Een school met vele troeven, onze pijlers

We vertrekken steeds vanuit onze 3 pijlers: welbevinden, taal en diversiteit. Ontdek en leer er hieronder alles over.

Diversiteit, met Gelijke Onderwijs Kansen

In onze school verwelkomen en erkennen we diversiteit in al zijn mogelijke vormen. Iedereen, ongeacht sociale en culturele achtergrond, huidskleur, sekse, geaardheid, beperking, taal, levensbeschouwing,... is fundamenteel gelijkwaardig. 

De diversiteit aan talenten en competenties is een verrijking en gaan we steeds positief en actief mee aan de slag. We gaan respectvol om met iedereen en bieden iedereen evenwaardige, gelijke en maximale ontwikkelingskansen. Het team biedt onze leerlingen geborgenheid in een veilige en krachtige leeromgeving zodat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Met onze acties, methodieken en pedagogische aanpak staan we steeds open voor vernieuwing en innovatie. We stimuleren hierbij het aangaan van persoonlijke uitdagingen en ondersteunen initiatief en experiment.

(Nederlandse) taal centraal

We houden rekening met de basiscompetenties van de leerlingen, en het feit dat Nederlands voor sommigen hun tweede taal is, en brengen de taal in al haar facetten aan. Het taalgebeuren beperkt zich niet enkel tot de taallessen maar strekt zich uit over het volledige schoolgebeuren. Via taal stimuleert onze school interactie tussen de leerlingen en leraar maar ook tussen de leerlingen onderling.

Taken die levensecht, functioneel en betekenisvol zijn, moeten ons daarbij helpen. We zorgen voor een aanpak op maat zodat elk kind op zijn eigen niveau en tempo kan ontwikkelen. We voorzien speciale ondersteuning bij alle aspecten van taal!

In de onderbouw zetten we extra in op Nederlands en besteden we extra tijd en aandacht aan het leesproces.

De (Nederlandse) taal is van cruciaal belang om de integratiekansen van onze leerlingen in de maatschappij maximaal te verhogen.

Welbevinden, atelier als groei naar een positief zelfbeeld

Onze leerlingen stromen meestal door naar het BuSo waar ze een beroepsopleiding zullen volgen op maat. Ze worden daar voorbereid op de integratie in het leef- en arbeidsmilieu van onze maatschappij. De nadruk zal hier dan ook vooral liggen op praktijkgerichte lessen.

Om hen voor te bereiden op deze stap leren we hen basisvaardigheden en basistechnieken aan. Tijdens de ateliers zetten we in op functioneel, actief en experimenteel leren in kleinere groepjes. Aan de hand van verschillende materialen en werkvormen is leren leuk!

Tijdens een toonmoment (bijvoorbeeld het schoolfeest) kunnen alle creaties en werkjes tentoongesteld worden. De waardering die de kinderen hier ervaren van familie, vrienden en medeleerlingen draagt bij tot een positief zelfbeeld, het vertrouwen in eigen kunnen en het genieten van het eigen creaties.