Logopedie

De logopedisten werken met kinderen die problemen ervaren op alle mogelijke vlakken in de communicatie. Gezien de taal- en communicatievaardigheden van onze leerlingen sterk verschillen, alsook het tempo waarin ze deze competenties verwerven, spelen we met ons aanbod zoveel mogelijk in op de individuele mogelijkheden en noden van elke leerling. We houden hierbij rekening met de eigenheid, afkomst, beperkingen en vooral sterktes van het kind.

Gezien Nederlands de instructietaal is op school stimuleren we, met respect voor de moedertaal, zoveel mogelijk het Nederlands. We baseren ons hiervoor op Evidence Based methodes; gestoeld vanuit de wetenschap, de ervaring en expertise van de logopedist en de ervaring van de cliënt. We vinden het belangrijk om expertise te delen en levenslang te leren. De nadruk ligt hierbij op:

  • totale communicatie
  • functionele vaardigheden die je nodig hebt om samen te leven in de maatschappij
  • de zelfredzaamheid en probleemoplossingsvaardigheden verhogen
  • sociale vaardigheden, inzicht in sociale situaties en het emotioneel welbevinden
  • we zetten in op de talenten van onze kinderen (meervoudige intelligentie)
  • naargelang de noden is er therapeutische logopedische ondersteuning klassikaal , in groepjes en/ of individueel

We stimuleren de taal- en spraakontwikkeling door zowel in te zetten op het gebruik van non-verbale (o.a. gebruik van verwijzers, foto’s, pictogrammen, SMOG, alternatieve communicatiesystemen …) in combinatie met de verbale taal (begrip, woordenschat, woordvorming en zinsbouw uitbreiden, articulatietherapie, taalstimulatie aan de hand van Leespraat …).

Voor kinderen die voornamelijk gericht zijn op het vervullen van hun basale behoeften, zetten we sterk in op de communicatievoorwaarden (o.a. visuele en auditieve gerichtheid, beurtgedrag, imitatie, concentratie/ aandacht en luisterhouding). Dit stimuleren we o.a. met multisensoriële activiteiten (bv. Hokus Pokus Toverdoos, digitale middelen zoals de ‘tovertafel’,…).