
In de lagere school werken we op drie verschillende manieren. Een onderzoek bestaat uit één onderzoeksvraag, een werkstuk uit meerdere onderzoeksvragen. Een project is nog uitgebreider en gaat dieper in op een bepaald onderwerp waar ook een creatieve verwerking bij hoort. Dit kan allemaal zowel klassikaal als individueel uitgewerkt worden. De onderwerpen kunnen door de kinderen zelf aangebracht worden, waarbij de leerkracht steeds oog heeft op de te behalen doelen. Op het einde van het 6e leerjaar verwachten we een individueel finaal eindproject (indien mogelijk een levend project op locatie).


We hechten op school ook veel belang aan de kringmomenten. Dit kan een praatronde, boekenronde, nieuwsronde, voorleesronde (voorlezen van vrije teksten), evaluatieronde (terugblik op de dag of week, reflectie, feedback geven …) … zijn. Tijdens deze momenten is er plaats voor interactie, emoties, presentaties, leergesprekken, enz. Daarnaast bouwen we de verantwoordelijkheden voor kinderen op en zijn ze om beurt eens voorzitter, secretaris …


Zowel in de derde als vierde leefgroep gaan de kinderen op openluchtklassen. Dit zijn zeer leerrijke, groepsverbindende, meerdaagse uitstappen die bij velen als een warme herinnering wordt meegenomen wanneer ze de Harp verlaten. We leggen tijdens deze periode vooral de nadruk op zelfstandigheid, groepsdynamiek en onderzoekend leren.
Verder wordt er ook ongeveer twee keer per maand een ‘Afsluiterke’ georganiseerd. Hier komt de volledige school (behalve de allerkleinsten) samen. Ook ouders en andere betrokkenen zijn hier meer dan welkom. Op dat moment is er aandacht voor de verwerking van de afgelopen periode, zoals vrije teksten voorlezen, liedjes zingen, projecten voorstellen …
Ten slotte worden er drie à vier keer per jaar ateliers georganiseerd. Hierbij mogen de kinderen, klasoverschrijdend, een activiteit naar eigen interesse of talenten kiezen. Deze ateliers worden gegeven door leerkrachten, ouders, kinderen of andere betrokkenen van de school, die hierbij eveneens hun eigen talenten kunnen inzetten.


Vanaf de kleuterklas komen er vrije teksten aan bod en krijgen ze een vrije tekstenboek. Bij de kleuters schrijft de leerkracht de vrije teksten neer. Zodra ze eraan toe zijn gaan ze zelf aan de slag. In de oudste leefgroep wordt een versie op de computer gemaakt.
Aan de hand van een planning leren de kinderen zelf tijdens de vrije werktijd hun werk in te delen en te plannen. Op deze manier bouwen we een zelfstandigheid en verantwoordelijkheid op. Vanaf de derde kleuterklas (de bruine beren) starten we dit op.
Naast het sociaal-emotionele, de Freinettechnieken en de zelfstandigheid focussen we ons ook op het behalen van de leerplandoelen. Onze kinderen leren we de leerstof verwerken en we evalueren breed op alle vlakken om het leerproces nauw op te volgen.
Om de school- of studiekeuze voor het secundair onderwijs makkelijker te maken, wordt elk jaar door het ouderteam een ‘Mix & Match’ georganiseerd. Oud-leerlingen vertellen over hun ervaringen in de diverse secundaire scholen. Ook het iCLB komt een infosessie geven in de klas. Als school stimuleren we snuffeldagen in het secundair onderwijs en is er overleg tussen kinderen, ouders en personeelsleden over school- en studiekeuze.


Aangezien Freinetschool De Harp gelegen is in het centrum van Gent, gaan onze leerlingen geregeld op uitstap in de buurt. De school is omringd door cultureel erfgoed en historische gebouwen. We kunnen vlot gebruik maken van het openbaar vervoer. Er zijn ook veel parken en pleinen in de buurt die ons de mogelijkheid geven om even uit te wijken van de school bij een activiteit die zich daartoe leent. Verder is er in onze straat een rusthuis, waar we ook graag mee samenwerken. De wisselwerking tussen jong en oud is heel fijn om te zien. Daarnaast hebben we bibliotheek De Krook op wandelafstand van de school waar we regelmatig boeken uitlenen.
Veel leerlingen komen met de fiets naar onze school, daarom is het ook fijn dat onze straat, de Bagattenstraat, een fietsstraat is waar fietsers voorrang krijgen.


We zetten ons allemaal in voor je kind, want op de Harp is waar het allemaal begint.