Wingerdsfeer = Freinet

 1. Er is een open communicatie tussen jongeren en leerkrachten, gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Zowel leerkracht als leerling spreken elkaar aan met de voornaam. Niemand gaat uit van zijn eigen groot gelijk, iedereen kan van elkaar leren. 
   
 2. We vinden participatie belangrijk op alle niveaus. Dit kan via het team, de klassenraad, de leerlingenraad en het ouderoverleg. Ook daarbuiten wordt ieders mening serieus genomen. 
   
 3. Leerkrachten ondersteunen jongeren in hun zoektocht naar richtingen die aansluiten bij hun interesses en talenten. Via activerende werkvormen wordt de motivatie van de jongeren aangewakkerd. Het nut en de toegevoegde waarde van de opdrachten wordt beklemtoond maar hierbij blijft er ruimte voor inspraak en kritische opmerkingen. 
   
 4. Leerkrachten stellen hoge verwachtingen. Slagen en falen worden beide gezien als een stap in het leerproces. De jongere leert omgaan met feedback, zowel van de leerkracht als van zijn medeleerlingen, en leert deze ook zelf te geven. 
   
 5. Kennisverwerving door experimenteel (onder)zoeken leidt tot een betere verankering en maakt het leerproces zinvoller, zowel tijdens lessen als projectweken. 
   
 6. We zijn ervan overtuigd dat klassikaal onderwijs zijn waarde heeft en vinden het daarnaast nodig dat leerlingen zelfstandig en in groep aan de slag gaan (evenwicht tussen ex cathedra en doen). De jongeren kunnen bij bepaalde projecten en opdrachten mee bepalen waarrond ze werken en op welke manier ze deze uitvoeren. 
   
 7. Als jongeren over de grens gaan en moeten bijgestuurd worden, geloven we dat praten in de meeste gevallen zinvoller is dan sanctioneren. 
   
 8. Orde en discipline zijn belangrijk om een goede werksfeer te creëren, maar zijn geen doel op zich. Geen regels om de regels. Leerkracht en leerlingen proberen samen op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken bij een verstoorde groepsdynamiek.