Zorgbeleid op school / CLB

Zorgbeleid

Kinderen met uiteenlopende noden (zowel op cognitief als op sociaal/emotioneel vlak) dienen binnen de school zo goed mogelijk opgevangen en opgevolgd te worden. Het zorgbeleid op school is daarom van zeer groot belang!

Het zorgbeleid op onze school bestaat uit twee zorglijnen.

Het schoolteam staat in voor de eerstelijnszorg. Aangezien de leerkrachten dagelijks met hun leerlingen omgaan, kennen zij hun leerlingen en diens noden heel goed. Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen (ofwel van het kind zelf of via informatie van de ouders) en die aandacht hebben voor het individuele – en het groepsgebeuren in de klas. Als ultieme verantwoordelijke voor hun leerlingen, proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg  aan elk kind te geven. Indien nodig, wordt er ondersteuning gevraagd aan het zorgteam.

Daar komt de tweedelijnszorg én de zorgcoördinator op de proppen. Als een probleem tijdens de les niet opgelost geraakt, is een specifieke aanpak nodig. In onderlinge samenspraak met de zorgcoördinator wordt dan hulp aangeboden via het zorgteam. De rol van het zorgteam (= directie, zorgcoördinator én CLB, mits toelating van de ouders) is een ondersteunende rol op niveau van de leerlingen en leerkracht. Het specifieke probleem (noden en/of behoeften) wordt niet enkel besproken, maar er wordt ook naar oorzaken/oplossingen… gezocht. Samen wordt een handelingsplan opgesteld, waarbij de draagkracht van alle partijen niet overschreden wordt. De leerkracht blijft in dit geheel wel de centrale figuur.

Ook is het van zéér groot belang dat de ouders hiervan steeds onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en dat er een nauwe betrokkenheid is, en dit door hen uit te nodigen op het zorgteam of op een individueel gesprek.

Bovendien volgt de zorgcoördinator ook het leerlingvolgsysteem op en het leesonderwijs van de jonge lezertjes. Op deze manier waakt zij erover dat elk kind de gepaste zorg krijgt waarop het recht heeft, en dat er voldoende kort op de bal kan gespeeld worden.

Daarnaast  ondersteunt zij het handelen van de leerkrachten via collegiale coaching, en helpt zij, naast het opvolgen van alle acties, ook mee bij het uitvoeren van de acties van de handelingsplannen.

De zorgcoördinator is ook de brugfiguur tussen de school en het CLB of andere externe diensten; zoals logopedisten, revalidatiecentra (RVC), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), …

Als aanspreekpunt voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten, ouders en externe hulpverleners, staat de zorgcoördinator steeds tot uw dienst :

Vanessa Wante, afspraak mogelijk op : 

  • Maandag: 08-18u
  • Dinsdag: 08-17u 
  • Woensdag: 08-12u
  • Donderdag: 08-16u30

Of via

 

ICLB Stad Gent

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen beroep doen op het CLB voor informatie, advies, hulp en begeleiding. Kijk ook eens op www.ond.vlaanderen.be/clb

Het CLB is actief op volgende domeinen:
• Het psychisch en sociaal functioneren van leerlingen
• De preventieve gezondheidszorg
• Het leren en studeren
• De schoolloopbaan

In de begeleiding:
• Staat het belang van de leerling centraal
• Wordt gewerkt in teamverband
• Wordt de geheimhouding van gegevens gegarandeerd
• Is de dienstverlening gratis

Ben je nog geen 12 jaar dan is voor begeleiding de toestemming van je ouders nodig.

Vanaf 12 jaar is jouw toestemming nodig.
Je CLB-contact overlegt met je ouders en met jou wat in de begeleiding gebeurt. Je ouders en jijzelf hebben inspraak in de begeleiding.
Meer info over rechten en plichten in de begeleiding vind je op www.wvg.vlaanderen.be/rechtspositie. Bekijk de brochures online of vraag ze aan je CLB-contact.

Jouw dossier:
Informatie nuttig voor je begeleiding moet bijgehouden worden in een dossier op het CLB. Hierin worden alle belangrijke afspraken, gegevens en beslissingen genoteerd die verband houden met jouw begeleiding.
Je ouders en je CLB-medewerkers mogen in je dossier lezen, vanaf 12 jaar kan je zelf je dossier inkijken. 

Wanneer je van school verandert, stuurt het CLB – op vraag van het CLB van je nieuwe school – jouw dossier door naar het nieuwe CLB.
Wil je dat niet, laat het ons schriftelijk weten binnen de 10 dagen. Let wel: het medisch deel en het deel over de leerplicht (spijbelen) worden altijd doorgestuurd.

Het CLB van je laatste school bewaart jouw dossier in een archief tot je 25 jaar bent of 30 jaar (in buitengewoon onderwijs). Daarna wordt je dossier vernietigd door een gespecialiseerde firma.
 

Contact:

Je kan altijd een afspraak maken met je CLB-contact via school of rechtstreeks:

Interstedelijk CLB
Jubileumlaan 215, 9000 Gent
Tel. 09 235 09 00 Fax 09 266 19 98  e-mail: clb@gent.be

Openingsuren: alle werkdagen 8.30 – 12u en 13.30 – 17u of na afspraak
Gesloten tijdens de kerstvakantie, paasvakantie en van 15 juli tot en met 15 augustus.

  • Sieska Tanghe

Psycho-pedagogisch consulent
09/235 09 96
sieska.tanghe@gent.be

  • Dorine De Meuleneire

Paramedisch werker
09 / 235 09 09
dorine.demeuleneire@gent.be

  • Jet Buyse

Arts
09 / 235 09 00
jet.buyse@gent.be