Ondersteuning op OV3

Voor leerlingen

De school beschikt over 1 leerlingenbegeleider, 1 maatschappelijk assistent en een orthopedagoge. Zij werken samen om het welbevinden van de leerlingen op school te verbeteren. De leerlingen kunnen steeds bij hen terecht voor een gesprek. Er is ruimte voor individuele aandacht voor de jongere en zijn context. Men probeert oplossings- en herstelgericht te werken aan probleemsituaties die gemeld worden.

De orthopedagoge volgt de leerlingen met gedrags– en emotionele moeilijkheden op en woont de klassenraden bij. Indien aangewezen, verwijst zij leerlingen door naar geschikte psycho-therapeutische ondersteuning of wordt er, in moeilijke momenten, de mogelijkheid tot opvang en time-out besproken.

De logopediste onderzoekt alle nieuwe leerlingen en gaat indien nodig over tot het behandelen van taal-, spraak- of leesproblemen.

Anderstalige nieuwkomers worden begeleid door ons team van GOK-leerkrachten.

De verpleegster staat in voor de verzorging van de leerlingen en helpt de ouders bij de administratie bij schoolongevallen.

Voor leerkrachten

Nieuwe leerkrachten krijgen op onze school steun van een mentor en van de orthopedagoge. Op deze manier worden zij ingeleid in de structuur van het buitengewoon onderwijs. Zij worden bijgestaan in het uitbouwen van een goede klaswerking, keuze van lesmateriaal, het voeren van klassenraden, het hebben van tucht, het beter begrijpen van bepaalde gedrags- en emotionele stoornissen of leerproblematieken, …

Door de technisch adviseurs van de verschillende opleidingen wordt ook praktijkgerichte ondersteuning geboden.

Tijdens vakklassenraden overleggen leerkrachten die dezelfde vakken geven, over de lesinhouden, het doorstromen van informatie, het opvolgen van de leerprestaties en het gedrag van de leerlingen.

Voor ouders

De sociale dienst en leerlingbegeleiding verzorgen de inschrijving van de leerlingen. Zij verstrekken alle mogelijke informatie over de werking van de school.

Ouders kunnen altijd met problemen, verbonden aan het schoolse gebeuren, bij hen terecht.

De maatschappelijk werkers onderhouden regelmatige contacten met de ouders op school of via een huisbezoek. Dit kan in het kader van probleemsituaties of veelvuldige afwezigheden. Samen met ouders, verantwoordelijken en begeleidende instanties proberen ze een oplossing te zoeken voor deze problemen.

Externe instanties

Het CLB (contactpersoon Ine Vandewalle):

vergadert wekelijks op school met de orthopedagoge en maatschappelijk werkers i.v.m. de leerlingen die extra zorg nodig hebben.

doet samen met het leerlingensecretariaat en de maatschappelijk assistenten de opvolging van de spijbelaars. Wekelijks wordt bekeken waar tussenkomsten en begeleiding noodzakelijk zijn. Er wordt beslist over aanmeldingen bij de maatschappelijke cel en AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten).

ondersteunt de school bij het nemen van initiatieven om de leerlingen nog beter te begeleiden (spijbelpreventie, drugsbeleid, …).

doet, indien nodig, onderzoeken i.v.m. interesse, niveaubepaling, gedragsproblematieken,…

begeleidt leerlingen en hun ouders bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die niet meer binnen de mogelijkheden van de school liggen (zoals schoolveranderingen)

staat in voor het medisch schooltoezicht

verzorgt de verlaggeving en attestering ten behoeve van diverse instanties (CABO, CWL, Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap en andere medisch-sociale instellingen)

De school onderhoudt contacten met andere orthopedagogische centra, voorzieningen bijzondere jeugdzorg, de jeugdrechtbank, Centra Geestelijke Gezondheidszorg,…

We hebben eveneens een samenwerking uitgebouwd met diverse time-outorganisaties en zorgboerderijen.