LBV

Orthodoxe godsdienst ( Pravoslaviye, Православна религия) 

  

In de lessen orthodoxe godsdienst maken de leerlingen kennis met de wereld van de orthodoxe kerk en de wereld van de Bijbel. 

Wij trachten er in de lessen de cognitief-, affectief- en attitudeniveau sterk verbinden met elkaar. 

  

De lln. luisteren en lezen een aantal verhalen uit de kinderbijbel over Jezus Christus, ze zien (kleuren) de daarbij horende Iconen, gaan het verband aanvoelen met het ritme van het jaar en de Feesten in de Kerk. Later leren de lln. iets over wat we doen in de Kerk, wat daar is gebeurt (ook leren ze een enkel gebed uit het hoofd, m.n. het Onze Vader en Koning van de Hemel).   

  

Wij laten bij de lessen orthodoxe godsdienst het kind nog zoveel mogelijk kind zijn, en mogen de lln. zich op een kinderlijke wijze verwonderen in de wereld van de Kerk, van haar heiligen. 

  

De lln. kunnen aangeven hoe de Bijbel een richtingaanwijzer wil zijn voor het gedrag van de mensen.  

  

Verder bestaan de lessen voor een groot deel uit doe-dingen: tekenen, kleuren, zingen, knutselen, wandelen ... 

  

  

Zedenleer 

In de lessen komen minstens volgende thema’s jaarlijks aan bod: 

· Vrijzinnig humanisme: de mens als zijn eigen zingever 

· Samenleven, democratie en burgerschap, waarvan de rechten van de mens een belangrijk onderdeel vormen 

· Een waaier aan levensbeschouwingen: kennismaking met verschillende levensbeschouwingen 

Andere thema’s die aan bod kunnen komen, aangepast aan de leeftijd van uw kind: 

· Identiteit: wie ben ik?, wie is de ander? 

· Economie: oa waarde van/ omgaan met geld, invulling van vrije tijd, … 

· Wetenschap: het belang van wetenschappelijk onderzoek, de evolutietheorie van Darwin, … 

· Milieu en ethiek: mijn leefomgeving, hoe omgaan met dieren en de natuur 

· Kunst: dromen, geluk, artistieke expressie, … 

· Communicatie en media: oa mediawijsheid 

Het doel van niet-confessionele zedenleer is de leerlingen tot autonomie brengen. We streven ernaar dat kinderen zelfstandig kunnen oordelen en handelen op basis van de humanistische waarden gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en solidariteit. 

We maken in de lessen gebruik van verschillende methodieken en werkvormen, waaronder bijv. het volgen van de actualiteit, kringgesprekken, leren debatteren en filosoferen. 

  

  

Islamitische godsdienst  

Vertrekkend vanuit de koran maken de kinderen kennis met de islamitische godsdienst, ook de overleveringen van profeet Mohamed spelen hierbij een belangrijke rol. De lessen hebben het doel om de leerlingen bij te staan in hun zoektocht naar zingeving & de leerlingen begeleiden in hun positieve identiteitsontwikkeling.  

Daarnaast zijn waarden en normen zoals beleefdheid, vrede, vriendelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, liefde, respect, geduld… een heel belangrijk onderdeel van onze lessen. In de islamlessen komen ook andere godsdiensten en overtuigingen aan bod. De kinderen leren oprecht respect hebben voor elkaars overtuigingen. De leerlingen beseffen dat ze anders kunnen zijn maar tegelijkertijd gelijkwaardig zijn. De leerlingen ontdekken dat levensbeschouwingen mensen bij elkaar brengen in beleven, denken en doen.  

Islamlessen bestaan uit zes studiedomeinen:  

*Geloofsleer  

*Aanbidding 

*Het leven van de profeet  

* Koran 

 Zedelijkheid  

* Godsdienst en cultuur  

Alle domeinen worden in verschillende thema’s behandeld volgens het niveau van de kinderen. 

  

  

Protestants-Evangelische godsdienst (Pego) 

De leerlingen maken op hun eigen niveau kennis met de rijkdom van de Bijbel en de protestantse gebruiken. In de klas zien we bijvoorbeeld hoe Jezus omging met situaties en mensen, waarna we samen nadenken over ons eigen denken en handelen. Dit alles binnen de leefwereld van de kinderen, maar ook rond actuele thema’s. De lesstof wordt meestal verwerkt op een creatieve manier bijvoorbeeld met liedjes, werkjes en drama. Omdat het christendom zijn oorsprong vindt in het Jodendom wordt hier ook aandacht aan gegeven. 

Daarnaast werken we als leerkrachten levensbeschouwing elk jaar een aantal lessen samen rond een thema. 

Als leerkrachten Pego willen we meewerken om de kinderen een veilige omgeving te bieden waarbinnen het kind zich kan ontwikkelen op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied. 

  

  

Katholieke godsdienst 

In de lessen Katholieke Godsdienst leren de kinderen Jezus kennen zoals Hij tussen de mensen geleefd heeft: zijn liefde, dienstbaarheid, voorkeur voor armen, kwetsbare mensen, zijn bereidheid tot vergeving en verzoening, zijn lijden, dood en verrijzenis... 

Kenmerken als liefde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ... komen aan bod. Vanuit de actualiteit en hun eigen belevingswereld krijgen de leerlingen zicht op wat het kan betekenen om vandaag gelovig te zijn en hierin kracht en steun te vinden. 

De leerlingen leren ook Bijbelse figuren uit het oude testament kennen. (Abraham, Mozes, Jozef, Elia, David, ...). Verhalen met een symbolische betekenis. Als leerkracht vertrek ik graag vanuit een (bijbel)verhaal om daarna tot een beeldende/muzische verwerking van dat verhaal te komen.  

Ook andere godsdiensten en levensbeschouwingen komen aan bod. Het is de bedoeling dat kinderen ervan leren en respect en waardering leren opbrengen voor mensen met een andere overtuiging.