Groeien

Een kind groeit. Wij vinden het als school belangrijk om het kind ook te laten groeien. We sporen ze aan en dagen ze uit, zodat het kind kan en mag groeien. 

Talenbeleid

We hebben op onze school een rijkdom aan talen en culturen. We willen onze kinderen dan ook laten uitgroeien tot echte wereldburgers, met een waarderende en open houding tov alle talen en culturen.

We hebben sinds dit schooljaar een taalcoach aangesteld die ons begeleid in het ontwikkelen van ons talenbeleid zodat alle kinderen een goede kennis van het Nederlands hebben én een positieve houding tov alle talen ontwikkelen.

Brede ontwikkeling

We leggen onze lat hoog.

We willen de brede ontwikkeling van alle kinderen stimuleren, zowel op vlak van kennis, als vaardigheden en attitude en hebben daarom de ambitie om binnen alle onderwijsdoelen (zie hieronder) aandacht te besteden aan de 21ste eeuwse vaardigheden van kinderen.

  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Wetenschap en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Muzische vorming
  • Lichamelijke opvoeding
  • Leren leren
  • Sociale vaardigheden

Inspraak en participatie

Wekelijks is er een leerlingenraad op school. 

In elke klas van de lagere school wordt dit voorbereid en gaan kinderen in dialoog over de werking van de school. Er wordt gebabbeld over de dingen die ze goed vinden op school, de pluimen, wat ze minder goed vinden op school, de wrevels en de mogelijke oplossingen.

Twee leerlingen uit elke klas komen samen, onder leiding van de zorgcoördinator, en gaan samen in dialoog. Ze werken concrete voorstellen uit en koppelen dit dan terug naar de klasgroep.

Ook hierbij oefenen we de 21ste eeuwse vaardigheden van kinderen, heel gericht. Kritisch denken en communiceren komen hierbij uitgebreid aan bod.

Kwalitatieve begeleiding

Door de krachten te bundelen, een flexibele onderwijsorganisatie te installeren en te werken aan een visie en implementatie van autonoom leren, willen we een intensieve begeleiding van kinderen kunnen realiseren. 

Kinderen moeten begeleid worden in hun leerproces, zodat ze gericht feedback krijgen en hun leren kunnen bijsturen. Niet alleen het lesaanbod en de oefenkansen zijn essentieel om te groeien, maar ook een kwaliteitsvolle interactie, begeleiding en feedback zijn essentieel.