Pedagogisch beleid en visie

Missie en visie Désiré Van Monckhovenschool

 

We zijn een zorgzame school en staan voor een warme samenwerking

Onze school, de Désiré Van Monckhovenschool, organiseert kwaliteitsvol onderwijs in een stedelijke leeromgeving binnen het Stedelijk Onderwijs Gent. We begeleiden het leerproces van kleuters en lagere schoolkinderen.

Een sterke betrokkenheid tussen school en gezin zit in het DNA van de school vervat. Een goede samenwerking met de thuiscontext van de leerling heeft een grote positieve invloed op diens schooltraject. We organiseren, in samenwerking met de ouderraad, verschillende formele en informele ontmoetingen en evenementen om een goed contact (met wederzijds begrip, communicatie en plezier) te stimuleren.

We stellen ons open en toegankelijk op. Elke thuistaal en cultuur is welkom en verrijkend.

We stimuleren mondigheid en dialoog en laten gedachtegangen circuleren. We gaan voor een volwaardige wisselwerking tussen leerlingen, ouders, naschoolse begeleiders, ondersteuners, het schoolteam en andere betrokkenen.

We staan voor vijf kernwaarden

Ons ethisch kompas bestaat uit de volgende kernwaarden:

RESPECT  –  AUTONOMIE  –  VERBINDING  –  ONTPLOOIING –  ENTHOUSIASME

We gaan voor

We leggen de lat voor onszelf hoog en breed en blijven de passie voor ons werk voeden. We nodigen onze leerlingen uit tot zelfontplooiing, in verbinding met natuur, maatschappij en medemens.

 

Pijler 1: We streven een brede vorming na

We geloven in de groeikansen van elk kind. We verwachten veel van elk kind, op maat van het kind. We prikkelen de interesses en bieden verdiepend materiaal aan op de verschillende leerdomeinen en thema’s (lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wiskunde, mens en maatschappij, Nederlands, Frans, wetenschappen en techniek, leren leren, sociale vaardigheden en ICT).
 

Pijler 2: We vertrekken vanuit een dynamische mensvisie 

We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek-motorisch, moreel, taal). We plaatsen het belang van de verschillende leerdomeinen en thema’s naast elkaar. We leggen de focus niet enkel op resultaten, maar evenzeer op de ontwikkeling van elke leerling. We hebben aandacht voor zowel het welbevinden als voor het leerproces en zetten voluit in op de zorgwerking.

We moedigen een gezonde geest in een gezond lichaam aan en voorzien extra uren sport. We kiezen ervoor om het eerste leerjaar wekelijks in kleine groepen te laten zwemmen en vanaf het 2e leerjaar gaan we tweewekelijks per klasgroep naar het zwembad. Ook gaan we regelmatig op uitstap en organiseren we in de lagere school vier meerdaagse uitstappen. Deze zijn ervaringsgericht, gezond, cultureel verrijkend, stimuleren de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden en bieden andere bewegingsmogelijkheden.

 

Pijler 3: We werken a.d.h.v. de principes van geweldloze communicatie

We hebben respect voor mensen en hun diversiteit (uiterlijk, gender, geaardheid, mogelijkheden, beperkingen, religie, etniciteit, cultuur) en dragen respect voor materiaal en de natuur hoog in het vaandel. Geweldloze communicatie sluit hierbij aan. Empathie vormt de rode draad om tot verbinding met jezelf en anderen te komen. We schenken aandacht aan de onderliggende behoeften. We geven constructieve feedback.

Ook onze leerlingen leren geweldloos te communiceren, onder andere tijdens het leerlingenparlement en bij conflicten op de speelplaats. Dit biedt veel voordelen: men neemt verantwoordelijkheid op, het zorgt voor rust en veiligheid, kanaliseert gevoelens en ondersteunt de wording van respectvolle burgers.

 

Pijler 4: We stimuleren autonomie en doorzettingsvermogen

We  zetten in op zelfredzaamheid, probleemoplossende vaardigheden en een gezonde dosis discipline. We dagen onze leerlingen uit en prikkelen de fantasie. We benaderen elk kind vanuit vertrouwen en vanuit het motto: “proberen is leren”. We gaan voor tolerantie en waarderen de durf om fouten te maken. We laten leerlingen van elkaar leren, bijv. bij de atelierwerking en het peer tutoring leessysteem[ii]

 

[i] MOS (Vlaamse overheid) helpt om van scholen milieuvriendelijke en duurzame leef- en leeromgevingen te maken.

[ii] We hebben twee peer tutoring systemen; beide hebben ‘lezen’ als hoofdactiviteit. Dit zijn vormen van samenwerking waarbij kinderen van elkaar leren. Leerlingen van ons 6e leerjaar lezen samen met leerlingen van ons 1e leerjaar. Ook is er een samenwerking tussen onze leerlingen van het 2e leerjaar en scholieren van een 4e middelbaar.

 

We hebben ook een visietekst voor onze speelplaats, zie bijlage!

Huiswerkbeleid