Spoor 9

Spoor 9 is een freinetschool voor kinderen met autisme (type 9). Het pedagogisch project van deze school begeleidt de kinderen op weg naar voldoende autonomie. Spoor 9 biedt houvast en veiligheid. De klaswerking is aangepast aan de particuliere noden van kinderen met ASS, met veel aandacht voor coöperatie, expressie en creativiteit. De algemene principes die gewaarborgd worden, zijn:

  • kleinschalig
  • veilig
  • ondersteunend
  • overzichtelijk
  • aangepast aan specifieke noden

Met autisme naar autonomie

In 1943 stelde Leo Kanner op basis van 11 casussen de diagnose autisme voor. Hij nam daartoe het woord ‘autisme’ over uit de psychiatrie, waar het een kenmerk was van schizofrene mensen, met name dat ze in zichzelf gekeerd zijn. Autisme werd zo de aandoening van het in zichzelf gekeerd zijn, met ingrijpende effecten op zowel elke sociale interactie als op de zelfbeleving.
Het misverstand dat hieruit kan groeien, is dat mensen met autisme voldoende ‘zelf’ hebben om zich in terug te trekken.

De praktijk en ervaring tonen dat autisme een complexe aandoening is die het functioneren van een kind grondig bemoeilijkt. Kinderen met ASS hebben net onvoldoende ‘zelf’ om op een afdoende wijze te kunnen omgaan met alle prikkels en sociale codes waar ze door bestookt worden.
Het pedagogisch project van Spoor 9 bestaat erin om kinderen met autisme te ondersteunen op weg naar voldoende autonomie.

Aangepaste klasorganisatie

Elke schooldag voorziet in:

  • ochtendatelier. Dit is individueel werk om de dag te beginnen. Dit wordt op het einde van elke dag gepland voor de volgende dag.
  • praatronde
  • onderwijs: individueel én in groep, zowel op basis van de input uit de praatronde als voorbereid door de klasleerkracht. De eindtermen zijn dezelfde als die in het gewoon lager onderwijs.
  • paramedische therapie: logopedie, kinesitherapie, psychotherapie
  • crea/expressie

Het onderwijs voorziet in een gepaste balans tussen individueel werk en samenwerking in groep. Doordat een klas bestaat uit maximaal 8 kinderen, is het mogelijk om de klasorganisatie in hoge mate aan te passen aan de specifieke noden van de kinderen. Deze aangepaste klasorganisatie is niet mogelijk binnen het gewoon lager onderwijs door de grotere omvang van de klassen.

Onderwijs aan kinderen met ASS moet voldoende voorbereid worden om de kinderen te behoeden voor de angst die kan teweeggebracht worden door het onverwachte of het complexe. Deze waarborg dient als voorwaarde tot basisrust.

Individueel en coöperatief

Deze aanpassingen dienen als draagvlak om de kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van een hogere draagkracht en het vinden van adequate omgangsvormen met onverwachte of complexe sociale situaties.

Het ochtendatelier is bijvoorbeeld individueel. Dit zorgt voor de nodige rust om daarna deel te kunnen nemen aan de praatronde. Daaruit kan weer individueel werk voortvloeien, dat daarna gepresenteerd wordt aan de volledige klas. De kwetsbaarheid op sociaal vlak wordt hiermee zo goed mogelijk ondervangen. Door het voortdurend aanhouden van dezelfde ritmiek tussen individueel en coöperatief werk, worden de kinderen in de mogelijkheid gesteld om op dit vlak vooruitgang te boeken.

Creativiteit en expressie vervullen een belangrijke rol. De ervaring op diverse scholen leert dat kinderen met ASS soms uitgesproken kwaliteiten hebben. Niettemin zijn zij kwetsbaar in het concreet uitwerken van ideeën, in het kunnen selecteren van benodigde materialen, in het voortdurend maken van juiste keuzes. Creativiteit en expressie bieden de mogelijkheid om heel gericht en individueel te onderzoeken welke voorbereiding, welke vóór-organisatie, welke ondersteuning er nodig is om ruimte te maken voor de authenticiteit van elk kind.

Onze brochure

Lees meer over de interne afspraken op school in onze brochure.