Beleid

Missie

Jongeren met een normale begaafdheid en een stoornis binnen het autismespectrum maximale ontplooiingskansen bieden in hun ontwikkeling tot evenwichtige jongeren met voldoende kennis, zelfstandigheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Visie

Ons multidisciplinair SCHOOLTEAM van EXPERTS in autismespectrumstoornis (ASS) verhoogt SAMEN met de ouders en de bredere omgeving het WELBEVINDEN van iedere leerling door te werken OP MAAT, aan de slag te gaan met de persoonlijke TALENTEN en bewaken hierbij de KWALITEIT van ons onderwijs.

Schoolteam

Het gemotiveerde lerarenteam wordt ondersteund door een logopedist, meerdere leerlingenbegeleiders, orthopedagoog en auticoachen. We kiezen samen voor een eenduidige aanpak en verdelen duidelijk onze taken, rollen en verantwoordelijkheden.

Expertise

Als schoolteam ontwikkelen we expertise rond ASS aan de hand van voldoende en kwalitatieve trainingen en multidisciplinair overleg. Dit laat ons toe onderwijs op maat van de leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden te organiseren.

Samen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom kiezen we voor een sterke samenwerking tussen leerlingen, schoolteam, ouders en externe partners die de handen in elkaar te slaan. Open communicatie tussen de betrokkenen staat hierin centraal.

Welbevinden

We zetten in op zowel de schoolse als de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. Hiervoor creëren we tijd en ruimte aan de hand van (in)formele momenten. Zo verhogen we het welbevinden van iedere leerling en kunnen we dit ook bewaken.

Op maat

We streven naar het meest optimale traject voor de leerling. Er is ruimte voor individuele noden, mogelijkheden en wensen rekening houdend met de beperkingen van een schoolse context.

Talenten

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en ondersteuningsnoden die zijn persoonlijk leertraject kenmerken. Met talenten als vertrekpunt creëren we succeservaringen. Dit moedigt leerlingen aan om zich verder te ontwikkelen.

Kwaliteit

De eindtermen van het regulier onderwijs dienen als referentie en bepalen wat de leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Het schoolteam bewaakt de kwaliteit en de inhoud van de lessen door de leermethoden af te stemmen op leerlingen met ASS. Dit om hun toekomstperspectieven te optimaliseren zoals het functioneren in de maatschappij en verdere studies.