Een kwaliteitsvolle visie

Hier bij De Zonnepoort straalt altijd de zon. We willen dat elk kind gelukkig is en straalt in wie hij of zij is. Als school zetten we ons hart (en onze schoolpoort) elke dag voor ieder kind met een verstandelijke beperking open. We geloven hierbij enkel in mogelijkheden, en niet in beperkingen.

Welbevinden staat centraal

Om elk kind te laten stralen is een emotionele, mentale en fysieke gezondheid een heel belangrijke voorwaarde om je goed te voelen en om goed te functioneren. Daarnaast is het een belangrijke basisvoorwaarde om tot leren te komen en om kinderen goed te laten ontwikkelen. De Zonnepoort stelt daarom het welbevinden centraal.

We streven er in de eerste plaats naar dat iedereen op onze school, kinderen en volwassenen, zich emotioneel veilig en geborgen voelen. Daarnaast stimuleren wij gezonde voeding met aandacht voor een gezonde levensstijl en milieuzorg op school (MOS). Ook schenken we aandacht aan lichaamsbeweging onder de vorm van extra turnen, therapeutisch zwemmen, fietsen, kinesitherapie en hippotherapie omdat veel buiten bewegen en spelen noodzakelijk is om optimaal te kunnen ontwikkelen.

Lees verder onder de video en foto's

Een warm leef- en leerklimaat

Een veilig en positief leef- en leerklimaat met voldoende rust is belangrijk voor onze kinderen om tot leren te kunnen komen. 

Elk kind moet zich veilig en begrepen voelen op onze school en krijgt hier de kans om zich op zijn eigen ritme te ontwikkelen. Iedereen straalt op zijn eigen unieke manier. Zo heeft elk kind een eigen persoonlijkheid, individuele noden en talenten waardoor iedereen een eigen aanpak en aangepaste benadering nodig heeft. Door samen een individueel handelingsplan op te stellen zorgen we voor een kwaliteitsvolle zorg op maat van elk kind. De school streeft hierbij naar zoveel mogelijk leerwinst voor alle kinderen omdat we geloven in de groeikansen van ieder kind.

Groeien doe je niet alleen maar in verbinden met de omgeving. Functioneel leren is noodzakelijk om zich later optimaal te kunnen integreren en handhaven in de maatschappij. Functioneel leren houdt in dat ons aanbod zoveel mogelijk realistisch en toekomstgericht is. De focus ligt op het aanleren van functionele vaardigheden zoals het openbaar vervoer nemen, kloklezen, boodschappen doen, koken, afwassen,...

In de Zonnepoort leren kinderen niet alleen individueel maar leren ze ook in groep samen leven. We zetten sterk in op sociale interactie en het leren omgaan met elkaar.

Alle vormen van communicatie

Elk kind op school communiceert op zijn of haar manier. We vertrekken vanuit de mogelijkheden van het kind. Het team gebruikt verschillende communicatievormen om interactie bij het kind te stimuleren. We versterken zowel de actieve als de passieve taal. 

Ons doel is het kind stapsgewijs te laten uitgroeien tot een communicatief sterk persoon. Dit doen we met aangepaste methodieken zoals SMOG (Spreken met Ondersteuning van Gebaren), Hokus Pokus, sclerapictogrammen,... We kijken hierbij verder dan de schoolomgeving en trachten dit open te trekken in andere contexten zoals de ruimere leeromgeving. Veiligheidsgevoel en zelfvertrouwen vormen hierbij twee sleutelwoorden zodat het kind goed kan functioneren en communiceren. We beogen het respectvol omgaan en communiceren met elkaar.

Alle vormen van communicatie, ook naar ouders toe

Communicatie is niet alleen belangrijk voor onze kinderen, maar ook voor alle partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze kinderen. We zorgen er samen voor dat we school maken en onderhouden nauw contact en overleg met ouders, het CLB en/of andere externe partners.