Zorg

Visietekst

Instituut Bert Carlier heeft als missie om zorgonderwijs op maat te bieden.
We leveren onderwijs op maat in onze  vier opleidingsvormen van het buitengewone secundaire onderwijs en realiseren dit door geïndividualiseerde zorg en ondersteuning.  We focussen op de persoonlijke mogelijkheden en kwaliteiten van elk van onze leerlingen.  We creëren hierdoor een leef-en leerklimaat waarin structuur, veiligheid,  gelijkwaardigheid en zorg voorop staan. We willen onze leerlingen niet enkel begeleiden, maar vooral sterker maken in hun groei naar volwassenheid.

 

Onze doelgroep is specifiek gekenmerkt.  Het zijn jongeren die grotendeels opgroeien in een kansarm milieu, jongeren met een vaak problematische migratie-achtergrond en/of jongeren met een beperking.  We willen, als school, aandacht besteden aan de gedragsmatige ontwikkeling en het emotionele welzijn van elke leerling.  We doen dit door het aanbieden van een luisterend oor, de professionalisering van onze personeelsleden, een sfeer van wederzijds respect en gelijke kansen voor iedereen.  Onze kleine klasgroepen bieden tal van mogelijkheden. Enerzijds kan de leerkracht dankzij de kleine groepen voldoende individuele zorg en verantwoordelijkheid geven aan elke leerling.  Anderzijds voelt de leerling zich hierdoor meer geborgen en thuis en kan hij of zij op een veilige manier maximaal bijleren.

 

Na overleg met de klassenraad, ouders en externen wordt de zorg op maat van de leerling op een transparante manier neergeschreven in de handelingsplannen.  Omdat we samenwerken met een uitgebreid netwerk van professionals binnen het zorglandschap, kunnen we naast de begeleiding op school ook gespecialiseerde zorg buiten de school aanbieden of adviseren. Deze zorg kan zich toespitsen op ondersteuning in de thuisomgeving, remediëring van leerproblematieken of begeleiding van gedrags –en emotionele stoornissen.

 

Onze doelstelling is de veerkracht, de zelfredzaamheid en emancipatie van al onze leerlingen versterken.  We streven ernaar dat hun kansen op een mooie toekomst in de maatschappij en op de arbeidsmarkt toenemen. Dit lijkt ons het beste realiseerbaar in een school waar iedereen zorg draagt voor, én geeft om elkaar. Een school waar de leerlingen kunnen groeien door verantwoordelijkheden op te nemen en inzicht te krijgen in eigen gedrag en emoties.  Elke dag werken we als school aan de opbouw van een gemotiveerd en bekwaam team. We beschouwen  elke leerling als een uniek individu, met unieke kwaliteiten!