Motorische ontwikkeling als troef

Bewegen op school

Beweging heeft op vele vlakken een positief effect op de ontwikkeling van een kind. We leggen daarom bewust de focus op bewegend leren en willen wij deze positieve effecten zoveel mogelijk prikkelen. Motoriek is de basis van waaruit alle verdere ontwikkeling vertrekt.

Wij zetten met onze school in op de neuro-motorische ontwikkeling van elke kleuter vanaf de jongste leeftijdsgroep. Leren bewegen en bewegend leren is een onderdeel binnen de totaalvisie in onze kleuterschool waar wij integraal op inzetten:

  • in de lessen lichamelijke opvoeding – kleuterturnen/bewegingsopvoeding
  • tijdens de watergewenning (enkel bovenbouw)
  • tijdens de speeltijden
  • tijdens de klaswerking
  • in het zorgtraject (fase 0, 1 en 2)

We leren onze kleuters dat veilig en gezond bewegen belangrijk is. We streven er naar dat de kleuters spel- en vreugdebeleving ervaren, hierbij worden ook heel wat sociale doelstellingen nagestreefd en bereikt.

Neuro-motorische ontwikkeling

Er is een sterke en evenwijdige samenhang tussen de hersenen (neuro) en beweging (motoriek).

Zo lang een kind zijn lichaam onvoldoende kan controleren, heeft het onvoldoende lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in de klas goed te kunnen leren. Het goed doorlopen alle fases van motorische ontwikkeling bij een kind is dan ook een voorwaarde om te kunnen leren. De motorische ontwikkeling verloopt van grof naar fijn. 

Dit vinden wij zeer belangrijk en zetten daarom extra in om deze ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren.

In fase 0 (eerstelijnszorg) zorgen we voor een uitgebreid aanbod aan materiaal (bewegingshoeken, schrijfmotoriek, uitdagende speelplaats, investeren in materiaal kleuterturnen, …) en oefen- en experimenteermomenten.

In K3 worden de kleuters gescreend (2x per schooljaar) door het aanbieden van verschillende oefeningen, zodat we de vaardigheden in kaart kunnen brengen van elke kleuter (bv: oefeningen met pincetgreep, schrijfpatronen, enz…). Met deze resultaten gaan we vervolgens aan de slag.

Kleuterturn je mee?

In onze school krijgen de kleuters 2 uur turnen per week waarbij ze optimaal de kans krijgen zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Verschillende zaken komen tijdens deze lessen aan bod:

  • psychomotorische aspecten
  • kennis en inzicht binnen bewegen
  • sociaal functioneren binnen bewegingssituaties
  • fit, gezond en veilig bewegen

In de turnlessen wordt ervoor gezorgd dat de kleuters in een veilige leeromgeving met bewegingen en materiaal kunnen experimenteren. Geleerde bewegingen en inzichten leren ze in een later stadium toepassen en zich eigen maken. Door dit leerproces en deze ervaring te gebruiken en in te zetten streven wij naar een zo goed mogelijke ontwikkeling van elke kleuter.

Water vinden we fijn!

Het belang van watergewenning mag niet onderschat worden. Watergewenning is belangrijk voor een kind zodat het zich zorgeloos durft bewegen in en rond water. Het geeft de belangrijke basis die een kind nodig heeft om te leren zwemmen. Het is noodzakelijk dat kleuters zich goed voelen in het water en er ook heel veel plezier aan beleven.

Wij bieden per klas (enkel bovenbouw) om de 4 weken watergewenning aan die door de leerkracht lichamelijke opvoeding en de klasjuf worden begeleid.