Onze school

 • iCLB GENT

  Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen gratis beroep doen op het iCLB voor informatie, hulp en begeleiding.
  De werking van het iCLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen.
   

   

  iclb
 • Pedagogisch project Melopee

  Als je grenzen kan verleggen, bestaan ze dan eigenlijk wel? 

   

  ped proj
 • Curriculum muziek Melopee

  Muzische leerThuis Melopee is een basisschool waar kunsteducatie en in het bijzonder muziek vanaf de kleuterklas een centrale plaats innemen in het leerproces. 
  De traditionele vakken en activiteiten worden er doorspekt en aangevuld met een brede culturele en muzikale vorming.

   

  mu
 • Een GOEDGEVOEL school

  In de eerste plaats willen we in onze Muzische leerThuis
  preventief hard inzetten op een GOEDGEVOEL school waar een gezellige sfeer
  heerst en er geen plaats is voor pestgedrag.

  Dit o.a. door veel aandacht voor SEL (Sociaal Emotioneel Leren), in
  ons pedagogisch project lees je hier alles over.

  Bij vragen omtrent pestproblematiek of voor het aanmelden van pestgedrag
  kunnen jullie steeds terecht bij de leefgroepbegeleidster en/of de
  zorgcoördinator.

  pes
 • Aandacht voor emotionele remediëring

  Cognitieve remediëring is in de onderwijswereld sterk ingebed.
  In Melopee willen we ook voldoende aandacht hebben voor emotionele remediëring!
   

  emoties
 • Ontwikkeling van veeltalige – multi-zintuiglijke communicatie

  Internationalisering kan in dit pedagogisch project niet ontbreken. Voor de toekomst van onze kinderen is het kennen van talen van bijzonder groot belang. Zij zullen later op die kennis vaak beroep moeten doen.

  Vandaag de dag denken en communiceren kinderen en jongeren ‘multi-mediaal’ en vooral ‘multi-zintuiglijk’.  Daarom geloven we sterk in het ontwikkelen van wat wij ‘de muzische talen’ noemen. Beeldtaal, klanktaal (intonatie, ritmiek, volume, kleur), bewegingstaal, drama en de taal van de moderne media. Het zijn communicatiemiddelen die zintuiglijker zijn en directer aanspreken, vaak ook dieper raken. Het spreekt vanzelf dat dit één van dé belangrijkste redenen is waarom we zo hard inzetten op muzische vorming. 

  taal
 • Intern schoolreglement Muzische leerThuis Melopee en algemeen schoolreglement Stedelijk basisonderwijs Gent

  Ons intern schoolreglement van Muzische leerThuis Melopee is een schooleigen aanvulling op het Schoolreglement voor elk van de kleuter-, lagere en basisscholen van het Onderwijs – Stad Gent, waarin leefregels en bepalingen worden omschreven over de werking en de organisatie van de school. Het intern reglement moet altijd samen met het Schoolreglement voor het basisonderwijs gelezen worden. 

  regle