Werking

Algemene info

Wat

In OV4 volgen we het leerplan van het gewoon secundair onderwijs. De leerlingen worden voorbereid om de eindtermen te behalen. Door onze grote focus op het individueel benaderen en begeleiden van de leerlingen houden we rekening met de eigenheid van jongeren met autisme. In een school is het belangrijk om samen te leren leven en leren. Er wordt dan ook ondersteuning geboden bij het aangaan van sociale interacties, communicatie met elkaar, planmatig werken en het soepel leren denken en handelen.

Hoe

We werken met kleine klasgroepen (max. 8 leerlingen) om het lesgebeuren een maximale veiligheid, voorspelbaarheid en structuur te kunnen geven. Differentiëren doen we via een individuele handelingsplanning, die de noden en capaciteiten op leer –en sociaal-emotioneel gebied in kaart brengt. Dit laat ons toe om zorg op maat te bieden.

Tijdens de klassenraden zullen we steeds individueel nagaan of alle doelstellingen uit het individuele handelingsplan bereikt werden en of er bijsturing nodig is op gedragsmatig of didactisch vlak. Er wordt ook nagegaan of er extra studie –of psychologische begeleiding nodig is om de doelen te bereiken. Wij zien de ouders als een zeer belangrijke partner in de uitstippeling van dit individuele traject voor hun kind en wij houden hen dan ook op verschillende momenten in het jaar op de hoogte van de evolutie van hun zoon/dochter.

Naast de reguliere vakken en eindtermen, willen wij ook extra focussen op de vakoverschrijdende eindtermen en transversale doelstellingen. Speciale aandacht in het curriculum van de eerste graad gaat naar de vakken communicatietraining, versterken en verdiepen (V&V) en  digitaal taalonderwijs. In de tweede en de derde graad blijven we inzetten op sociale vaardigheidstraining in het vak sociale vaardigheden en remediëring in het vak versterken en verdiepen. Projectwerking is een extra verdiepingskans om de specifieke eindtemen humane en exacte wetenschappen te realiseren. Speciale aandacht in het curriculum gaat dan ook naar de vakken ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’.

Als school sloten wij een samenwerkingsakkoord af met de verschillende scholen van het reguliere onderwijs op de Campus (Freinet Middenschool Gent, De wingerd en Het Spectrum). Dat wil zeggen dat een leerling van onze school voor één of meer vakken integreert in het regulier onderwijs. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders en in na een grondig voorbereidingstraject met de leerling en de reguliere school. Een leerling en zijn ouders kunnen er ook steeds voor kiezen om het volledige lessenpakket tot het laatste jaar in Het Kwadrant te blijven volgen.

Doel

Als de leerlingen geslaagd zijn krijgen ze een diploma van het secundaire onderwijs. Hiermee beogen we verdere studies in het hoger onderwijs en/of een  goede integratie in de maatschappij.

Schooluren

8.30 - 9.20          Lesuur 1

9.20 - 10.10        Lesuur 2

10.10 - 10.30      Pauze (20’)

10.30 - 11.20      Lesuur 3

11.20 - 12.10      Lesuur 4

12.10 - 13.00      Middagpauze (50’)

13.00 - 13.50      Lesuur 5

13.50 - 14.40      Lesuur 6

14.40 - 14.55      Pauze (15’)

14.55 - 15.45      Lesuur 7

 

Klaswerking

Om zo gericht mogelijk te kunnen lesgeven aan jongeren met autisme zorgen wij voor een aangepaste klaswerking. Elke klasgroep bestaat uit maximaal 8 leerlingen. Elke groep heeft een vast klaslokaal, waar bijna elke theoretische les wordt onderwezen. Vakken als plastische opvoeding, techniek, natuurwetenschappen, ICT en lichamelijke opvoeding vinden plaats in een vaklokaal.

Om de leerling optimaal de les te laten volgen krijgt elke leerling een persoonlijke werkruimte met een aparte kast voor het opbergen van materiaal. 
In de klas staat centraal een tafel voor groepswerk en in de hoeken kunnen zithoeken voor rust en vrije tijd zijn ingericht. Elke ruimte wordt zo prikkelarm mogelijk ingericht.
Bij de organisatie van elk lokaal worden aanpassingen ingevoerd op alle plekken, die sensorisch voor problemen kunnen zorgen.
In de klas hangt ter verduidelijking een weekplanning voor taken en toetsen, een lessenrooster en een jaaroverzicht. Andere verduidelijkingen die in de loop van het jaar van belang zijn, zoals examenplanningen, uitstappen, bezoekjes,… worden tijdig gevisualiseerd.
In de klas vinden de leerlingen antwoorden voor elke nieuwe activiteit: waar, wie wanneer, hoe, hoelang, wat, … omdat verrassingen niet aangenaam zijn.

Organisatorisch proberen we te helpen met het ordenen van materialen op vaste plaatsen, samen de boekentas maken, papieren en mappen blijven ordenen. Elke leerling wordt hierin begeleid naar nood. We streven naar een zo zelfstandig mogelijke houding bij elke jongere.

Naast de verduidelijkingen op klasniveau staan wij ook in voor een continue differentiatie en individualisering. Sommige vakken hebben een op maat gemaakte, aangepaste syllabus. Er wordt intensief gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen en hulpprogramma’s.

Onze werking samengevat: aangepast op maat en dus buitengewoon waar nodig.