Freinet

In de Freinetmiddenschool Gent baseren wij onze pedagogie en onze schoolstructuur op de inzichten van Freinet.

In de traditie van Freinet willen we aan alle jongeren maximale ontwikkelingskansen geven. Dit uit zich in onze visie waar het woord “samen” centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat elke jongere talenten heeft die waardevol zijn. We willen hen tijdens de schooltijd dit laten ervaren. 

Door een A- en een B-stroom samen in één school in te richten, maken we het mogelijk dat ze van elkaar leren en  er geen kloof wordt ingebouwd.  We wachten niet  tot ze op de arbeidsmarkt ontdekken dat ze elkaar nodig hebben om dingen te realiseren.

De officiële benaming voor 1A en 1B gebruiken we intern niet. We kiezen voor de meer neutrale termen 1DO (Domein), 1LA ((Latijn) en 1TOP (Techniek, Oriëntatie en Project Algemene Vakken).

Het klasuurtje

De leerlingen nemen actief deel aan het schoolgebeuren. In elke klas wordt wekelijks een klasuurtje ingericht, om in klasverband te overleggen, voorstellen naar de klastitularis, het team of de leerlingenraad te formuleren en om meningsverschillen uit te praten.

In hetklasuurtje wordt, via een beurtrol, enkele taken aan de leerlingen gegeven:

 • De voorzitter: zit hetklasuurtje voor en zorgt voor een ordelijk verloop van de lesovergangen.
 • De secretaris: maakt het verslag, vervangt de voorzitter bij afwezigheid en houdt de nota’s bij voor de afwezige leerlingen. Hij/zij zorgt voor de communicatie met het secretariaat en met andere klassen.
 • De bordveger: veegt aan het einde van elke les het bord schoon.
 • De vegers: maken op het einde van de dag de klas netjes, sluiten de ramen en doven de lichten.

De leerlingenraad

Dit is een platform waarop de leden klasoverstijgend problemen aankaarten, oplossingen bespreken, werkgroepen opstarten, activiteiten voorstellen en organiseren. De leerlingenraad vormt de verbinding tussen de leerlingen en het team.

De klastitularis

Elke klas heeft een eigen klastitularis die samen met de groep mee verantwoordelijk is voor de totale werking van de klas. Hij/zij maakt deel uit van het klasuurtje als adviseur.

Het team

Alle leerkrachten van de Freinetmiddenschool Gent onderschrijven de basisprincipes van de freinetpedagogiek:

 • Streven naar ervaringsgericht leren, ruimte laten voor eigen initiatieven en eigen planning, ex-cathedralessen minimaliseren, doe- en praatmomenten afwisselen.
 • Streven naar een gelijkwaardige relatie met de leerlingen, geen overbodige maar functionele regels stellen, alles bespreekbaar maken, verantwoordelijkheden geven aan leerlingen en gemoedelijke aanspreekvormen hanteren.
 • Activeren van inspraak, leerlingen aanzetten tot sociaal en maatschappelijk engagement, een open geest met respect voor andersdenkenden aanmoedigen.
 • Dragen van de gedeelde verantwoordelijkheid voor het welbevinden en welzijn van alle jongeren en teamleden op onze school.

Bovendien participeren alle personeelsleden actief in de schoolorganisatie. Alle belangrijke pedagogische beslissingen worden genomen tijdens de wekelijkse teamvergaderingen op donderdagavond.

Overleg met ouders

De participatie en de gedeelde verantwoordelijkheid van ouders zijn belangrijke pijlers van onze schoolwerking. We willen onze ouders in alle openheid betrekken bij verschillende aspecten van onze schoolorganisatie. Dat kan gaan van een zeer praktische ondersteuning tot het helpen sturen van onze school.

De ouderoverleggroep is een adviserend orgaan dat op een constructieve manier de driehoek ouders-leerlingen-team verstevigt.

Ook de feedback, verkregen via oudercafés, projectvoorstellen en andere contacten, wordt meegenomen in de verdere uitbouw van onze school.

Communicatie met ouders

Op geregelde tijdstippen informeren wij de ouders over onze schoolwerking via het leerplatform (Smartschool) of (indien gewenst) een brief.

Uitwisseling van informatie over de vorderingen van de individuele leerlingen vindt plaats op de georganiseerde oudercontacten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, op afspraak,  en bij voorkeur op donderdagavond, met leraren, leerlingenbegeleiding of directie te spreken over acute problemen.

Het vak domein

De leraar stelt een domeingebonden kader op, waarbinnen de leerlingen vanuit hun eigen interesses kunnen werken.

Voor het domein Latijn is dat kader sterk gericht op kennisverwerving, als voorbereiding op de leerstof van het tweede jaar en de bovenbouw.

De domeinleerkracht is hierbij een gepassioneerd expert die de leerlingen op een overtuigende en beklijvende manier onderdompelt in het betreffende domein. Op die manier wakkeren wij het enthousiasme van de leerlingen aan zodat zij, vanuit hun intrinsieke motivatie, zelfsturend leren leren.

De Freinettechnieken die, afhankelijk van de domeingebonden doelstellingen, gebruikt worden zijn:

 • De kring:
  • peilen naar de interesses van de leerlingen en de leerkracht. Deze interesses dienen als uitgangspunt;
  • invulling door de leerlingen, aanvulling door de leerkracht;
  • eventueel een woordenveld maken.
 • De leerlingen stellen een goede onderzoeksvraag, gaan projectmatig op onderzoek (individueel zelfstandig werk en /of klassikaal coöperatief leren) en maken hierover een werkstuk.
 • De presentatie / het forum: de leerlingen presenteren wat ze geleerd hebben aan elkaar en, indien zinvol, ook eens aan de ouders.
 • Eigen expertise in het domein inbrengen naarmate die tegemoet komt aan de vragen van de leerlingen.
 • In overleg en met de hulp van de leerlingen op zoek gaan naar externe expertise (professionelen, andere scholen, andere leerkrachten, bedrijven, winkels, in de natuur, musea, documentaires, …).
 • Werken aan een klassikaal project.
 • Werken met vrije tekst voor reflectie rond het domein en de plaats van de leerling in het domein.

Het sanctioneringsbeleid

Naast enkele vaste afspraken die terug te vinden zijn in het schoolreglement, krijgen de leerlingen de gelegenheid om zelf haalbare oplossingen te zoeken voor probleemsituaties en conflicten.

Wij geven de voorkeur aan gesprekken en het geven van nieuwe kansen in plaats van sanctioneren. Dit betekent echter niet dat er geen sanctionerende maatregelen kunnen genomen worden bij ernstige of herhaaldelijke incidenten.